Svenö

Svenö är en av skärgårdens många utflyktspärlor. Sommartid erbjuder ön fina möjligheter till bad- och promenader. Likt många andra öar i Blekinges östra skärgård har Svenö använts för sommarbete.

Grunda sprickdalar

Svenö karakteriseras av grunda sprickdalar omgivna av bergsryggar i nord-sydlig riktning. Hällmarker, torra gräshedar, fuktiga gräsmarker med täta buskage av en, slån, hagtorn och nypon dominerar det nästan trädfria landskapet. Enstaka exemplar av rönn, ek, vildapel och oxel växer där. Västsidan kantas av strandängar medan östsidan domineras av klippor.

Rikt fågelliv

Hämpling, törnsångare, ärtsångare, gulsparv och grönfink är exempel på småfåglar som lever bland buskagen. På de betade strandängarna ses olika vadare som strandskata och rödbena. Den färgstarka gravanden kan inte förväxlas med någon annan fågel. Det samma gäller för svärtan som har en distinkt svart fjäderdräkt.

Spår från forna tider

På öns västra udde finns rester av en husgrund, en brunn samt tidigare uppodlad mark omgiven av stenmurar. Stenmurarna stängde förr ute djuren från de små åkertegarna. Från mitten av 1700-talet har Svenö nyttjats som betesö och så sent som på 1960-talet bodde och livnärde sig en familj på ön. Än idag går betesdjur på ön för att bevara de öppna markerna och hålla tillbaka sly och buskage.

Under ytan

De grunda havsområdena är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk. Växtligheten under ytan erbjuder en skyddande miljö där det finns gott om föda för småfisken. De grunda bottnarna är också viktiga födoplatser för olika fåglar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Svenö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund
  • uppställa husvagn
  • att mer än ett dygn tälta eller ha båt förtöjd
  • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1975
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Skärgårdsö med betesmark, båtburet friluftsliv
Areal: 88 hektar, varav 24 hektar land och 64 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version