Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Världsarvet Karlskrona

Karlskrona grundades 1680 för att tillgodose behovet av en flottbas i Södra Sverige. Stadens skeppsbyggeri, stadsplanering samt anläggnings- och försvarsteknik har uppmärksammats i hela Europa under efterkommande århundraden. Karlskrona skrevs in på den prestigefyllda världsarvslistan den 3 december 1998 och blev därmed Sveriges nionde världsarv.

När Unescos världsarvskommitté ger en kulturhistorisk miljö världsarvsstatus, utgår de från sex kriterier. Örlogsstaden Karlskrona uppfyller enligt Unesco två av dessa. Karlskrona är ett exempel på hur utbyte av mänskliga värderingar kan påverka utvecklingen inom arkitektur och teknologi, m.m. och ett framstående exempel på en typ av byggnad/arkitektonisk/teknologisk anläggning som illustrerar viktiga stadier i människans historia.

Unesco motiverade beslutet med att:

"Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbasen spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar."

Samverkan om världsarvet

Vi är många som arbetar med världsarvet på olika sätt, allt från enskilda fastighetsägare till myndigheter med ett mer övergripande ansvar. Länsstyrelsen är måna om samverkan och sammankallar löpande det så kallade världsarvsrådet som består av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Saab Kockums, kommunen, regionen, Marinmuseum och Blekinge Museum. Frågor som diskuteras i världsarvsrådets styr- och ledningsgrupp är övergripande frågor om bl.a. olika utvecklingsprojekt, informations- och turismsatsningar, bevarandefrågor och nationella och internationella samarbeten.

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med frågor kopplade till världsarvet i sin tillståndsprövning gällande fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen inom området. För närvarande pågår även en översyn av Karlskrona stad som riksintresse för kulturmiljö. Riksintressets värden och gränser ska bättre synkroniseras med världsarvet för att världsarvet ska kunna hävdas genom miljöbalken.

I samband med att vi får ny kunskap om världsarvets olika delar genom vårt tillstånds- och tillsynsarbete så arbetar vi för att lyfta nya berättelser om världsarvet, bland annat kopplat till de nyligen uppmärksammade vraken runt örlogshamnen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss