Storemosse

Storemosse

Foto: Robert Ekholm

Storemosse är Blekinges största myrområde. Större delen av myren är naturreservat.

Reservatet innehåller både skogbevuxna och öppna delar. I våtmarken ingår en mindre myrsjö, Mossegölen, och två vattenfyllda gamla torvtäkter.

Rödlistade och ovanliga arter

På fastmark i reservatet växer ädellövskog och barrnaturskog. Området innehåller ett flertal rödlistade eller i övrigt ovanliga arter, knutna till främst gammal ädellövskog och myrmark. Storemosse har även ett rikt fågelliv.

Badplats

Vid Vitasand på östra sidan av Listersjön finns en badplats som är av stort värde för friluftslivet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Storemosse, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom reservatet,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1981, utvidgat 2015
Kommun: Ronneby
Karaktär: Myr, sumpskog, ädellövskog, sjö
Areal: 172 hektar, varav 141 hektar land
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (större delen)

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version