Tolseboda

Foto: Robert Ekholm

I Tolseboda naturreservat kan du uppleva en naturskog som varit orörd i omkring 300 år.

Blekinges äldsta naturskog

Reservatets kärna består av en bäckdal med gammal bokskog där det under de senaste 50 åren vandrat in en stor andel gran. Några granar är gamla och det finns också grova granlågor i olika nedbrytningsstadier. Avverkningar i området har inte skett åtminstone sedan tidigt 1700-tal. År 1961 fick en mindre del av området formellt skydd då det fridlystes som naturminne. År 2004 utökades reservatets areal så att ytterligare bokskog och hela den värdefulla bäckdalen fick ett formellt skydd. Den östra delen, består av torrare skogar och hällmarker samt mindre sumpskogar och kärr med naturvärden som i huvudsak är knutna till ek och bok.

Rödlistade arter

I reservatet har ett stort antal rödlistade eller i övrigt ovanliga arter hittats av främst skalbaggar. En av dessa är svartoxen, en 17 mm lång blanksvart skalbagge som är nära släkt med ekoxen. Svartoxen lever i murken granved. Flera sällsynta lavar och svampar har också hittats. Bokskogen har en stor artrikedom av storsvampar. Vid en inventering 1987–88 av storsvampar hittades 169 arter i området varav en majoritet är lövskogsarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tolseboda, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra fordon annat än på väg
 • rida eller cykla annat än på väg
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning. 

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1961, ändrat 2004

Kommun: Ronneby

Karaktär: Naturskog

Areal: 14 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kör vägen mellan Möljeryd och Tving. Naturreservatet ligger en dryg kilometer norr om Tolseboda by. Det bästa är att ställa bilen på parkeringsplatsen vid Sänneshults naturreservat, strax sydväst om byn, och gå den lilla grusvägen norrut till Tolseboda naturreservat.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss