Östra Flymen

I Östra Flymen får du uppleva ett område i Blekinges skogsbygd med hagmarker, skogsmarker och våtmarker. Vandra längs gamla stigar och vägar i naturreservatet, se kulturhistoriska spår som stenrösen i tidigare åkermarker, stenmurar och torpruiner.

I mitten av 1800-talet var mycket av marken i reservatet inägomark. Det mesta var äng där man fick hö som skulle vara vinterfoder åt djuren och en del var åkermark där man odlade säd. På utmarken fanns träd till virke och där betade djuren, kor och får. Därefter har det blivit mer och mer skog i området. Tistelåkern är en liten åkeryta som finns kvar och fortfarande odlas.

Höjdskillnaden inom reservatet är inte mer än 12 meter med högsta punkten 98 meter över havet. Jordlagren domineras av sandig moränjord som är normalblockig, med enstaka stora block och det finns hällar och berg i dagen.

Betesmark med höga naturvärden

Reservatet har mycket höga naturvärden främst knutna till mosaikartade hagmarker. Djuren har betat både i skog och i hagmark. Sedan man slutat ha betesdjur där håller gräsmarkerna på att växa igen med buskar och snår. Det finns fortfarande kvar värdefulla växter som trivs i betade hagmarker, som slåttergubbe, stortimjan och solvända i torra gräsmarker. Där växer även ängssvampar, olika vaxskivlingar. I ett kärr i hagmark växer ormtunga, den enda förekomsten i Blekinges inland. Det är viktigt att röja och beta hagmarkerna igen för att hålla dem öppna så att områdets naturvärden bevaras.

Både ek och gran i skogen

Här finns ädellövskog, lövsumpskog och granskog. I den tidigare betade hagmarksskogen växer mycket ek. Det finns gamla grova lindar som förut hamlats. Då skar man av kvistar för att ge till djuren som foder. I barrnaturskog med gran och tall växer mycket mossa på marken och det finns gott om död ved. Där lever skyddsvärda arter som fällmossa, skalbaggen grönhjon och kandelabersvamp. I fuktiga svackor växer sumpskog.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Östra Flymen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • prospektera efter mineral,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller förstöra död ved,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer,
 • medföra okopplad hund i betesmark annat än vid vallning av boskap eller jakt,
 • framföra motorfordon, rida eller cykla annat än på befintliga vägar inom reservatet,
 • ställa upp husvagn/husbil eller liknande för övernattning,
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
 • nyttja området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig an-ordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Hagmark med ädellövträd, gräsmark, kärr, lövrik barrnaturskog.
Areal: 29 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version