Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Albertas myr

Albertas myr

Foto: Elisabet Wallsten

Myren i gränstrakterna mellan Blekinge och Skåne är ett otillgängligt men spännande område för dig som är intresserad av myrväxter. Här kan man också stöta på tjäder och älg, samt ströva bland lämningar efter svunna tiders boplatser och odlingsmarker. Tänk på att visa hänsyn till de boende i området vid besök i naturreservatet.

Albertas myr är en svagt sluttande, översilad myr, vilket är en ovanlig myrtyp i Blekinge. Den är i huvudsak hydrologiskt intakt och endast påverkad av dikningar och torvtäkt i mycket liten omfattning. Albertas myr sluttar norrut och fortsätter in i Skåne, där den går under namnet Böke myr. Delar av Böke myr är också naturreservat. Albertas myr har fått sitt namn efter Albert Persson, som ägde och brukade fastigheten under en stor del av 1900-talet.

Myrväxter och andra arter

Stora delar av Albertas myr är påverkad av översilande grundvatten, vilket bitvis ger en stor artrikedom. Här kan du finna kärlväxter som kallgräs, korallrot, missne, spindelblomster, nålstarr, taggstarr och sumpstarr, liksom mossor som vattenkrokmossa och rosenhätta samt svampen mossnavling. Tjädern trivs på myren, liksom älg och vildsvin.

Kring myren finns tall- och granskogar samt bokdominerade ädellövskogar. Vid den nuvarande gården i väster och kring en äldre torplämning i öster ligger öppna och trädbärande gräsmarker, där du kan träffa på hävdgynnade kärlväxter, mossar och lavar. Det finns också spår av forna tiders odlingslandskap i form av husgrunder, odlingsrösen, stenmurar och kvarstående torpväxter.

Den öppna myrens igenväxning

Albertas myr var fram till första halvan av 1900-talet helt öppen, men har sedan till stora delar vuxit igen med tall. Det är något som skett med de flesta myrar i södra Sverige under 1900-talet, bland annat på grund av utdikningar och andra ingrepp som ändrat vattenflöden och avvattnar myrarna, liksom på grund av ökat nedfall av gödande ämnen som kväve. Att myrslåtter och bete på myrar nästan helt upphörde under 1900-talet har också bidragit till igenväxningen. För att inte förlora den öppna myrens naturvärden behöver igenväxningen stoppas och tall och annan igenväxningsvegetation tas bort.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Albertas myr, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar samt föra bort eller elda död ved
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, mer än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • fånga eller samla växter, svampar eller djur på ett sådant sätt att deras livsmiljöer eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plantera för området främmande växt- eller djurarter, liksom för trakten främmande raser och typer
 • ta med okopplad hund annat än vid vallning av boskap eller vid jakt
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom naturreservatet
 • ställa upp husbil eller husvagn för övernattning
 • tälta mer än ett dygn
 • göra upp eld på annat ställe än på särskild iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fångst med fällor, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
 • nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan vara störande för naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande annat än tillfälligt, under högst en vecka, och då i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2015

Kommun: Olofström

Karaktär: Myrmarker, hagmarker, ålderdomligt kulturlandskap

Areal: 34 hektar, varav 33,9 land och 0,1 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Albertas myr ligger ganska otillgängligt och du når naturreservatet via väg 15 mellan Vilshult och Lönsboda. En grusväg leder in från väg 15 på den skånska sidan av länsgränsen. Efter några hundra meter viker en smal grusväg av åt höger. En bit in på vägen ligger naturreservatets parkering.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Du kan ta dig till naturreservatet med buss från Lönsboda eller Olofström, linje 562, och stiga av vid Rönhult. Busshållplatsen ligger utmed väg 15 och är ungefär 3 kilometer från naturreservatet.

Sök resa på Blekingetrafikens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss