Östra Kvallåkra

Östra Kvallåkra

Östra Kvallåkra erbjuder naturskogar på blockig mark och i branta sluttningar. Här växer flera olika trädslag och att det är gott om gamla, grova träd och död ved.

I de tre naturreservaten Kvallåkra, Östra Kvallåkra och Persgärde skyddas ett stort sammanhängande område med värdefull skog. Här finns gamla träd och död ved, något som många fåglar, insekter, mossor och lavar uppskattar. Reservaten binds samman av flera markerade stigar.

Naturskog i blockig terräng

Området ligger i Blekinges sprickdalsterräng och ekskogsområde. Skogen växer på höjderna och i de blockrika sluttningarna. Naturskogen består till större delen av ädellövskog, lövblandskog och sumpskog. Ädellövskogen domineras av ek, bok och avenbok med fläckvis stort inslag av asp. Det förekommer även tall på bergig mark och gran i sumpskog.

Fram till 1940-talet gick djur på sommarbete i skogarna kring Kvallåkra by. Sedan betet upphörde har skogen utvecklats fritt till en naturskog, där träden dör av ålderdom och nya träd spirar där gamla stammar fallit. Naturskogen kännetecknas också av att det finns flera olika trädslag och att det är gott om gamla, grova träd.

Hem för många arter

Naturskogar är en fristad för växter och djur som trängts undan i modernt brukade skogar. I trädens murkna ved är det lätt för fåglar att hacka ut bohål. I veden lever skalbaggar och andra småkryp, som är viktig mat för många fåglar. Tittar man nära på de gamla trädens bark kan man upptäcka en rad olika mossor och lavar.

I västra delen av reservatet finns en dalgång med gamla odlingsmarker. Den sträcker sig upp mot Sandsjön. I nordost ligger en annan liten sjö, Svartagyl.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Östra kvallåkra, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

  Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:
 • Bedriva samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Skogsklädd höjd, ädellövskog
Areal: 38 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version