Högasand

Högasand, öppna sanddynor

Foto: Anne Sofie Green Hansen

Besöker du Högasand så får du uppleva känslan att vandra mellan 300-åriga tallar i ett säreget landskap. Naturen i reservatet Högasand är unik för Blekinge med sanddyner och höga tallar.

Sanddyner bildas i havsnära blåsiga miljöer med mycket sand. Denna naturliga process med vindburen sand skapar unika livsmiljöer för växter och djur. Men samtidigt hotas människors hem och odlingar och för att hindra sandflykten planterades här tall och strandråg på 1900-talet.

Markutnyttjande gav sanddyner

Mänsklig påverkan förekom redan på 1100-talet med bete för djuren, vedtäkt och timmerhuggning. Århundraden av intensivt markutnyttjande gjorde att landskapet öppnades upp och vinden formade dagens sanddyner.

Ovanlig miljö – ovanliga arter

I de torra och varma sandområdena, samt i de grova tallarna, trivs flera hotade och skyddsvärda arter. Många av arterna har anpassat sig till den ovanliga miljön. Här finns till exempel den enda kända förekomsten i landet av grynig påskrislav (Stereocaulon incrustatum). Arten är akut hotad i Sverige och därför har vi ett speciellt ansvar för att bibehålla och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att arten ska överleva i naturreservatet. I de solvarma sanddynerna lever även många steklar och vildbin.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Högasand, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller annan vegetation
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra motorfordon
 • rida eller cykla annat än på upplåtna vägar
 • tälta, eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning
 • nyttja området för övningar som kan vara störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet inom reservatet
 • Insamla skalbaggar
 • anordna träning för eller tävling med häst.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2005
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Sandtallskog, inlandssanddyner
Areal: 95 hektar
Markägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version