Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älmteryd

Älmteryd hagmark

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Älmteryd utgörs av en vacker mosaikartad hagmark med insprängda små skogspartier av lövträd, främst avenbok, med fuktängspartier och små källflöden.

De norra och västra delarna av Älmteryds naturreservat utgörs av hagmark med inslag av avenboksdungar. Reservatet innehåller både torrängsytor och fuktigare marker. Den östra delen är betad åkermark som inte varit uppodlad sedan omkring 1970.

Hagmarken är en av de artrikaste och mest varierade i Blekinges skogsbygd. Flera rödlistade arter av kärlväxter förekommer, bland annat backsippa, stortimjan, granspira och hartmansstarr. Den sistnämnda har bara hittats på ett fåtal platser i länet. I reservatets nordvästra del finns källor, med vatten som rinner fram ur marken. I det området växer bland annat gullpudra och bäckbräsma.

Byvägen som delvis utgör reservatsgräns har gamla anor. Den är en del av den landsväg som förband Lyckeby (Lyckå) med Bergkvara och Kalmar. Vägen har tidigare benämnts ”Kungsstigen”.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Älmteryd, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar och vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig utrustning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat år: 2002, utvidgat 2023

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Hagmark

Areal: 19,1 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och delvis Natura 2000

Hitta hit

Älmteryd ligger längs väg 725 mellan Augerum och Torsås. Reservatet ligger söder om vägen cirka 1 km efter Strågeryd. En parkeringsplats finns vid den gamla vägen genom Älmteryds by. Från parkeringen finns en markerad stig till reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss