Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kvalmsö

Foto: Ingegerd Erlandsson

Kvalmsö är en skärgårdsö med ett välbevarat äldre kulturlandskap i väster och täta skogar i öster. Du kan vandra hit eller komma med båt. Det finns klipphällar att lägga till vid och små naturliga badvikar.

Havet närmast runtom ön ingår i naturreservatet. Berggrunden är genombruten av flera mindre sprickdalar på ön. Kvalmsö bjuder på ett omväxlande landskap med grandominerad naturskog, ädellövskog, hagmarker, torrängar och klipphällar. En vandringsled kommer till Kvalmsö österifrån genom Vambåsa hagmarker och via en bro. Kvalmsö gränsar till naturreservatet Almö.

Gamla träd med skyddsvärda arter

På öns västra del finns ett betespräglat kulturlandskap med trädklädda och öppna betesmarker omväxlat med hällmarker, torrängar och strandängar.

På den östra delen av ön växer tät grandominerad naturskog och ädellövskog med mycket ek och avenbok. Det råder en naturlig konkurrens mellan granskog och lövskog.

I miljöer med gamla solitära träd, hagmarker och gles ädellövskog lever många skyddsvärda arter av exempelvis insekter, lavar och svampar. Läderbaggen är en rödlistad skalbagge som trivs i äldre ihåliga lövträd med stora mängder mulm. Det är ett brunt trämjöl som bildas när svampar bryter ner träet.

Betande djur och vackra stenmurar

En fornlämning med ett stenblock på underliggare är en forntida gravmarkering, placerad på en bergklack i höjdläge. Ute i havet finns pålspärrar från medeltiden.

Vid Gåraviken på den sydvästra delen av ön ligger en gård. I anslutning till den finns gamla ängsmarker och områden som tidigare varit uppodlade. Dessa marker hålls numera öppna genom bete och röjning. Här på inägomarkerna finns sällsynt välbyggda stenmurar och odlingsrösen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kvalmsö, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller på annat sätt skada fasta naturföremål eller ytbildningar till exempel genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • störa vilda eller betande djur, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra ej kopplad hund
 • framföra motordrivet fordon
 • uppställa husvagn
 • tälta längre tid än två dygn
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller insamla skalbaggar eller fjärilar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1986

Kommun: Ronneby

Karaktär: Skärgårdsö, sprickdalslandskap, betesmark, skog, badvikar och klippor

Areal: 174 hektar, varav 66 hektar land och 108 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Området ligger cirka 2 km sydväst om Stora Vambåsa gård och du kan komma hit med båt eller promenera genom Vambåsa hagmarker.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss