Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lövskogskust, steniga stränder. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Lövskogskust, steniga stränder. Foto: Ingegerd Nordahl/Länsstyrelsen

Garnanäs

I naturreservatet Garnanäs upplever du en vacker kust som ligger på en udde i Bräkne-Hoby skärgård. Du kan upptäcka en omväxlande natur, med ädellövskog och jätteträd. Här finns också spår av mänsklig verksamhet som gamla stenbrott.

Större delen av naturreservatet består av betade skogsmarker med ädellövskog, hällmarksskog och strandängar. Här finns jätteträd och gott om död ved och vedsvampar. De finns några strandnära små öar och skär.

Foder och stenbrytning

I äldre hagmarkerna finns några gamla och grova skogslindar som har hamlats. De har tidigare vuxit i en öppnare ängs- och hagmarksmiljö. Förr skördades lövfoder till djuren genom att trädens kvistar kapades, med ca 7-8 års mellanrum.

Berggrunden består av finkornig gnejs som kallas Blekinges kustgnejs. Den användes för tillverkning av gatstenar. I reservatet finns spår av stenbrytningen som gamla brott och stenhögar.

Vid stränderna finns försvarsbunkrar från den så kallade Per Albinlinjen, en mer än 500 kilometer lång försvarslinje som byggdes under andra världskriget i södra Sverige.

Betesområde

Hela området betas och består till största delen av skogar. Skogen har mest ädellövträd som bok, ek och avenbok.

I sumpskogar växer al, en del med grova socklar. Kring hällmarker växer tall. Här finns buskar av berberis, en, hagtorn, björnbär och olika vildrosor som den rödlistade arten flikros.

I delar av området finns mycket mossa, bland annat stora kuddar med blåmossa, och på hällmarkerna finns fina lavmattor med renlav. Det finns gott om skogsfåglar, bland annat skogssnäppa och mindre hackspett.

På de låglänta områden som tidvis översvämmas finns artrika havsstrandängar med salttåliga växter som används för bete. Här finns kustarun, strandkrypa, krypven, salttåg och gåsört. Strandområden som betas är viktiga områden för fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Garnanäs, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området och trakten främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon, rida eller cykla
 • tälta mer än ett dygn eller ställa upp husvagn eller husbil göra upp eld annat än på särskild eldstad
 • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka
 • störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2014

Kommun: Ronneby

Karaktär: Lövskogskust, betad ädellövskog, hällmarksskog, strandäng

Areal: 22 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka åtta kilometer syd-sydväst om Bräkne-Hoby längt i söder på Garnanäsudden.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss