Tolseboda

Tolseboda

Foto: Robert Ekholm

I Tolseboda naturreservat kan du uppleva en naturskog som varit orörd i omkring 300 år.

Blekinges äldsta naturskog

Reservatets kärna består av en bäckdal med gammal bokskog där det under de senaste 50 åren vandrat in en stor andel gran. Några granar är gamla och det finns också grova granlågor i olika nedbrytningsstadier. Avverkningar i området har inte skett åtminstone sedan tidigt 1700-tal. År 1961 fick en mindre del av området formellt skydd då det fridlystes som naturminne. År 2004 utökades reservatets areal så att ytterligare bokskog och hela den värdefulla bäckdalen fick ett formellt skydd. Den östra delen, består av torrare skogar och hällmarker samt mindre sumpskogar och kärr med naturvärden som i huvudsak är knutna till ek och bok.

Rödlistade arter

I reservatet har ett stort antal rödlistade eller i övrigt ovanliga arter hittats av främst skalbaggar. En av dessa är svartoxen, en 17 mm lång blanksvart skalbagge som är nära släkt med ekoxen. Svartoxen lever i murken granved. Flera sällsynta lavar och svampar har också hittats. Bokskogen har en stor artrikedom av storsvampar. Vid en inventering 1987–88 av storsvampar hittades 169 arter i området varav en majoritet är lövskogsarter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tolseboda, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra fordon annat än på väg,
 • rida eller cykla annat än på väg,
 • göra upp eld,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar,
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning. 

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1961, ändrat 2004
Kommun: Ronneby
Karaktär: Naturskog
Areal: 14 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version