Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grindstugan

Foto: Robert Ekholm

Grindstugan är ett område med ekhagar som har brukats av människan under lång tid. Här möts du av ett stort antal grova ekar med vida kronor. Det lätt kuperade och mosaikartade landskapet är en vacker naturupplevelse.

En stensättning från järnålder tyder på att människor vistats i området långt tillbaka i historien. Större delen av reservatet betas av nötkreatur och vårfloran är rik med bland annat fina områden med backsippa.

De höga naturvärdena är i första hand knutna till de mycket gamla ekarna. De är hemvist åt många skyddsvärda arter av lavar, svampar och vedinsekter.

Namnet Grindstugan

Naturreservatet har fått sitt namn efter Grindstugan som låg här intill den gamla vägen från Karlskrona. Grindstugor fanns i närheten av tomtgränsen för större bondgårdar eller gods, där vägen ledde in mot egendomen. Vakten i grindstugan öppnade och stängde grinden och såg till att inga obehöriga personer kom in på egendomen.

Artrika ekmiljöer

Eken är en av de absolut artrikaste naturmiljöerna i Sverige. Ungefär 400-500 lavar, svampar och mossor samt 800-900 olika insekter är mer eller mindre beroende av eken för att överleva.

I Grindstugan finns ett flertal mycket hotade arter, bland annat vedsvamparna tårticka och oxtungsvamp, skalbaggarna ekoxe och läderbagge samt lavarna matt pricklav och gammelekslav.

Tack vare att träden har fått bli mycket gamla har den biologiska mångfalden hunnit bli stor. Den rika tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier gör att arter med speciella krav har funnit en livsmiljö.

Rikt växt och fågelliv

Kärlväxter, som växer i ekhagen är bland andra blåsuga, kattfot, backnejlika, solvända, stortimjan, backsippa, jungfrulin, ängsskallra, mandelblom och ängsvädd. Här finns även hagtorn-, slån-, en- och nyponbuskar. Trädens håligheter är uppskattade boplatser för stare, skogsduva, gröngöling och kattuggla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Grindstugan, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra ej kopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller samla in skalbaggar och fjärilar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken "Dokumentation" för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1981

Kommun: Ronneby

Karaktär: Ekhagmark

Areal: 22 hektar

Markägare: Privata och Ronneby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Grindstugan ligger direkt sydöst om Johannishus samhälle. Vägen mellan ”Hasslörondellen” vid E22:an och Johannishus går genom reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss