Holje

Foto: Robert Ekholm

Holje naturreservat är en brant, blockig och skogbeklädd kulle. Här växer gammal skog som har fått stå orörd under lång tid, med träd som är en bra bit över hundra år gamla. Stenmurarna i området markerar äldre tiders indelning i olika skiften och inhägnad jordbruksmark. Holje är som allra vackrast under våren, när solljuset silar ner genom bokarnas ljusgröna lövverk.

Holje ligger i Vilshultsåns dalgång, cirka 2 km norr om Olofström. För cirka 100 år sedan var Holje ett halvöppet beteslandskap. Det kan man se på ekarna med vida kronor och bokarna som finns kvar, här finns också en del en. Under de senaste 100 åren har skogen fått växa fritt.

Skogsområde värdefullt för många arter

I sluttningarna finns en bokdominerad ädellövskog med inslag av ek, avenbok och björk samt enstaka grova aspar. På höjden står en blandskog av mestadels ek och tall. På träden växer lavar och mossor som bokkantlav, grynig filtlav, havstulpanlav och fällmossa. Bland intressanta svampar finns kandelabersvamp och cinnoberspindling.

Skogens skuggiga miljö gör att det är ont om växter på marken, men i gläntor och längs med bryn är växtligheten rikare. Här kan man hitta ekorrbär, gökärt och skogsviol. På våren täcks marken med mattor av vitsippor och blåsippor.

Det finns gott om döda liggande och stående träd i naturreservatet. Död ved är mycket värdefullt för en mängd arter, framför allt insekter och svampar. I Holje kan man hitta ett flertal vedlevande skalbaggar, bland annat svartvingad svampbagge.

Den rika tillgången på död ved och insekter lockar även fåglar som mindre hackspett, spillkråka och gröngöling. Hackspettarna kan söka föda och bygga bo i de döda träden. Även duvhök har setts i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Holje, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon
 • cykla eller rida
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2002

Areal: 16 hektar

Karaktär: Ädellövskog

Kommun: Olofström

Ägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Kör Lönsbodavägen (väg 15) från Olofström mot Vilshult. Sväng vänster in på Odasjövägen, cirka 2 km norr om Olofström, vid skyltarna ”Odasjöslätt industriområde” och ”Miljöstation”. Naturreservatet ligger på vänster sida direkt efter ån. Håll höger och kör ytterligare cirka 100 meter så hittar du reservatets parkering på höger sida utmed en hagmark.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är ”Odasjöslätt” vid väg 15, cirka 800 meter norr om naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss