Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åmma

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Åmma är Blekinges nordligaste reservat längs Mörrumsån. I Åmma kan du känna historiens vingslag. Området ligger vid den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Längs ån finns gamla inägomarker och uppe i backarna tar vidsträckta utmarker med insprängda lyckor vid.

I forna tider skedde transporter från byarna i Småland till kusten till stor del på och utmed Mörrumsån. På en gammal karta över Jämshögs socken finns namnet Veinsbo mellan Åmma bytomt och riksgränsen. Veinsbo antas betyda "vagnsport". Varor norrifrån, burna på smala stigar av hästar, oxar och människor, kan ha lastats om till vagn här, för vidare transport på bättre vägar ner till del dåvarande staden Elleholm, eller till andra platser längs Blekingekusten.

Naturbetesmarker och gamla torp

I naturreservatet finns betes- och åkermarker på isälvssediment intill Mörrumsån. Här ligger även en grusås. Markerna tillhör byns gamla inägomarker. Åt väster reser sig en brant sluttning 25 meter över dalbotten och uppe i backarna tar vidsträckta utmarksskogar med insprängda odlingslyckor vid. Åmmas utmarker har betats utan avbrott under mycket lång tid och fortfarande går kor över stora delar av området sommartid.

Utmarksskogarna karaktäriseras av blandskog med främst gran, tall, ek, bok och asp. På marken växer blåbärsris, kruståtel och lingon. Du kan även träffa på knärot och grönpyrola. I svackor finns starrbevuxna kärr. Insprängt i skogarna finns lyckor och tidigare uppodlade torvmarker, liksom rester efter äldre torp, båtsmanstorp och stugbebyggelse. En restaurerad gammal ängslada står kvar i området.

Växter som trivs i de långvarigt hävdade markerna är slåttergubbe, ängsnattviol, backmåra, jungfrulin, knägräs och stagg. Hamlade träd står också spridda i markerna, särskilt utmed ån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Åmma, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1997
Kommun: Olofström
Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap, Mörrumsån, hagmarker, utmarksskogar
Areal: 63 hektar, varav 62 hektar land och 1 hektar vatten
Markägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt