Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Betande visenter. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Betande visenter. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Eriksberg

Om du vill besöka ett av Europas största vilthägn är Eriksberg platsen för dig. Under en rundtur med bil kan du på nära hålla beskåda djuren och naturen, rester av gammal bebyggelse och jordbruk. Ett besök på Eriksberg omfattar både en spännande och omväxlande natur samt en insikt i ett äldre kulturlandskap.

På Eriksberg lever kronhjort, dovhjort, davidshjort, mufflonfår, vildsvin och visent. I naturreservatet finns tydliga spår av det tidigare torparlivet i området.

Ett landskap präglat av arbete

Här finns torpruiner på gamla inägor och fler kulturhistoriska spår i form av odlingsrösen, stenmurar och mindre stentäkter.

Eriksberg är historiskt sett förknippat med försvenskningen av Blekinge. Under dansk tid, fram till freden i Roskilde 1658, var Mara en mindre bondby. Med tiden utvecklades området till en viktig jordbruksegendom. År 1775 blev området säteri och fick namnet Ericsberg. År 1938 köptes området av naturfotografen och författaren Bengt Berg som här inrättade ett biologiskt försöksområde. Jordbruket lades ner och de gamla torpen revs eller fick förfalla.

Lummiga lövskogar dominerar

Samtidigt som landskapet är starkt präglat av bete finns här höga naturvärden, främst i miljöer med gamla träd. Eriksberg består till största delen av lummiga lövskogar med stora inslag av öppna gräsmarker. I den norra delen av reservatet finns tallskogar. På Dragsö dominerar enbuskar och Västra Udden består av ett unikt mosaikartat landskap.

Röda näckrosor, havsörnar och fladdermöss

I Färsksjön, som är en reservatets tre sjöar, kan du njuta av blommande röda näckrosor i slutet av sommaren. I reservatet finns många arter av insekter och fåglar. Cirka 500 arter av skalbaggar har hittats i området. Bland fåglarna kan nämnas höksångaren och det är inte ovanligt att se havsörnen segla över Eriksberg. Här finns 15 olika arter av fladdermöss, till exempel barbastell och dammfladdermus, två arter som Sverige ska upprätta ”särskilda bevarandeområden” för.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Eriksberg, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark eller vegetation
 • skada stenmurar, rösen och husgrunder
 • störa djurlivet
 • medföra hund
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik eller åstadkomma buller
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • medföra båt.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller insamla djur och växter, eller bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Skyddsår: 1976

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Kustlandskap med ädellövskog, tallskog, lövsumpskog, hällmarksskog, enbuskmark, trädklädda och öppna betesmarker, hed- och gräsmark, havsstrandäng, hällmark, havsvik, ö, sjöar och dammar; kulturhistoria med bl.a. torplämningar; viltpark.

Areal: Drygt 900 hektar varav 790 hektar land och 110 hektar vatten

Markägare: Eriksberg Vilt & Natur AB

Förvaltare: Eriksberg Vilt & Natur AB

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss