Spraglehall

Spraglehall, betandes på på naturbetesmark

Foto: Ingegerd Erlandsson

När du vandrar i Spraglehall upplever du blomsterrika strandängar, bokskogar och hassellundar. Naturreservatet är gammal betesmark sedan lång tid tillbaka. Området betas fortfarande. Spraglehalls högsta punkt ligger 25 meter över havet och från toppen erbjuds en fin utsikt över Listerlandet och Östersjön. Här finns minnen från stenhuggarperioden.

Spraglehall är ett av Listerlandets restberg som har omväxlande natur med betade gräsmarker, skogar och klipphällar. Området som ligger vid havet nära samhället Krokås är lätt att komma till.

Minnen från istiden

På Listerlandet finns ett antal så kallade restberg av varierande höjd. Själva berget består av grov ögongranit av karlshamnstyp, medan omgivande berggrund utgörs av lätteroderad kritkalksten.

Under den senaste istiden fick restbergen sin slutliga utformning genom att bergkärnan slipades till. Större delen av de högst belägna partierna består av plana vidsträckta hällar. I hällarna finns isräfflor, som löper i inlandsisens rörelseriktning, nordnordost - sydsydväst.

Den sida som var vänd mot isrörelsen kallas stötsida. Stötsidan blev jämnslipad när isen gled fram över den. På den motsatta sidan, läsidan, samlades moränmaterial. En sådan bildning kallas drumlin och är av stort geologiskt intresse.

Delar av Spraglehall i Berlin

Under några år på 1910- och 20-talen fanns här en blomstrande stenindustri. Man högg gat- och kantsten för export till Tyskland. Det var ett danskt bolag som stod som exportör. Massa brygge byggdes för att kunna skeppa ut stenen med fartyg.

Än idag finns rester av gammal räls kvar, både på Massa brygge och uppe i stenbrottet. Trots två världskrig är fortfarande många gator i tyska städer, bland annat i Hamburg och Berlin, beklädda med sten från Spraglehall. Många stenhuggare på Listerlandet arbetade på Spraglehalls stenbrott.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Spraglehall, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar som stenmurar och vägar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
 • gräva upp växter
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för hund när den används vid eftersök
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering
 • rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och stigar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än där det finns iordningställd eldplats
 • åstadkomma störande buller.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller det rörliga friluftslivet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Restberg med betesmark, avenbokskogar, hällmarker och hassellundar, strandäng.
Areal: 11 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version