Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra Brunnsskogen

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Södra Brunnsskogen ligger söder om Ronneby tätort i närheten av Brunnsparken. Det är ett större sammanhängande skogsområde med både ädellövträd och äldre tallskog. Här får du uppleva ett fint strövområde i närheten av Ronneby centrum.

I norr gränsar naturreservatet till kulturreservatet Ronneby brunnspark. I öster ingår golfbanan inom reservatets gränser och här förekommer flera värdefulla ädellövsmiljöer.

Reservatet har sedan brunnsepokens dagar utnyttjats som strövområde. Här hittar du äldre stigar med trappor och stenmurar som ibland har öppningar för stigarna. Södra Brunnskogen har idag ett omfattande system med stigar, men många av stigarna är inte markerade. Reservatet används i dag främst som tätortsnära strövområde för rekreation och friluftsliv. Flera föreningar bedriver idag verksamhet i området.

Tre fornlämningar

Här finns tre fornlämningar bestående av två stensättningar och ett röse. I området förekommer även långa och vällagda stenmurar som markerar gränser i terrängen och som utgör kulturspår i skogen.

Stig till kusten

Söderut finns stigar som leder vidare den korta biten till kusten. Skogsområdet är varierat med bergiga mindre höjder och små våtmarker. På höjderna växer hällmarkskog dominerad av tall på de kargaste partierna och även så kallade krattekar.

I områden med tjockare jordmån växer tall och gran tillsammans där tall. Tallarna är ofta tämligen gamla träd. Den vanligaste naturtypen är blandskog där gran, tall och lövträd som ek och bok växer tillsammans. Bara mindre delar av området är kraftigt påverkade av modernt skogsbruk

Betesmark

Även ädellövskog förekommer frekvent främst i form av ek- och bokskog. Skogen är flerskiktad och påminner om orörd naturskog. Inom reservatets gränser finns också betesmarker som till största delen betas kontinuerligt. Både trädbärande hagar och öppna hagar förekommer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Södra Brunnsskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • uppföra nya byggnader, anläggningar eller anordningar som inte gynnar friluftslivet
 • anlägga väg, led, stig eller parkeringsplats i annat syfte än för friluftslivet
 • anlägga campingplats
 • anlägga mast eller antenn
 • sätta upp nya stängsel utan samråd med kommunen
 • avstycka fastighet eller tomt
 • schakta (undantaget undersökningar av miljögifter samt för underhåll av befintliga ledningar), spränga, tippa, utfylla, dika eller bedriva täkt
 • anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel
 • så eller plantera skog på åker och betesmark
 • avverka eller utföra annan åtgärd som strider mot skötselplanen
 • använda kemiska bekämpningsmedel eller sprida gödningsämne
 • bedriva jakt, förutom skyddsjakt.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2010

Kommun: Ronneby

Karaktär: Skogsområde med blandskog, friluftsliv

Areal: 157 hektar

Markägare: Ronneby kommun

Förvaltare: Ronneby kommun

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger söder om Ronneby tätort, cirka 2 kilometer från centrum.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss