Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stiby backe

Stiby backe är ett av Listerlandets restberg. I naturreservatet finns många stigar att vandra på. Om våren blommar backsippor i torrängarna och blåsippor i avenbokskogen. Bergets topp ligger 70 meter över havet. Härifrån har du en vidsträckt utsikt över Kråkenabben, Listershuvud och Hanö.

Från samhället Hällevik går flera stigar mot toppen genom lövskog med avenbok och bok, samt över torrängar och hällmarker. I hagmarkerna går betesdjur. Det stora antalet naturtyper i område ger ett rikt djur- och växtliv. Reservatet är också geologiskt intressant.

Restberg

Stibyberget har en intressant geologi. Det höjer sig markant över Listerlandets slätter. Berget har en ganska stor platå 60 meter över havet. Berggrunden består av grov ögongranit av Karlshamnstyp. Berget är ett restberg, som fanns redan på kritatiden, för 100 miljoner år sedan. Kritavlagringar från den tidens tropiska hav finns i bergets omgivningar.

Minnen från istiden

Under den senaste istiden fick restbergen sin slutliga utformning genom att bergkärnan slipades till. Större delen av de högst belägna partierna utgörs av plana vidsträckta hällar. I hällarna finns isräfflor som löper i inlandsisens rörelseriktning.

Syd-sydväst om berget finns en så kallad drumlin, en strömlinjeformad bildning, som formats av inlandsisens rörelse. Den sida som var vänd mot isrörelsen (här i norr) kallas stötsida och den blev jämnslipad när isen gled fram över den. På den motsatta sidan, läsidan, samlades lossbrutet moränmaterial. På Stiby backe har morän lagt sig som större block på bägge sidor samt söder om bergskärnan. I reservatet ingår stora delar av restberget, men endast en liten del av drumlinbildningen som är 4 km lång och 1,3 km bred.

När inlandsisen smält, började landet höja sig. Då bildades efter hand terrasser på bergets östra sida och strandvallar på dess sydvästra sida, här på mellan 48 och 31 meter över havet.

Från gravplatser till stenbrott

Inte långt från toppen finns gravhögar från bronsåldern, för 3 800 – 2 500 år sedan. I södra delen av reservatet finns en koleragravplats där en del av de 50 offren för 1853 års koleraepidemi på Listerlandet vilar. I reservatet finns också andra kulturhistoriska lämningar som stenbrott, gamla vägsystem, stenmurar i gränser och hägnader och stenfundament efter en kvarn.

Rikt växt- och fågelliv

Nordost om Stibybergets topp är jorden näringsrik och här växer en avenbokskog med murgröna slingrande runt flera av stammarna. På våren är floran som rikast med olika sippor, vårlök och violer. Senare på året kommer typiska ädellövskogsväxter som skogsbingel och buskstjärnblomma. På torrängarna växer backsippa, backtimjan, gråfibbla och gulmåra. I hagmarkerna kan du få se backsippa, blodrot, solvända, olika klöverarter, ängsnejlika och ängskovall. I lundarna växer desmeknopp, getrams, gullviva, liten nunneört och sloknunneört. Stora delar av området är betesmark.

I reservatet finns ett rikt småfågelliv med trädlärka, näktergal och ett stort antal sångare, bland annat höksångare. En nyckelbiotop med blandädellövskog och alsumpskog på kalkhaltig mark ingår i reservatet. I kärret växer skavfräken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stiby backe, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser eller typer
 • ta med okopplad hund annat än vid jakt
 • framföra motordrivet fordon eller cykel annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering
 • rida eller köra med häst, förutom på upplåtna stigar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än i särskilt iordningställd eldstad
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande.

Ridleder

Inom naturreservatet finns markerade ridleder. Enligt föreskrifterna för naturreservatet är ridning endast tillåten på anvisad ridled. All annan ridning är förbjuden.

De allmänna råd som gäller är

 • håll avstånd till betande eller vilande kor
 • rid aldrig genom en flock
 • stäng grindarna efter dig.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1971. Utvidgning 2014

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Restberg och drumlinbildning, ädellövskog, sumpskog, betade ekhagmarker, hassellundar och torrängar

Areal: 123 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå eller cykla

Reservatet ligger omedelbart norr om Hälleviks samhälle och du kan gå eller cykla dit från flera håll, långa sträckor på gång- och cykelväg.

Med bil

Sväng av E22:an vid trafikplats 47 Listerlandet. Följ väg 123 och skyltning mot Stiby Backe naturreservat för att komma till parkeringen norr om reservatet. Det finns också parkering mitt i samt söder om reservatet. Följ skyltning till Hällevik och kör in på grusvägen vid parkeringsskylten från Stibyvägen, alternativt när du kommit in i Hällevik, sväng vänster in på Backsippevägen.

Vägbeskrivning till parkering Tejnabacken i Google Maps Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning till parkering Stiby backe i Google Maps Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning till parkering Backsippevägen i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Bussar går till reservatet med linje 2 från Sölvesborg. Närmaste busshållplatser är Tallparken som ligger 400 meter från reservatet. Du kan också hoppa av vid någon av hållplatserna Stiby backe, Hälleviks skola eller Hanöhus Hällevik.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss