Älmteryd

Älmteryd hagmark

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Älmteryd utgörs av en vacker mosaikartad hagmark med insprängda små skogspartier av lövträd, främst avenbok, med fuktängspartier och små källflöden.

Den västra delen av Älmteryds naturreservat utgörs av hagmark med inslag av avenboksdungar. Reservatet innehåller både torrängsytor och fuktigare marker. Den östra delen är betad åkermark som inte varit uppodlad sedan omkring 1970.

Hagmarken är en av de artrikaste och mest varierade i Blekinges skogsbygd. Flera rödlistade arter av kärlväxter förekommer, bland annat backsippa, stortimjan, granspira och hartmansstarr. Den sistnämnda har bara hittats på ett fåtal platser i länet. I reservatets nordvästra del finns källor, med vatten som rinner fram ur marken. I det området växer bland annat gullpudra och bäckbräsma.

Byvägen som delvis utgör reservatsgräns har gamla anor. Den är en del av den landsväg som förband Lyckeby (Lyckå) med Bergkvara och Kalmar. Vägen har tidigare benämnts ”Kungsstigen”.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Älmteryd, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar och vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon
 • rida eller cykla
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig utrustning
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat år: 2002
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Hagmark
Areal: 15 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version