Världsarvet Karlskrona

Karlskrona grundades 1680 för att tillgodose behovet av en flottbas i Södra Sverige. Stadens skeppsbyggeri, stadsplanering samt anläggnings- och försvarsteknik har uppmärksammats i hela Europa under efterkommande århundraden. Karlskrona skrevs in på den prestigefyllda världsarvslistan den 3 december 1998 och blev därmed Sveriges nionde världsarv.

När Unescos världsarvskommitté ger en kulturhistorisk miljö världsarvsstatus, utgår de från sex kriterier. Örlogsstaden Karlskrona uppfyller enligt Unesco två av dessa. Karlskrona är ett exempel på hur utbyte av mänskliga värderingar kan påverka utvecklingen inom arkitektur och teknologi, m.m. och ett framstående exempel på en typ av byggnad/arkitektonisk/teknologisk anläggning som illustrerar viktiga stadier i människans historia.

Unesco motiverade beslutet med att:

"Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbasen spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar."

Världsarvet firade 20 år

Landshövding Sten Nordin och Mats Djurberg från svenska Unesco invigde världsarvsfestivalen den 24 oktober med att symboliskt knyta ihop två rep. En påminnelse om den unika prägel som Örlogsstaden Karlskrona satt på staden och som flätar samman dåtid med livet här och nu. Det är med stor stolthet Karlskrona inledde firandet av 20-års jubileet.

Människor står samlade framför person på podium i ett rum med fönster och utsikt mot vatten.

Invigning på Marinmuseum i Karlskrona den 24 oktober 2018.

Två personer står bredvid varandra i hörnan av ett rum och tittar in i kameran.

Unescos Sverigechef Mats Djurberg och landshövding Sten Nordin på världsarvsminglet på residenset i Karlskrona den 24 oktober 2018.

Två personer står bredvid varandra i ett rum och tittar in i kameran.

Länsstyrelsens världsarvsansvarig, marinarkeolog Petra Stråkendal och kulturredaktör Ingemar Lönnbom.

Världsarvsrådet

För att samordna de intressen som rör bevarande-, utvecklings-, besöks-, och näringslivsfrågor samt tillgänglighet och delaktighet i arbetet för världsarvet, har ett Världsarvsråd bildats. I detta ingår företrädare för såväl kommun som berörda statliga myndigheter och verk, regionen, olika föreningar och Saab Kockums AB. Marinen har tillsammans med Saab Kockums AB svarat för en obruten verksamhet i världsarvets kärnområde sedan drygt 300 år. Länsstyrelsen är sammankallande i rådet och ansvarar bland annat för uppföljning och återrapportering.

Hur skyddas världsarvet?

Länsstyrelsen har det dagliga regionala tillsyns- och samordningsansvaret i arbetet för kulturmiljön och däri innefattas världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Världsarv har ingen egen lagstiftning, utan skyddas främst av plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och miljöbalken genom kommunens och länsstyrelsens ordinarie myndighetsuppdrag.

Film om Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

Filmen ska ge en överblick över världsarvets olika delar, informera om processen med ansökan samt belysa länsstyrelsens arbete med världsarvet. Det vi framför allt vill lyfta fram med filmen är att världsarvet Örlogsstaden Karlskrona är en enastående miljö med mycket höga kulturhistoriska värden som vi alla, vi som arbetar och bor här, ska vara mycket stolta över. Samtidigt vill vi belysa att det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om vår miljö.

Den 3 december 1998 utsågs Karlskrona till världsarvs av Unesco. Det blev Sveriges nionde världsarv. Idag har vi 15 världsarv i Sverige.

English version below

Samverkan om världsarvet

Vi är många som arbetar med världsarvet på olika sätt, allt från enskilda fastighetsägare till myndigheter med ett mer övergripande ansvar. Länsstyrelsen är måna om samverkan och sammankallar löpande det så kallade världsarvsrådet som består av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Saab Kockums, kommunen, regionen, Marinmuseum och Blekinge Museum. Frågor som diskuteras i världsarvsrådets styr- och ledningsgrupp är övergripande frågor om bl.a. olika utvecklingsprojekt, informations- och turismsatsningar, bevarandefrågor och nationella och internationella samarbeten.

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med frågor kopplade till världsarvet i sin tillståndsprövning gällande fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen inom området. För närvarande pågår även en översyn av Karlskrona stad som riksintresse för kulturmiljö. Riksintressets värden och gränser ska bättre synkroniseras med världsarvet för att världsarvet ska kunna hävdas genom miljöbalken.

I samband med att vi får ny kunskap om världsarvets olika delar genom vårt tillstånds- och tillsynsarbete så arbetar vi för att lyfta nya berättelser om världsarvet, bland annat kopplat till de nyligen uppmärksammade vraken runt örlogshamnen.

Kontakt