Eriksberg

Visenter på Eriksberg

Foto: Ingegerd Erlandsson

Om du vill besöka ett av Europas största vilthägn är Eriksberg platsen för dig. Under en rundtur med bil kan du på nära hålla beskåda djuren och naturen, rester av gammal bebyggelse och jordbruk. Ett besök på Eriksberg omfattar både en spännande och omväxlande natur samt en insikt i ett äldre kulturlandskap.

På Eriksberg lever kronhjort, dovhjort, davidshjort, mufflonfår, vildsvin och visent. I naturreservatet finns tydliga spår av det tidigare torparlivet i området.

Ett landskap präglat av arbete

Här finns torpruiner på gamla inägor och fler kulturhistoriska spår i form av odlingsrösen, stenmurar och mindre stentäkter.

Eriksberg är historiskt sett förknippat med försvenskningen av Blekinge. Under dansk tid, fram till freden i Roskilde 1658, var Mara en mindre bondby. Med tiden utvecklades området till en viktig jordbruksegendom. År 1775 blev området säteri och fick namnet Ericsberg. År 1938 köptes området av naturfotografen och författaren Bengt Berg som här inrättade ett biologiskt försöksområde. Jordbruket lades ner och de gamla torpen revs eller fick förfalla.

Lummiga lövskogar dominerar

Samtidigt som landskapet är starkt präglat av bete finns här höga naturvärden, främst i miljöer med gamla träd. Eriksberg består till största delen av lummiga lövskogar med stora inslag av öppna gräsmarker. I den norra delen av reservatet finns tallskogar. På Dragsö dominerar enbuskar och Västra Udden består av ett unikt mosaikartat landskap.

Röda näckrosor, havsörnar och fladdermöss

I Färsksjön, som är en reservatets tre sjöar, kan du njuta av blommande röda näckrosor i slutet av sommaren. I reservatet finns många arter av insekter och fåglar. Cirka 500 arter av skalbaggar har hittats i området. Bland fåglarna kan nämnas höksångaren och det är inte ovanligt att se havsörnen segla över Eriksberg. Här finns 15 olika arter av fladdermöss, till exempel barbastell och dammfladdermus, två arter som Sverige ska upprätta ”särskilda bevarandeområden” för.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Eriksberg, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Beträda det inhägnade området på Dragsö under annan tid på året än under tiden 15 juni - 31 augusti
 • med undantag för vad som står ovan om tillträde till Dragsö, beträda det inhägnade området i annan omfattning än länsstyrelsen beslutar, eller i den utsträckning markägaren medger
 • skada mark eller vegetation
 • skada stenmurar, rösen och husgrunder
 • störa djurlivet
 • medföra hund
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik eller åstadkomma buller
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • medföra båt.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Insamla djur eller växter, eller bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1976
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Kustlandskap med ädellövskog, tallskog, lövsumpskog, hällmarksskog, enbuskmark, trädklädda och öppna betesmarker, hed- och gräsmark, havsstrandäng, hällmark, havsvik, ö, sjöar och dammar; kulturhistoria med bl.a. torplämningar; viltpark.
Areal: Drygt 900 hektar varav 790 hektar land och 110 hektar vatten
Markägare: Eriksberg Vilt & Natur AB
Förvaltare: Eriksberg Vilt & Natur AB
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version

Övrig information

I dag ägs och förvaltas Eriksbergs naturreservat av Eriksberg Vilt & Natur AB (www.eriksberg.nu).

Under sommarperioden kan du, mot en avgift, göra en rundtur på markerade vägar i området med egen bil eller följa med på en guidad tur.

Besökare kan parkera vid gården och vistas i gårdsmiljön. På ytterligare två platser är det tillåtet att stanna och gå ur bilen.