Stora Rom

Stora rom

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Stora Rom växer naturskog, med ek som vanligaste trädslaget, på en urbergsplatå. Här finns också enbuskar, hällmarker och små kärr. Sjöängen användes förr till slåtter och sedan till bete. I kärren leker grodor och vattensalamandrar.

Gamla utmarker blev naturskog

Utmarken var områden med skog, ljunghedar och kärr, använd till bete och virkesuttag, som låg utanför inägorna med åker och äng. I Stora Rom blev de gamla utmarkerna intensivt betade i början av 1900-talet och därför endast glest bevuxen med lövträd. Under 1900-talet sjönk betesintensiteten och ingen mark röjdes under en lång tid.

Den gamla utmarken består av en urbergsplatå med en brant blockig sluttning i västra delen. Berggrunden utgörs av granit. Där jordtäcket är tunt blottas graniten i hällmarker och bildar öppningar i skogen.

Naturskogen som utvecklats här innehåller i dag en del mycket gamla ekar med stora vida kronor. På ekstammarna växer ett stort antal lavar, en del mycket sällsynta. Kaprifol är vanlig i sluttningen mot havet där den klättrar högt upp i ekarna och murgröna påträffas sparsamt i hela området. På marken påträffas mest ljung, blåbär och kruståtel.

På rikare jord växer myskmadra, blåsippa, buskstjärnblomma, ängsviol och gökärt. I den sydvästra delen förekommer hasselbuskar rikligt i en gles björk- och ekskog.

Grodor och vattensalamandrar

Flera av de små kärr som finns i skogen är lekvatten för grodor om våren. I kärr med vatten året om leker större vattensalamander.

Den rika tillgången på död ved ger livsrum åt ett stort antal vedlevande insekter, främst skalbaggar.

På fuktig mark runt kärren är kråkbär vanligt förekommande. I kärren växer blåtåtel, hundstarr, krypven och längs kanten förekommer tranbär och skvattram. I bottenskiktet finns områden med vitmossa och björnmossa.

Gammal slåtteräng vid havsstranden 

Sjöängen vid havsstranden är en gammal slåtteräng som efter att ängsbruket upphörde har använts som betesmark. Hagmarken är delad med en stenmur i två fållor och avgränsas mot utmarken med en stenmur.

Båtkås, skydd av sten

I norra delen finns en bred båtkås, en gammaldags tilläggsplats för båtar bestående av två låga stenmurar där båtarna låg skyddade mot väder och vind. Söderut finns fler båtkåsor och resterna av en gammal sjöbod. Båtarna användes när byns kor, som betade på det närbelägna Tomtö, skulle mjölkas och för fiske.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Stora Rom, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på härför upplåten väg till parkeringsplatsen
 • rida eller cykla annat än på väg till parkeringsplatsen
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på härför iordningställd plats
 • på störande sätt nyttja radio, cd-bandspelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • samla in fjärilar eller skalbaggar,
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2001
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Skogsbete, ekskog
Areal: 20 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version