Östra Kvallåkra

Naturskog i brant blockrik sluttning. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Naturskog i brant blockrik sluttning. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Östra Kvallåkra erbjuder naturskogar på blockig mark och i branta sluttningar. Här växer flera olika trädslag och att det är gott om gamla, grova träd och död ved.

I de tre naturreservaten Kvallåkra, Östra Kvallåkra och Persgärde skyddas ett stort sammanhängande område med värdefull skog. Här finns gamla träd och död ved, något som många fåglar, insekter, mossor och lavar uppskattar. Reservaten binds samman av flera markerade stigar.

Naturskog i blockig terräng

Området ligger i Blekinges sprickdalsterräng och ekskogsområde. Skogen växer på höjderna och i de blockrika sluttningarna. Naturskogen består till större delen av ädellövskog, lövblandskog och sumpskog. Ädellövskogen domineras av ek, bok och avenbok med fläckvis stort inslag av asp. Det förekommer även tall på bergig mark och gran i sumpskog.

Fram till 1940-talet gick djur på sommarbete i skogarna kring Kvallåkra by. Sedan betet upphörde har skogen utvecklats fritt till en naturskog, där träden dör av ålderdom och nya träd spirar där gamla stammar fallit. Naturskogen kännetecknas också av att det finns flera olika trädslag och att det är gott om gamla, grova träd.

Hem för många arter

Naturskogar är en fristad för växter och djur som trängts undan i modernt brukade skogar. I trädens murkna ved är det lätt för fåglar att hacka ut bohål. I veden lever skalbaggar och andra småkryp, som är viktig mat för många fåglar. Tittar man nära på de gamla trädens bark kan man upptäcka en rad olika mossor och lavar.

I västra delen av reservatet finns en dalgång med gamla odlingsmarker. Den sträcker sig upp mot Sandsjön. I nordost ligger en annan liten sjö, Svartagyl.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Östra kvallåkra, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv i reservatet anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2004

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Skogsklädd höjd, ädellövskog

Areal: 38 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Du kör av från E22:an vid trafikplats 54 Åryd eller 53 Karlshamn Öst. Kör länsväg 631 från Hällaryd mot Halahult och Belganet. Cirka 7 kilometer från Hällaryds kyrka, precis efter att du passerat den sänkta och igenvuxna Hemsjön på höger hand, ligger reservatet på vänster sida av vägen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss