Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jordö

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Jordö får du uppleva en mosaik av ädellövskog och lavbevuxna hällmarker. I området finns även många gamla enar.

Mosaik av ekskog och hällmarker

Naturreservatet utgör en mosaik av gammal ekdominerad ädellövskog och hällmarksimpediment. I anslutning till hällmarkerna finns gamla och mycket grova enar. Närheten till havet, vindskyddande skog och hällmarker med höga enbuskar gör att mikroklimatet är gynnsamt för insekter och lavflora. Artrikedomen av jord- och hällmarkslevande lavar är stor. Ett flertal rödlistade arter av främst lavar, svampar och vedinsekter har påträffats i området. Exempelvis växer ädelkronlav på almar och askar. Trädväxande svampar som tårticka, oxtungsvamp och ekticka växer här. I området finns nattskärra, spillkråka och stenknäck, arter som ingår i EU:s fågeldirektiv.

I muren som utgör naturreservatets östra gräns finns rester kvar av en risöverbyggnad av mindre enbuskar, som hålls på plats av parvis placerade enepinnar. I utmarken finns många rester efter småskalig stenbrytning. Naturreservatet är ett populärt strövområde, främst för närboende. Öster om Jordö ligger naturreservatet Almö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Jordö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada stenmurar eller odlingsrösen,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • medföra lös hund annat än vid jakt,
 • rida eller cykla,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2011

Kommun: Ronneby

Karaktär: Ädellövskog, hagmark, hällmark

Areal: 22 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Jordö gränsar i öster till naturreservatet Almö. Du hittar en parkeringsplats vid Slätthammars badplats strax sydost om Jordö. Fortsätt till fots från parkeringen och gå längs Södra Jordövägen, där en markerad stig leder in i Jordö naturreservat.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss