Albertas myr

Albertas myr

Foto: Elisabet Wallsten

Myren i gränstrakterna mellan Blekinge och Skåne är ett otillgängligt men spännande område för dig som är intresserad av myrväxter. Här kan man också stöta på tjäder och älg, samt ströva bland lämningar efter svunna tiders boplatser och odlingsmarker. Tänk på att visa hänsyn till de boende i området vid besök i naturreservatet.

Albertas myr är en svagt sluttande, översilad myr, vilket är en ovanlig myrtyp i Blekinge. Den är i huvudsak hydrologiskt intakt och endast påverkad av dikningar och torvtäkt i mycket liten omfattning. Albertas myr sluttar norrut och fortsätter in i Skåne, där den går under namnet Böke myr. Delar av Böke myr är också naturreservat. Albertas myr har fått sitt namn efter Albert Persson, som ägde och brukade fastigheten under en stor del av 1900-talet.

Myrväxter och andra arter

Stora delar av Albertas myr är påverkad av översilande grundvatten, vilket bitvis ger en stor artrikedom. Här kan du finna kärlväxter som kallgräs, korallrot, missne, spindelblomster, nålstarr, taggstarr och sumpstarr, liksom mossor som vattenkrokmossa och rosenhätta samt svampen mossnavling. Tjädern trivs på myren, liksom älg och vildsvin.

Kring myren finns tall- och granskogar samt bokdominerade ädellövskogar. Vid den nuvarande gården i väster och kring en äldre torplämning i öster ligger öppna och trädbärande gräsmarker, där du kan träffa på hävdgynnade kärlväxter, mossar och lavar. Det finns också spår av forna tiders odlingslandskap i form av husgrunder, odlingsrösen, stenmurar och kvarstående torpväxter.

Den öppna myrens igenväxning

Albertas myr var fram till första halvan av 1900-talet helt öppen, men har sedan till stora delar vuxit igen med tall. Det är något som skett med de flesta myrar i södra Sverige under 1900-talet, bland annat på grund av utdikningar och andra ingrepp som ändrat vattenflöden och avvattnar myrarna, liksom på grund av ökat nedfall av gödande ämnen som kväve. Att myrslåtter och bete på myrar nästan helt upphörde under 1900-talet har också bidragit till igenväxningen. För att inte förlora den öppna myrens naturvärden behöver igenväxningen stoppas och tall och annan igenväxningsvegetation tas bort.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Albertas myr, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, mer än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • fånga eller samla växter, svampar eller djur på ett sådant sätt att deras livsmiljöer eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer
 • medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap eller jakt
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom naturreservatet
 • ställa upp husbil eller husvagn för övernattning
 • tälta mer än ett dygn
 • göra upp eld på annat ställe än på särskild iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fångst med fällor, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan vara störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller liknande jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2015
Kommun: Olofström
Karaktär: Myrmarker, hagmarker, ålderdomligt kulturlandskap
Areal: 34 hektar, varav 33,9 land och 0,1 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version