Grimsmåla

I Grimsmåla får du uppleva en del av Mieåns dalgångs småskaliga landskap, med formationer från istiden. Naturen är variationsrik, med hagmarker, hamlade träd, ädellövskogar, lövsumpskogar och åmiljöer.

Naturreservatet Grimsmåla bildades ursprungligen för att skydda några kvarvarande grusformationer i Mieåns dalgång från täktverksamhet.

Flodpärlmusslor och fladdermöss

Mieån går som en pulsåder genom naturreservatet. I ån finns ett rikt djurliv med bland annat flodpärlmussla. Ån kantas av betade fuktängar och lövsumpskogar, där det bitvis växer myrlilja. På högre liggande marker tar torrare gräsmarker, trädbärande hagmarker och skogar dominerade av ädellöv och tall vid. Hamlade träd, som förr beskars för att få lövfoder till tamboskapen, finns spridda i området. Hamlade träd kan bli mycket gamla och på stammarna växer ofta många olika arter av skyddsvärda lavar och mossor.

Det halvöppna landskapet längs Mieån är bra jaktmarker för fladdermöss. Kring Grimsmåla finns flera olika arter av fladdermöss, bland annat den sällsynta barbastellen. I skogarna kan du träffa på mindre hackspett och nötkråka.

Terrasser, åsar och dödisgrop från istiden

I Mieåns dalgång har isälvar forsat fram under istiden och lämnat efter sig intressanta formationer som terrasser och åsar. Sjön Vångagylet i naturreservatets västra del ligger i en dödisgrop. Dödisgropar bildas då stora isblock lossnar från inlandsisar och blir liggande på marken. Smältvatten för med sig sediment, som grus och sand, som så småningom begraver isblocket. När det sedan smälter bildas en grop i marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Grimsmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som behövs för artbestämning
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på väg
 • tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar annat än i iordningställd eldplats
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att livsmiljöer eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning
 • sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur
 • använda området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1979 och utvidgat 2010

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Ådalgång med isälvsavlagringar, å, ädellövskogar, hagmarker, kulturlandskap

Areal: 20 hektar, varav 19 hektar land och 1 hektar vatten

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Grimsmåla ligger längs Gamla Tingsrydsvägen (gamla sträckningen av riksväg 29), cirka 20 km norr om Karlshamn.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Närmaste busshållplats är Grimsmåla, cirka 400 meter norr om naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss