Skärva

Skärva, vitsippebacke

Foto: Robert Ekholm

Skärva herrgård byggdes vid slutet av 1700-talet. Den omges av ett tilltalande herrgårdslandskap. Här kan du uppleva artrika ädellövskogar där murgrönan klättrar i träden. Det finns stränder, ängar, hagar, lundar och kärr.

Skärva har troligen fått sitt namn efter de många blocksamlingar, skärv, som finns inom området. Skärva herrgård, som byggdes av skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman, är tillsammans med den angränsande parken byggnadsminne sedan 1975.

Ädellövskog och hagmarker

Inom reservatet finns ädellövskog med bland annat bok, ek, ask, lind och avenbok. Om våren täcks marken av vitsippor, vårlök, lungört, tandrot och många andra örter. Hagmarker med gamla träd och öppna naturbetesmarker med strandängar ger en stor mångfald av växter och djur.

De gamla träden utgör livsmiljöer för lavar, tickor och insekter. Det lägre djurlivet är mycket intressant, här finns vedlevande insekter som trivs i de gamla grova träden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skärva, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter eller skada levande eller döda träd
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller på annat sätt åstadkomma störande ljud
 • rida eller cykla annat än på vägar.

 

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet inom skogsmark eller naturbetesmark
 • plocka svamp och insamla insekter.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1995
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Herrgårdslandskap, ädellövskogar, stränder, ängar, hagar, lundar, kärr, marin miljö
Areal: 230 hektar, varav 160 hektar land och 70 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version