Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storemosse

Foto: Robert Ekholm

Storemosse är Blekinges största myrområde. Större delen av myren är naturreservat.

Reservatet innehåller både skogbevuxna och öppna delar. I våtmarken ingår en mindre myrsjö, Mossegölen, och två vattenfyllda gamla torvtäkter.

Rödlistade och ovanliga arter

På fastmark i reservatet växer ädellövskog och barrnaturskog. Området innehåller ett flertal rödlistade eller i övrigt ovanliga arter, knutna till främst gammal ädellövskog och myrmark. Storemosse har även ett rikt fågelliv.

Badplats

Vid Vitasand på östra sidan av Listersjön finns en badplats som är av stort värde för friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Storemosse, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom reservatet,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1981, utvidgat 2015
Kommun: Ronneby
Karaktär: Myr, sumpskog, ädellövskog, sjö
Areal: 172 hektar, varav 141 hektar land
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (större delen)

Hitta hit

Kontakt