Wallanders Åbacka

Wallanders Åbacka

Foto: Robert Ekholm

Wallanders Åbacka är en rest av de gamla blandskogar och ädellövskogar som tidigare bredde ut sig i området mellan Ronneby och Bräkne-Hoby.

Boknaturskog och grannaturskog

Naturreservatets kärna består av bokdominerad skog med ihåliga och gamla träd. I bokskogen och i sluttningarna västerut är vegetationen av lundkaraktär med arter som lundslok, myskmadra, tandrot och rikligt med blåsippa. Förutom bok finns också inslag av ek, avenbok, och i vissa delar gran, tall och asp. I öster finns ett område med gammal granskog. De grandominerade delarna av reservatet drabbades hårt av stormfällning vid stormen Gudrun 2005.

Reservatet innehåller flera rödlistade arter som är knutna till gammal skog och död ved. Fågelarter som spillkråka, mindre hackspett, gröngöling och stenknäck häckar mer eller mindre årligen. Reservatet avgränsas i väster av Vierydsån. Kungsfiskare, strömstare och utter har observerats vid ån.

Den gamla medeltida landsvägen Kongslijden går genom reservatets södra del. Blekingeleden sammanfaller här med Kongslijden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Wallanders Åbacka, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • släppa hund lös annat än vid jakt,
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter,
 • bortföra torra träd och stubbar,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld,
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare, eller på annat sätt åstadkomma störande buller,
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • rida och cykla annat än på vägar.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats

Kontakt

Fakta

Bildat år: 1999
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bokskog, barrskog
Storlek: 29 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version