Storemosse

Foto: Robert Ekholm

Storemosse är Blekinges största myrområde. Större delen av myren är naturreservat.

Reservatet innehåller både skogbevuxna och öppna delar. I våtmarken ingår en mindre myrsjö, Mossegölen, och två vattenfyllda gamla torvtäkter.

Rödlistade och ovanliga arter

På fastmark i reservatet växer ädellövskog och barrnaturskog. Området innehåller ett flertal rödlistade eller i övrigt ovanliga arter, knutna till främst gammal ädellövskog och myrmark. Storemosse har även ett rikt fågelliv.

Badplats

Vid Vitasand på östra sidan av Listersjön finns en badplats som är av stort värde för friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Storemosse, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom reservatet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1981, utvidgat 2015

Kommun: Ronneby

Karaktär: Myr, sumpskog, ädellövskog, sjö

Areal: 172 hektar, varav 141 hektar land

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (större delen)

Hitta hit

Östra delen av naturreservatet är lättillgänglig från vägen mellan Johannishus och Tolseboda. Vid badplatsen Vitasand finns en mindre parkeringsplats. Reservatets västra delar är svårtillgängliga. Man kan också nå Storemosse till fots, via en mindre grusväg från Arvidstorp i söder.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss