Björkenabben

Flygfoto över Björkenabben mot öster.

Foto: Flygfoto Bergslagsbild maj 2015.

Vid Björkenabben möter marina undervattensmiljöer betade strandängar och en ädellövskog rik på biologisk mångfald. Här kan du vandra fritt i lummig skog eller i öppna betesmarker.

Björkenabben är en flack udde gränsande till havet i Hanöbukten. Området utgör ”svansen” på en drumlinbildning vid restberget Stiby backe, som ligger norr om Björkenabben. I området återfinns ett flertal olika naturmiljöer, såsom lundartade ädellövskogar med inslag av sumpskog, småvatten och trädklädda betesmarker, buskrika marker och vidsträckta havsstrandängar.

Marina rev

Enstaka knubbsäl kan ses födosöka i vikarna och miljöövervakning visar att den akut hotade östersjötumlaren vintertid rör sig längs Blekingekusten, även utanför Björkenabben. De marina reven utanför udden har under senare år undersökts av Linnéuniversitetet. Botten är mestadels vegetationsfri, men partier med ålgräs eller sågtång och blåstång förekommer. De djupa hårdbottnarna dominerades av rödalgen kräkel.

Den lummiga bokskogen

Skogen på Björkenabben utgörs huvudsakligen av näringsrik bokskog. I trädskiktet återfinns framförallt bok, avenbok, klibbal, ek, ask, enstaka alm och björk. Källpåverkade fuktstråk och små, hydrologiskt opåverkade alsumpskogar med skogsinramad vattenspegel och inslag av hassel, ibland gammal och grov, bidrar till områdets variationsrikedom. Björkenabbens variationsrika natur lockar till sig en stor mängd fåglar och flera arter av fladdermöss förekommer.

Lämningar från järnåldern

Björkenabbens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Här finns lämningar från järnåldern parallellt med stenmurar och värn från efterkrigstiden.

Strandängar och betad buskmark

Vidsträckta strandängar sträcker sig runt merparten av udden, med smalare remsor av blockig strand mellan skogen och havet i nordost. Havsstrandängarna utgör värdefull livsmiljö för häckande fågel. I området finns även stagg-gräsmarker med stort inslag av slån och karaktäristisk torrängsflora så som mandelblom, trift och backnejlika. Både strandängar, gräsmark och stor del av ädellövskogen betas av kor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björkenabben, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 • skada stenmurar och andra kulturhistoriska lämningar,
 • medvetet skada eller störa djurlivet,
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras livsmiljöer skadas eller förstörs,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, bortföra eller elda död ved,
 • skada bottenvegetation,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning. Matsvamp får dock plockas för eget behov,
 • gräva upp eller dra upp kärlväxter,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap och jakt samt vid eftersök på skadat djur,
 • framföra motorfordon, rida eller cykla annat än på befintliga vägar inom reservatet,
 • parkera annat än på för ändamålet upplåten parkeringsplats. Motorfordon, husbil, husvagn eller motsvarande får här ställas upp högst ett dygn,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
  göra upp eld eller använda grillar, annat än på särskilt iordningställd grillplats.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden,
 • nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2022

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Kustnära bokskog, trädklädd betesmark, al-asksumpskogar, buskbärande hagmarker, postglaciala strandvallar, marina revmiljöer, grunda havsvikar, öppna strandängar, friluftsliv, kulturmiljö.

Areal: 143,8 hektar, varav 72,5 hektar land och 71,3 hektar vatten

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och delvis Natura 2000 (i söder)

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Hälleviks samhälle, i riktning mot Grönslätt. Du kan resa hit med buss från Sölvesborg, men får traska sista biten. Närmaste busshållplats är "Stiby backe" på väg mot Hällevik, två kilometer norr om naturreservatet.

Sök resa hos Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Ta av från E22 vid trafikplats Listerlandet (47) och följ Hälleviksvägen (väg 123) drygt 6 kilometer. Sväng höger på Stibyvägen och fortsätt vägen rakt fram mot grönslätt i 4 kilometer.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss