Listerby skärgård

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Listerby skärgård består av de tre stora öarna Arpö, Vagnö och Slädö samt ett flertal mindre holmar och skär. Området nås med båt. Naturreservatet bjuder dig på ett omväxlande skärgårdslandskap med både lummig innerskärgård och karg ytterskärgård. Unikt för Blekinge är ädellövträd långt ute i skärgården.

Landområdena på de tre större öarna har ett varierat betespräglat kulturlandskap. Här finns hagar med ek, hällmarker, samt områden med enbuskar på hedar och strandängar. I hagmarker och på strandängar växer en rik flora med till exempel orkidén Adam och Eva.

Längs kustremsorna finns på många ställen rundslipade klipphällar. Här finns även stenstränder, lite gräsmark och sandstrand.

Skärgårdsbönder

På Arpö och Vagnö har under lång tid funnits bofast befolkning, senare även på Slädö. Skärgårdsbönderna har under många generationer brukat markerna, vilket tillsammans med djurens bete har format ett småskaligt landskap med åkrar, ängar och hagmarker. Betande djur bidrar än idag till att bevara ett vackert och levande skärgårdslandskap med rikt växt- och djurliv.

På Arpö har förekommit stenbrytning av främst gatsten. Skärvhögar och brottytor är idag synliga spår av stenhuggeriverksamheten som lades ner i början av 1900-talet.

Eken – en kunglig rättighet

Eken var regale, kunglig rättighet, sedan 1100-talet och alla öarna i Blekinge tillhörde kronan. Ekarna var fredade för att trygga tillgången på ekollonbete till svinen. Träden gav också timmer till byggande av flottans skepp.

När skyddet upphävdes 1830 blev mycket av den bondeägda skogen nedhuggen, men på adelns marker fick ekarna vara kvar. I Listerby skärgård är det främst för Arpö som det finns skriftlig dokumentation om ekens långa historia. I hagmarkerna finns gott om mäktiga flerhundraåriga ekar kvar, riktiga så kallade ”Sparbanksekar”.

Värdar för 1 000 arter

I dessa trädjättar lever många organismer och en gammal ek kan hysa upp mot 1000 olika arter. På den grova, solbelysta barken växer mossor och lavar. Inuti den murkna stammen lever svampar och insekter. När svamparna bryter ned träet bildas mulm, ett brunt trämjöl. Ett stort antal olika insekter, varav många sällsynta, lever i mulmen.

Rikt fågelliv i skärgården

I skärgården trivs många fågelarter, både häckande och de som är på tillfälligt besök. I de gamla ekarnas håligheter bor till exempel mindre hackspett. I havsvikarna rastar och övervintrar stora flockar med sjöfåglar. De små skären i reservatets södra del är fågelskyddsområden med häckande tärnor och andra sjöfåglar. Håll utkik så kan du kanske få se havsörnen segla i skyn!

Från grunda vikar till 18 meters djup
75 procent av reservatets yta består av hav. I sund och fjärdar kring de stora öarna i norr är bottnarna ganska grunda med några meters djup. Södra delarna av reservatet har större djup, som mest 18 meter. I reservatets grunda vikar och sund finns en rik algflora med arter som blåstång, borstnate och fjäderslick. På djupare bottnar finns bland annat ålgräsängar. Tillsammans med ett fåtal andra marina växter utgör alger basen i havets näringskedja.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Listerby skärgård, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel genom nedslagning av förtöjningsringar
  • gräva upp växter plocka blommor och svamp på nordvästra delen av Arpö
  • skada levande eller döda träd eller buskar
  • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
  • medföra okopplad hund
  • framföra motordrivet fordon
  • uppankra eller förtöja båt längre än två dygn
  • tälta på nordvästra delen av Arpö samt i övrigt tälta längre tid än ett dygn på samma ö
  • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller insamla skalbaggar och fjärilar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 1981

Kommun: Ronneby

Karaktär: Skärgårdslandskap, öar, kustnära ädellövskog och hagmark, strandäng, klippor, fågelliv, marin miljö med grunda vikar och djup ner till 18 m

Areal: 1 004 hektar, varav 242 hektar land och 762 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Det drygt 1 000 hektar stora naturreservatet består av de tre stora öarna Arpö, Vagnö och Slädö, ett flertal mindre holmar och skär samt omgivande hav. Listerby skärgård ligger väster om Jordö och Almö. Du kan endast nå området med båt. På Arpös norra sida finns en brygga.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss