Wallanders Åbacka

Foto: Robert Ekholm

Wallanders Åbacka är en rest av de gamla blandskogar och ädellövskogar som tidigare bredde ut sig i området mellan Ronneby och Bräkne-Hoby.

Boknaturskog och grannaturskog

Naturreservatets kärna består av bokdominerad skog med ihåliga och gamla träd. I bokskogen och i sluttningarna västerut är vegetationen av lundkaraktär med arter som lundslok, myskmadra, tandrot och rikligt med blåsippa. Förutom bok finns också inslag av ek, avenbok, och i vissa delar gran, tall och asp. I öster finns ett område med gammal granskog. De grandominerade delarna av reservatet drabbades hårt av stormfällning vid stormen Gudrun 2005.

Reservatet innehåller flera rödlistade arter som är knutna till gammal skog och död ved. Fågelarter som spillkråka, mindre hackspett, gröngöling och stenknäck häckar mer eller mindre årligen. Reservatet avgränsas i väster av Vierydsån. Kungsfiskare, strömstare och utter har observerats vid ån.

Den gamla medeltida landsvägen Kongslijden går genom reservatets södra del. Blekingeleden sammanfaller här med Kongslijden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Wallanders Åbacka, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare, eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida och cykla annat än på vägar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats

Fakta

Bildat år: 1999

Kommun: Ronneby

Karaktär: Bokskog, barrskog

Storlek: 29 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Wallanders Åbacka ligger inte vid någon allmän väg, utan nås enklast via Blekingeleden. Kör vägen mot Saxemara från Ronneby. Ta vägen mot Bergamåla direkt efter Härstorpssjön utanför Ronneby. Efter cirka 3 kilometer kommer ”Bergamåla hallar” där Blekingeleden ansluter till bilvägen. Parkera och börja din vandring längs leden norrut. Efter 1,5 kilometer, innan bron över Vierydsån, är du framme vid södra kanten av reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss