Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Spraglehall

Spraglehall, betandes på på naturbetesmark

Foto: Ingegerd Erlandsson

Förbjudet att vistas i naturreservatet Spraglehall

Länsstyrelsen har beslutat om vistelseförbud i området som saneras efter oljeutsläppet i Pukaviksbukten, Sölvesborgs kommun. Beslutet omfattar bland annat naturreservatet Spraglehall och gäller tills vidare sedan 1 november 2023. Det är fara för liv och hälsa att vistas i området och länsstyrelsen uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

10FS 2023:25

När du vandrar i Spraglehall upplever du blomsterrika strandängar, bokskogar och hassellundar. Naturreservatet är gammal betesmark sedan lång tid tillbaka. Området betas fortfarande. Spraglehalls högsta punkt ligger 25 meter över havet och från toppen erbjuds en fin utsikt över Listerlandet och Östersjön. Här finns minnen från stenhuggarperioden.

Spraglehall är ett av Listerlandets restberg som har omväxlande natur med betade gräsmarker, skogar och klipphällar. Området som ligger vid havet nära samhället Krokås är lätt att komma till.

Minnen från istiden

På Listerlandet finns ett antal så kallade restberg av varierande höjd. Själva berget består av grov ögongranit av karlshamnstyp, medan omgivande berggrund utgörs av lätteroderad kritkalksten.

Under den senaste istiden fick restbergen sin slutliga utformning genom att bergkärnan slipades till. Större delen av de högst belägna partierna består av plana vidsträckta hällar. I hällarna finns isräfflor, som löper i inlandsisens rörelseriktning, nordnordost - sydsydväst.

Den sida som var vänd mot isrörelsen kallas stötsida. Stötsidan blev jämnslipad när isen gled fram över den. På den motsatta sidan, läsidan, samlades moränmaterial. En sådan bildning kallas drumlin och är av stort geologiskt intresse.

Delar av Spraglehall i Berlin

Under några år på 1910- och 20-talen fanns här en blomstrande stenindustri. Man högg gat- och kantsten för export till Tyskland. Det var ett danskt bolag som stod som exportör. Massa brygge byggdes för att kunna skeppa ut stenen med fartyg.

Än idag finns rester av gammal räls kvar, både på Massa brygge och uppe i stenbrottet. Trots två världskrig är fortfarande många gator i tyska städer, bland annat i Hamburg och Berlin, beklädda med sten från Spraglehall. Många stenhuggare på Listerlandet arbetade på Spraglehalls stenbrott.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Spraglehall, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar som stenmurar och vägar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
 • gräva upp växter
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för hund när den används vid eftersök
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering
 • rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och stigar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än där det finns iordningställd eldplats
 • åstadkomma störande buller.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller det rörliga friluftslivet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1971. Uppdaterat beslut och ny skötselplan 2010

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Restberg med betesmark, avenbokskogar, hällmarker och hassellundar, strandäng

Areal: 11 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Spraglehall ligger norr om det lilla samhället Krokås, som ligger rakt österut från Mjällby på Listerlandet. Följ vägen från Hörvik genom Krokås samhälle till vägens slut. Närmaste busshållplats är Krokås cirka 400 meter norr om reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss