Hultalycke

Hultalycke, safsa vid Bräkneån

Foto: Thomas Vestman

Här kan du njuta av det meditativa lugnet i Bräkneåns natursköna omgivningar där åns lopp kantas av naturskogar, strandängar och svämlövskogar. Vill du ha lite mer strapatser är bäckravinerna norr om Hålabäck värda ett besök.

Bräkneån

Reservatet gränsar till en två och en halv kilometer lång sträcka av Bräkneån, som ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. Ån har till stora delar fått behålla sitt naturliga lopp, men såväl söder som norr om bron vid Hultalycke kan man tydligt se de stenrensningar som gjordes på 1800-talet för att göra ån flottningsbar. Den sällsynta ormbunken safsa är vanlig längs stränderna och på holmar i ån finns rika bestånd av den fridlysta idegranen.

Naturskogar

I norra delen är sluttningarna ner mot ån branta och bitvis blockiga, med lång trädkontinuitet av såväl ekdominerad som grandominerad skog. Inslaget av lågor och torrakor är stort. När man kommer längre söderut planar sluttningarna ut och det blir tall som dominerar.

Bäckravin

Den mindre del norr om Hålabäck som är skild från huvudparten av reservatet är inte lika lättillgängligt som områdena längs ån. Delområdet utgörs av branta bäckraviner med omgivande naturskog.

Kulturlämningar

Längst uppe i norra delen ligger Ingier Carlsdotters torplägenhet med ett flertal lämningar. ”Ingier vid stenen” kallades torpet, vilket man förstår när man ser det stora flyttblocket på platsen. Under blocket lär det ha varit en svinstia! Längs sydöstra gränsen går den så kallade Likbärarleden som ansluter till lämningarna efter Hålabäcks kvarn som brann ned 1885.

Naturreservatet kommer att utvidgas 2019 och då kommer också skötselplan att tas fram!

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hultalycke, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt eller vallning av boskap
 • framföra motorfordon
 • tälta mer än ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att eras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 • installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • använda området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Serviceinformation

 • Parkering
 • Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016
Kommun: Ronneby
Karaktär: Naturskogar i Bräkneåns dalgång
Areal: 44,6 hektar
Markägare: Privat, staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat, delvis Natura 2000

Blekinges naturreservat

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version
Länk till krysslista för Blkeinges naturreservat, pdf