Västra Näsnabben

Foto: Bergslagssfoto

Västra Näsnabben har en lång historik som betesmark och har därför mycket höga naturvärden med en artrik flora. I reservatets nordöstra del ingår även en åker som under senare år använts som betesmark.

Strandzonen runt udden är stenig, med små inslag av havsstrandängsvegetation och driftvallar av ilandfluten tång. Inom området finns militära värn från Per-Albinlinjen.

Artrik flora

I fältskiktet växer ett 10-tal rödlistade hävdberoende växtarter. Bland dessa märks framförallt luddfingerört, busktörne, backsippa samt svamparna scharlakansvaxskivling och blåröding. Dessutom finns, eller fanns tidigare, rika förekomster av orkidéerna Sankt Pers nycklar och göknycklar. Det täta buskskiktet domineras av slån och hagtorn, med inslag av apel, en och berberis. Trädskiktet är relativt ungt, men innehåller enstaka gamla vidkroniga träd av främst ek.

Strövområde

Udden har länge varit ett populärt strövområde för närboende, men flera års igenväxning har gjort området alltmer svårtillgängligt. En omfattande röjning påbörjades under 2017.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Västra Näsnabben, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved
 • plantera in, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap eller vid jakt
 • rida eller cykla
 • tälta mer än ett dygn
 • förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost mer än ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd grillplats
 • fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning,
  sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2017

Karaktär: Hagmark med artrik flora

Kommun: Sölvesborg

Areal: 10,4 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Området kan nås antingen från Sandviken via Östra Näsnabben, eller från hamnen i Västra Näs.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss