Garnanäs

Garnanäs, lövskogskust

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Garnanäs upplever du en vacker kust som ligger på en udde i Bräkne-Hoby skärgård. Du kan upptäcka en omväxlande natur, med ädellövskog och jätteträd. Här finns också spår av mänsklig verksamhet som gamla stenbrott.

Större delen av naturreservatet består av betade skogsmarker med ädellövskog, hällmarksskog och strandängar. Här finns jätteträd och gott om död ved och vedsvampar. De finns några strandnära små öar och skär.

Foder och stenbrytning

I äldre hagmarkerna finns några gamla och grova skogslindar som har hamlats. De har tidigare vuxit i en öppnare ängs- och hagmarksmiljö. Förr skördades lövfoder till djuren genom att trädens kvistar kapades, med ca 7-8 års mellanrum.

Berggrunden består av finkornig gnejs som kallas Blekinges kustgnejs. Den användes för tillverkning av gatstenar. I reservatet finns spår av stenbrytningen som gamla brott och stenhögar.

Vid stränderna finns försvarsbunkrar från den så kallade Per Albinlinjen, en mer än 500 kilometer lång försvarslinje som byggdes under andra världskriget i södra Sverige.

Betesområde

Hela området betas och består till största delen av skogar. Skogen har mest ädellövträd som bok, ek och avenbok.

I sumpskogar växer al, en del med grova socklar. Kring hällmarker växer tall. Här finns buskar av berberis, en, hagtorn, björnbär och olika vildrosor som den rödlistade arten flikros.

I delar av området finns mycket mossa, bland annat stora kuddar med blåmossa, och på hällmarkerna finns fina lavmattor med renlav. Det finns gott om skogsfåglar, bland annat skogssnäppa och mindre hackspett.

På de låglänta områden som tidvis översvämmas finns artrika havsstrandängar med salttåliga växter som används för bete. Här finns kustarun, strandkrypa, krypven, salttåg och gåsört. Strandområden som betas är viktiga områden för fåglar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Garnanäs, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, förstöra eller skada fasta naturföremål eller
  ytbildningar
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska
  lämningar
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i
  övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen
  behövs för artbestämning
 • inplantera för området och trakten främmande växt- eller djurart,
  liksom för trakten främmande raser/typer
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon, rida eller cykla
 • tälta mer än ett dygn eller ställa upp husvagn eller husbil
  göra upp eld annat än på särskild eldstad
 • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras att
  deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.


Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka
 • störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed
  jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2014
Kommun: Ronneby
Karaktär: Lövskogskust, betad ädellövskog, hällmarksskog, strandäng
Areal: 22 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform. Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version