Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hultalycke

Hultalycke. Safsa längs Bräkneån.

Foto: Thomas Vestman

Här kan du njuta av det meditativa lugnet i Bräkneåns natursköna omgivningar där åns lopp kantas av naturskogar, strandängar och svämlövskogar. Vill du ha lite mer strapatser är bäckravinerna norr om Hålabäck värda ett besök.

Bräkneån

Den västra delen av reservatet omfattar en tre kilometer lång sträcka av Bräkneån med omgivande marker. Ån har till stora delar fått behålla sitt naturliga lopp, men såväl söder som norr om bron vid Hultalycke kan man tydligt se de stenrensningar som gjordes på 1800-talet för att göra ån flottningsbar. Den sällsynta ormbunken safsa är vanlig längs stränderna och på holmar i ån finns stora bestånd av den fridlysta idegranen. Bräkneån ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

Naturskogar

I norra delen är sluttningarna ner mot ån branta och bitvis blockiga, med lång trädkontinuitet av såväl ekdominerad som grandominerad skog. Inslaget av lågor och torrakor är stort. När man kommer längre söderut planar sluttningarna ut och skogen blir talldominerad.

Bäckraviner och betesmarker

Den östra delen av reservatet omfattar delar av bäcken norr om Hålabäck med omgivande marker. Bortsett från betesmarkerna och strandängarna i södra delen är bäckravinerna och naturskogarna norr därom inte lika lättillgängliga som områdena längs Bräkneån, men mödan lönt att besöka.

Kulturlämningar

Längst uppe i norra delen ligger Ingier Carlsdotters torplägenhet med ett flertal lämningar. ”Ingier vid stenen” kallades torpet, vilket man förstår när man ser det stora flyttblocket på platsen. Under blocket lär det ha varit en svinstia! Längs sydöstra gränsen går den så kallade Likbärarleden som ansluter till lämningarna efter Hålabäcks kvarn som brann ned 1885.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Naturreservatet Hultalycke utvidgas

  Naturreservatet Hultalycke utvidgas

  Länsstyrelsen Blekinge har beslutat om en utvidgning av naturreservatet Hultalycke i Ronneby kommun. Utvidgningen innebär att naturreservatet totalt täcker in 92 hektar, en ökning med nästan 13 hektar skogsmark.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hultalycke, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • vaska efter guld
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt, vallning av boskap eller eftersök av skadat djur
 • framföra motorfordon
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn
 • ställa upp husbil eller husvagn mer än två dygn på parkeringsplats
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

 • bedriva undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, t.ex. genom att substrat förstörs, är förbjuden
 • använda området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2016, utvidgning 2019 och 2023

Kommun: Ronneby

Karaktär: Naturskogar i Bräkneåns dalgång

Areal: 92 hektar, varav 87 hektar land och 5 hektar vatten

Markägare: Privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform:Naturreservat, biotopskydd, delvis Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet når du lättast från vägen mellan Stengölsmåla och Häjan. En kilometer in på vägen västerifrån går en avtagsväg mot Hultalycke. Den leder till Bräkneån med bra möjligheter att parkera.

Det mindre bäckravinområdet norr om Hålabäck är inte lika lättillgängligt. Du kan gå dit från ett par småvägar som går norrut från vägen, 350 till 450 meter öster om vägbron över Bräkneån vid Hålabäck.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss