Stiby backe

Stiby backe är ett av Listerlandets restberg. I naturreservatet finns många stigar att vandra på. Om våren blommar backsippor i torrängarna och blåsippor i avenbokskogen. Bergets topp ligger 70 meter över havet. Härifrån har du en vidsträckt utsikt över Kråkenabben, Listershuvud och Hanö.

Från samhället Hällevik går flera stigar mot toppen genom lövskog med avenbok och bok, samt över torrängar och hällmarker. I hagmarkerna går betesdjur. Det stora antalet naturtyper i område ger ett rikt djur- och växtliv. Reservatet är också geologiskt intressant.

Restberg

Stibyberget har en intressant geologi. Det höjer sig markant över Listerlandets slätter. Berget har en ganska stor platå 60 meter över havet. Berggrunden består av grov ögongranit av Karlshamnstyp. Berget är ett restberg, som fanns redan på kritatiden, för 100 miljoner år sedan. Kritavlagringar från den tidens tropiska hav finns i bergets omgivningar.

Minnen från istiden

Under den senaste istiden fick restbergen sin slutliga utformning genom att bergkärnan slipades till. Större delen av de högst belägna partierna utgörs av plana vidsträckta hällar. I hällarna finns isräfflor som löper i inlandsisens rörelseriktning.

Syd-sydväst om berget finns en så kallad drumlin, en strömlinjeformad bildning, som formats av inlandsisens rörelse. Den sida som var vänd mot isrörelsen (här i norr) kallas stötsida och den blev jämnslipad när isen gled fram över den. På den motsatta sidan, läsidan, samlades lossbrutet moränmaterial. På Stiby backe har morän lagt sig som större block på bägge sidor samt söder om bergskärnan. I reservatet ingår stora delar av restberget, men endast en liten del av drumlinbildningen som är 4 km lång och 1,3 km bred.

När inlandsisen smält, började landet höja sig. Då bildades efter hand terrasser på bergets östra sida och strandvallar på dess sydvästra sida, här på mellan 48 och 31 meter över havet.

Från gravplatser till stenbrott

Inte långt från toppen finns gravhögar från bronsåldern, för 3 800 – 2 500 år sedan. I södra delen av reservatet finns en koleragravplats där en del av de 50 offren för 1853 års koleraepidemi på Listerlandet vilar. I reservatet finns också andra kulturhistoriska lämningar som stenbrott, gamla vägsystem, stenmurar i gränser och hägnader och stenfundament efter en kvarn.

Rikt växt- och fågelliv

Nordost om Stibybergets topp är jorden näringsrik och här växer en avenbokskog med murgröna slingrande runt flera av stammarna. På våren är floran som rikast med olika sippor, vårlök och violer. Senare på året kommer typiska ädellövskogsväxter som skogsbingel och buskstjärnblomma. På torrängarna växer backsippa, backtimjan, gråfibbla och gulmåra. I hagmarkerna kan du få se backsippa, blodrot, solvända, olika klöverarter, ängsnejlika och ängskovall. I lundarna växer desmeknopp, getrams, gullviva, liten nunneört och sloknunneört. Stora delar av området är betesmark.

I reservatet finns ett rikt småfågelliv med trädlärka, näktergal och ett stort antal sångare, bland annat höksångare. En nyckelbiotop med blandädellövskog och alsumpskog på kalkhaltig mark ingår i reservatet. I kärret växer skavfräken.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stiby backe, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser eller typer
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra motordrivet fordon eller cykel annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering
 • rida eller köra med häst, förutom på härför upplåtna stigar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än i särskilt iordningställd eldstad
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller liknande anordning

Ridleder

Inom naturreservatet finns markerade ridleder. Enligt föreskrifterna för naturreservatet är ridning endast tillåten på anvisad ridled. All annan ridning är förbjuden.

De allmänna råd som gäller är:

 • Håll avstånd till betande/vilande kor
 • Rid aldrig genom en flock
 • Stäng grindarna efter dig

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971. Utvidgning 2014.
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Restberg och drumlinbildning, ädellövskog, sumpskog, betade ekhagmarker, hassellundar och torrängar.
Areal: 123 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version