Hultalycke

Hultalycke. Safsa längs Bräkneån.

Foto: Thomas Vestman

Här kan du njuta av det meditativa lugnet i Bräkneåns natursköna omgivningar där åns lopp kantas av naturskogar, strandängar och svämlövskogar. Vill du ha lite mer strapatser är bäckravinerna norr om Hålabäck värda ett besök.

Bräkneån

Den västra delen av reservatet omfattar en tre kilometer lång sträcka av Bräkneån med omgivande marker. Ån har till stora delar fått behålla sitt naturliga lopp, men såväl söder som norr om bron vid Hultalycke kan man tydligt se de stenrensningar som gjordes på 1800-talet för att göra ån flottningsbar. Den sällsynta ormbunken safsa är vanlig längs stränderna och på holmar i ån finns stora bestånd av den fridlysta idegranen. Bräkneån ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

Naturskogar

I norra delen är sluttningarna ner mot ån branta och bitvis blockiga, med lång trädkontinuitet av såväl ekdominerad som grandominerad skog. Inslaget av lågor och torrakor är stort. När man kommer längre söderut planar sluttningarna ut och skogen blir talldominerad.

Bäckraviner och betesmarker

Den östra delen av reservatet omfattar delar av bäcken norr om Hålabäck med omgivande marker. Bortsett från betesmarkerna och strandängarna i södra delen är bäckravinerna och naturskogarna norr därom inte lika lättillgängliga som områdena längs Bräkneån, men mödan lönt att besöka.

Kulturlämningar

Längst uppe i norra delen ligger Ingier Carlsdotters torplägenhet med ett flertal lämningar. ”Ingier vid stenen” kallades torpet, vilket man förstår när man ser det stora flyttblocket på platsen. Under blocket lär det ha varit en svinstia! Längs sydöstra gränsen går den så kallade Likbärarleden som ansluter till lämningarna efter Hålabäcks kvarn som brann ned 1885.

Skötselplan kommer att tas fram under 2020.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hultalycke, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • vaska efter guld
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt, vallning av boskap eller eftersök av skadat djur
 • framföra motorfordon
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn
 • ställa upp husbil eller husvagn mer än två dygn på parkeringsplats
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • bedriva undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, t.ex. genom att substrat förstörs, är förbjuden,
 • använda området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016, utvidgning 2019
Kommun: Ronneby
Karaktär: Naturskogar i Bräkneåns dalgång
Areal: 81 hektar
Markägare: Privat, staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform:Naturreservat, biotopskydd, delvis Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version