Jordö

Hällmark, Jordö naturreservat

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Jordö får du uppleva en mosaik av ädellövskog och lavbemängda hällmarker. I området finns även rikligt med gammal en.

Naturreservatet utgör en mosaik av gammal ekdominerad ädellövskog och hällmarksimpediment. I anslutning till hällmarkerna finns gammal och mycket grov en. Artrikedomen av jord- och hällmarkslevande lavar är stor. Ett flertal rödlistade arter av främst lavar, svampar och vedinsekter har påträffats i området. Jordö gränsar i öster till naturreservatet Almö.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Jordö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada stenmurar eller odlingsrösen,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • medföra lös hund annat än vid jakt,
 • rida eller cykla,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2011
Kommun: Ronneby
Karaktär: Ädellövskog, hagmark, hällmark
Areal: 22 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version