Holje

Hoka naturskog

Foto: Robert Ekholm

Holje naturreservat är en brant, blockig och skogbeklädd kulle. Här växer gammal skog som har fått stå orörd under lång tid, med träd som är en bra bit över hundra år gamla. Stenmurarna i området markerar äldre tiders indelning i olika skiften och inhägnad jordbruksmark. Holje är som allra vackrast under våren, när solljuset silar ner genom bokarnas ljusgröna lövverk.

Holje ligger i Vilshultsåns dalgång, cirka 2 km norr om Olofström. För cirka 100 år sedan var Holje ett halvöppet beteslandskap. Det kan man se på ekarna med vida kronor och bokarna som finns kvar, här finns också en del en. Under de senaste 100 åren har skogen fått växa fritt.

Skogsområde värdefullt för många arter

I sluttningarna finns en bokdominerad ädellövskog med inslag av ek, avenbok och björk samt enstaka grova aspar. På höjden står en blandskog av mestadels ek och tall. På träden växer lavar och mossor som bokkantlav, grynig filtlav, havstulpanlav och fällmossa. Bland intressanta svampar finns kandelabersvamp och cinnoberspindling.

Skogens skuggiga miljö gör att det är ont om växter på marken, men i gläntor och längs med bryn är växtligheten rikare. Här kan man hitta ekorrbär, gökärt och skogsviol. På våren täcks marken med mattor av vitsippor och blåsippor.

Det finns gott om döda liggande och stående träd i naturreservatet. Död ved är mycket värdefullt för en mängd arter, framför allt insekter och svampar. I Holje kan man hitta ett flertal vedlevande skalbaggar, bland annat svartvingad svampbagge.

Den rika tillgången på död ved och insekter lockar även fåglar som mindre hackspett, spillkråka och gröngöling. Hackspettarna kan söka föda och bygga bo i de döda träden. Även duvhök har setts i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Holje, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla eller rida
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 16 hektar
Karaktär: Ädellövskog
Kommun: Olofström
Ägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version