Brötalyckorna

Bokskog i Brötalyckorna

Foto: Miljöförbundet Blekinge Väst

Naturreservatet Brötalyckorna är ett litet, tätortsnära bok- och ekskogsområde med många spännande och skyddsvärda arter knutna till de grova träden.

Sölvesborgs kommun har bildat naturreservatet som innehåller många skyddsvärda arter som trivs i skogar med ädellövträd. De sällsynta arterna trivs även i stora träd som växer i öppna landskap. Här kan du hitta till exempel hitta skalbaggarna bokblombock och prydnadsbock och lavarna skärelav och stiftklotterlav. Dessutom trivs svamparna solkremla, igelkottsröksvamp och oxtungsvamp i den här miljön.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Brötalyckorna, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller ta bort död ved från naturreservatet
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller eftersök, eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld, annat än på särskilt markerad grillplats
 • framföra cykel eller motordrivet fordon, annat än på för ändamålet upplåtna vägar
 • rida eller köra med häst annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då bara på iordningställd parkeringsplats
 • på störande sätt använda radio, cd-spelare eller liknande, eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet, som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • Plocka mossor, lavar eller svampar, gräva upp växter, annat än för vetenskapliga undersökningar
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur annat än för vetenskapliga undersökningar och då endast på ett sätt som inte skadar eller förstör deras livsmiljöer eller reproduktionsmiljöer.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2007
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Ädellövskog, friluftsliv.
Areal: Cirka 2 hektar
Markägare: Sölvesborgs kommun
Förvaltare: Sölvesborgs kommun
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version