Västra Näsnabben

Flygfoto över Västra Näsnabben

Foto: Bergslagssfoto

Västra Näsnabben har en lång historik som betesmark och har därför mycket höga naturvärden med en artrik flora. I reservatets nordöstra del ingår även en åker som under senare år använts som betesmark.

Strandzonen runt udden är stenig, med små inslag av havsstrandängsvegetation och driftvallar av ilandfluten tång. Inom området finns militära värn från Per-Albinlinjen.

Artrik flora

I fältskiktet växer ett 10-tal rödlistade hävdberoende växtarter. Bland dessa märks framförallt luddfingerört, busktörne, backsippa samt svamparna scharlakansvaxskivling och blåröding. Dessutom finns, eller fanns tidigare, rika förekomster av orkidéerna Sankt Pers nycklar och göknycklar. Det täta buskskiktet domineras av slån och hagtorn, med inslag av apel, en och berberis. Trädskiktet är relativt ungt, men innehåller enstaka gamla vidkroniga träd av främst ek.

Strövområde

Udden har länge varit ett populärt strövområde för närboende, men flera års igenväxning har gjort området alltmer svårtillgängligt. En omfattande röjning påbörjades under 2017.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Västra Näsnabben, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
 • plantera in, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap eller vid jakt,
 • rida eller cykla,
 • tälta mer än ett dygn,
 • förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost mer än ett dygn,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd grillplats,
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 • nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning,
  sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig
 • anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Serviceinformation

 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Karaktär: Hagmark med artrik flora
Kommun: Sölvesborg
Areal: 10,4 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version