Ljungryda

Foto: Elisabet Wallsten

När du besöker naturreservatet Ljungryda får du uppleva ett kuperat åslandskap i Holjeåns dalgång, på gränsen mellan Blekinge och Skåne. Holjeåns slingrande lopp kantas av branta, sluttningar med ädellövskog och hagmarker. I norr finns även gravhögen Kungagraven från bronsåldern på toppen av en isälvskulle, som ett tecken på områdets långa kulturhistoria.

Ljungryda är ett cirka ett 11 hektar stort naturreservat, som tillsammans med det 19 hektar stora naturreservatet Östafors bruk, på andra sidan länsgränsen i Skåne, bildar ett sammanhängande område. Naturreservaten ligger i ett tilltalande ådalslandskap som är relativt lättillgängligt för friluftslivet.

Mäktiga isälvsavlagringar

Ljungryda naturreservat bildades ursprungligen främst för att bevara områdets isälvsavlagringar och skydda dem från täktverksamhet. I slutet av den senaste istiden avsattes omfattande isälvsavlagringar i Holjeåns sprickdalgång. Holjeåsen sträcker sig från Ivösjön i söder till Olofström i norr och de flesta av dess kullar och ryggar är deltabildningar med plana överytor.

Dalgångens omfattande grus- och sandavlagringar har erbjudit goda möjligheter för jordbruk och bosättning allt sedan forntiden. Under bronsåldern var Holjeåns dalgång en utlöpare av Näsums och Ivösjöns omfattande centralbygd, vilket avspeglas i ett antal större bronsåldersgravhögar längs ån. Den största av dessa är Kungagraven i naturreservatets norra del. Den är ca 20 m i diameter och 3 m hög. I närområdet har även ett förhistoriskt långhus påträffats.

Rikt djur och växtliv

Holjeån har under tidens gång grävt sig ner i isälvsavlagringarna och ådalen karaktäriseras idag bitvis av dramatiskt branta sluttningar, som planar ut på höjderna. I naturreservatet finns ett rikt växt- och djurliv i det omväxlande landskapet med dess ädellövskogar, sumplövskogar, öppna betesmarker och sandmarker samt Holjeåns vattenmiljöer.

I och vid Holjeån har du bland annat träffa på strömstationär öring, bäcknejonöga, hårklomossa, ormbunken safsa, sländor, strömstare, forsärla och om du har tur även kungsfiskare. Utmed ån finns strandskogar med klibbal, där mindre hackspett trivs.

De branta ek- och avenboksdominerade isälvssluttningarna planar på höjderna ut i torra, öppna gräsmarker som betas.

Ovanliga gaddsteklar

År 2012 utvidgades naturreservatet med den mäktiga isälvskullen Kungagravskullen i norr och en del av en intilliggande täkt. I kullens sydsluttning står en linddominerad ädellövskog. I det tidigare täktområdet finns öppna, solbelysta sandmiljöer där många skyddsvärda gaddstekelarter trivs, bland annat spetssandbi, monkesolbi, dynsmalbi och silversandbi. Här trivs också den ettåriga, konkurrenssvaga örten dvärgserradella i området. I branta sluttningar i intilliggande delar av täkten häckar backsvalor.

Bruksepok vid Holjeån

Holjeån flyter i maklig takt fram i kanten av naturreservatet, för att vid passagen in i Skåne och naturreservatet Östafors bruk övergå i mer forsande sträckor. Forsarna vid Östafors har förr nyttjats som kraftkälla för bland annat såg, kvarn, spikfabrik och garveri. På 1920-talet dämdes forsarna upp och vattenkraften användes vid bruket fram till 1960-talet.

Efter att Östafors bruk lagts ner revs de flesta byggnaderna, men några finns fortfarande kvar som minnesmärken från den livliga bruksepoken. År 2007 revs dammen vid Östafors bruk, vattnet kunde strömma fritt och fisken fick åter fria vandringsvägar till åns övre delar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ljungryda, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved, gräva upp växter
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund, annat än vid skyddsjakt
 • framföra motordrivet fordon, rida eller cykla
 • göra upp eld eller använda grillar och spritkök annat än på iordningställda eldplatser
 • lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse i området
 • tälta mer än en natt
 • ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande
 • åstadkomma störande buller.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1986, utvidgat 2012

Kommun: Olofström

Karaktär: Kuperat ådalslandskapslandskap, grusformationer, ädellövskogar, hagmarker, sandmarker, friluftsliv, kulturhistoria

Areal: 11 hektar, varav 10,6 hektar land och 0,4 hektar vatten

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Ta av från E22 vid Pukavik och kör väg 15 mot Olofström. Sväng mot Näsum och Bromölla (väg 116) cirka 500 meter innan rondellen vid Jämshög. Efter 3 km, svänger du höger in på Sibbarpsvägen vid skylten ” Naturreservat Ljungryda Östafors”. Kör igenom naturreservatet Östafors bruk och håll vänster in på Ljungrydavägen. Fortsätt cirka 300 meter, så ligger naturreservatets parkering på höger sida om vägen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Gå eller cykla

Med cykel tar du dig lättast till området via Banvallsleden från Olofströms- eller Näsumshållet.

Med kollektivtrafik

Du kan åka buss från Olofström, Jämshög, Bromölla eller Näsum till hållplatsen Östafors och därifrån gå längs Sibbarpsvägen eller Banvallsleden till naturreservatet. Det är en knapp kilometers promenad.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet