Björkelycke

Björkelycke, tallskog

Foto: Thomas Vestman

I Björkelycke naturreservat kan du uppleva gammal tallskog som etablerat sig på de gamla sanddynerna. Vissa tallar är uppemot 150 år gamla. Reservatet är lättillgängligt via blekingeleden och flera andra stigar.

Tallskogen har vuxit upp på de gamla sandfälten och sanddynerna innanför kusten. Tack vare skogens ålder och att det finns gott om gammal tall och en del död ved är här idag ett värdefullt växt- och djurliv med bl.a. motaggsvamp, tallticka och skogsduva. Inom östra delen av reservatet går en träningsslinga för travhästar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björkelycke naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada eller bortföra levande eller döda träd och annan vegetation
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, mer än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon annat än på särskilt angiven plats
 • rida
 • köra med häst, annat än på travträningsbanan
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • göra upp eld
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas
 • tippa trädgårdsavfall.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 • nyttja området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig an-ordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.
 •  

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Naturlig sandtallskog
Areal: 14,4 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version