Stora Rom

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Stora Rom växer ädellövskog, med ek som vanligaste trädslaget, på en urbergsplatå. Här finns också enbuskar, hällmarker och små kärr. Sjöängen användes förr till slåtter och sedan till bete. I kärren leker grodor och vattensalamandrar.

Öppna utmarker blev skog

Utmarken bestod av de områden som låg utanför inägorna med åker och äng. Den användes främst till bete och virkesuttag. I Stora Rom betades den gamla utmarken intensivt i början av 1900-talet. Trädskiktet var mycket glest och bestod endast av spridda lövträd. Under 1900-talet sjönk betesintensiteten, och trädskiktet slöt sig alltmer.

Den gamla utmarken består av en urbergsplatå med en brant blockig sluttning i västra delen. Berggrunden utgörs av granit. Där jordtäcket är tunt blottas graniten i hällmarker och bildar öppningar i skogen.

Skogen som utvecklats här innehåller i dag en del mycket gamla ekar med stora vida kronor. På ekstammarna växer ett stort antal lavar, en del mycket sällsynta. Kaprifol är vanlig i sluttningen mot havet där den klättrar högt upp i ekarna och murgröna påträffas sparsamt i hela området. På marken påträffas mest ljung, blåbär och kruståtel.

På rikare jord växer myskmadra, blåsippa, buskstjärnblomma, ängsviol och gökärt. I den sydvästra delen förekommer hasselbuskar rikligt i en gles björk- och ekskog.

Grodor och vattensalamandrar

Flera av de små kärr som finns i skogen är lekvatten för grodor om våren. I kärr med vatten året om leker större vattensalamander.

Den rika tillgången på död ved ger livsrum åt ett stort antal vedlevande insekter, främst skalbaggar.

På fuktig mark runt kärren är kråkbär vanligt förekommande. I kärren växer blåtåtel, hundstarr, krypven och längs kanten förekommer tranbär och skvattram. I bottenskiktet finns områden med vitmossa och björnmossa.

Gammal slåtteräng vid havsstranden 

Sjöängen vid havsstranden är en gammal slåtteräng som efter att ängsbruket upphörde har använts som betesmark. Hagmarken är delad med en stenmur i två fållor och avgränsas mot utmarken med en stenmur.

Båtkås, skydd av sten

I norra delen finns en bred båtkås, en gammaldags tilläggsplats för båtar bestående av två låga stenmurar där båtarna låg skyddade mot väder och vind. Söderut finns fler båtkåsor och resterna av en gammal sjöbod. Båtarna användes när byns kor, som betade på det närbelägna Tomtö, skulle mjölkas och för fiske.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stora Rom, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på härför upplåten väg till parkeringsplatsen
 • rida eller cykla annat än på väg till parkeringsplatsen
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på härför iordningställd plats
 • på störande sätt nyttja radio, cd-bandspelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2001

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Skogsbete, ekskog

Areal: 20 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Stora Rom är beläget på Torhamnslandet i östra Blekinge. Från E22 tar du i Jämjö av mot Torhamn. Följ vägen cirka fem kilometer till anvisad parkering.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss