Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sillnäs

Foto: Ingegerd Erlandsson

Sillnäs naturreservat ligger på en av Listerlandets uddar i västra Blekinges kustbygd. Här kan du uppleva en variationsrik natur med ädellövskogar, våtmarker, hagmarker och kustvattenområden. Sillnäs är ett populärt besöksmål för vandrare, fågelskådare och fritidsfiskare.

På Sillnäs finns mycket höga naturvärden knutna till såväl bokdominerade ädellövskogar, hassellundar och alsumpskogar som till öppna och trädklädda betesmarker. Längs delar av stränderna möter ädellövskogen havet på karaktäristiskt Blekingevis.

Skogar med höga naturvärden

Ädellövskogarna domineras av bok och det finns gott om gamla, grova träd, liksom en hel del död ved. Insprängt i skogarna finns alsumpstråk och småvatten. Skogarna är artrika och här finns många rödlistade arter och arter som signalerar höga naturvärden och lång skoglig kontinuitet. Ett exempel är skillerticka, som Blekinge har ett särskilt ansvar för att bevara. I våtmarkerna trivs bland annat groddjur.

Kustvattnen utanför stränderna domineras av artrika hårdbottnar med utbredda tångbälten. Dessa är viktiga livsmiljöer för många fiskar och andra marina djurarter. Naturreservatets land- och vattenområden lockar också till sig många häckande och rastande fåglar.

Flerhundraåriga betesmarker

Sillnäs öppna och trädklädda hagmarker har betats under flera hundra år och här finns en lång rad kärlväxter, svampar och insekter som är beroende av att hävden fortsätter. Betesmarkerna är mycket varierade, med allt från torra hedartade sandmarker i norr, via öppna gräsmarker med en rik blomsterflora och trädklädda betesmarker, ner till havsstrandängar längs kustlinjen i söder och väster. I naturreservatet finns även ett litet slåtterkärr med inslag av slåttergynnade arter.

En istida svans

Sillnäs har spännande geologi. Udden är en del av en drumlinbildning och en läsidesmorän, en ”svans”, till de närliggande bergen Mörby backe och Hjärthalla. Utan dessa berg och de senaste årmiljonernas istider, då isar bearbetat, brutit loss och transporterat iväg bergartsmaterial, hade inte mycket av naturreservatets landområden funnits idag. Sillnäs berggrund ligger under dagens havsytenivå. Ovanpå berget finns 10-20 meter tjocka jordartslager, morän, som transporterats dit av isarna. Uddens högsta punkt sticker idag upp cirka 10 meter över havet.


Efter den senaste istiden har Östersjöns strandlinjer varierat kraftigt. På Sillnäs finns tydliga fossila strandvallar efter ett Östersjöstadie, Litorinahavet, då vattnet stod som mest cirka 7,5 meter högre än idag.

Boplats på stenåldern

Sillnäs ligger i en rik kulturbygd med lång historia. I naturreservatets norra del finns spår efter ett större boplatsområde från övergången mellan jägar- och bondestenålder. Det hör samman med det närliggande boplatskomplexet ”Siretorps sandbackar”, som är av nationellt intresse.

Under senare århundraden, fram till 1800-talets skiftesreformer, fungerade Sillnäs som utmark till byn Istaby. Området användes då som betesmark, ved- och virkesförråd samt för uppodling av tillfälliga åkrar, så kallade ”lyckor”. Det har även funnits något enstaka torp och några uthusbyggnader på udden. En imponerande, 600 meter lång fägata sträcker sig fortfarande genom området, från norr till söder. I skogen finns igensatta värn från andra världskriget och på en ö i söder står en mindre fyr.

Naturreservatet är ett populärt besöksområde och det är relativt lättgånget. Fägatan leder rakt ner till uddens södra delar. Det finns även en del övergångar och mindre stigar i området. Större delen av naturreservatet betas, fördelat på 3-4 olika betesfållor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sillnäs, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar
 • prospektera efter mineral
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på befintliga vägar inom reservatet. Ridning är också tillåten på gräsmarkerna i naturreservatets öppna betesmarker under förutsättning att det inte verkar störande på naturen, för betesdjur eller för övrigt friluftsliv
 • parkera annat än på för ändamålet upplåten parkeringsplats
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • ankra eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse (högst ett dygn) i området
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2015

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Kustädellövskogar, lövsumpskogar, hagmarker, postglaciala strandvallar, marin miljö, friluftsliv, kulturmiljö

Areal: 117 hektar, varav 44 hektar land och 73 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Ta av från E22:an vid trafikplats 47 Listerlandet och följ Hälleviksvägen i 400 meter. Ta höger i rondellen och följ Sölvevägen cirka 400 meter till nästa rondell. Ta vänster in på Mjällbyvägen och följ den cirka 6 kilometer till Istaby. Sväng höger in på Torsövägen och håll efter en dryg kilometer höger in på Sillnäsvägen. Följ den cirka 2 kilometer till dess slut, där reservatets parkering finns. Observera att den första parkeringen på höger sida är privat.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss