Elleholm

Skog med höstfärger på löven, i förgrunden vatten.

Naturreservatet Elleholm består av en kustskog i ett herrgårdslandskap och angränsande skärgårdsområde väster om Mörrumsåns mynning.

Naturreservatet ligger relativt otillgängligt i ett område som till stora delar saknar både bebyggelse och vägar, vilket är ovanligt längs den i övrigt förhållandevis exploaterade Blekingekusten.

Ursprungliga kustskogar

Naturreservatets strandnära skogar domineras av bok, ek och tall. Skogarna har till stora delar fått stå orörd under lång tid och det finns gott om död ved. Bitvis är inslaget av gamla, senvuxna träd stort. Här finns ovanliga och hotade arter av vedinsekter, lavar och svampar knutna till skogar med höga naturvärden och lång kontinuitet, som exempelvis skillerticka, spinnfingersvamp, cinnoberspindling och rostfläck.

Längre inåt land står en något rikare bokskog med ett frodigt fältskikt bestående av bland annat lundslok, hässlebrodd, lundarv, buskstjärnblomma, tandrot, blåsippa, liten nunneört och myskmadra. I fuktstråk finns aldominerade sumpskogar med välutvecklad sockelbildning. Naturreservatets skogar är karaktäristiska för hur blekingska kustområden kunde se ut innan exploateringen tog fart.

Grunda kustvatten och öar

Naturreservatet omfattar även ett vattenområde inom Pukaviksbukten, med grunda hård- och mjukbottnar ner till 12 meters djup. Under vattenytan är vegetationen artrik och här lever många fiskar, kräftdjur och mossdjur. Abborre och mört är vanliga fiskar i området. Med Mörrumsåns mynning i närheten är området även viktigt för lax. I vattenområdet finns några mindre öar och skär, dominerade av hällmarker och blockrika marker. Träd finns på ett par av öarna, medan resten är öppna. Naturreservatets vatten och öar lockar också till sig ett stort antal fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Elleholm, men tänk på att det inte är tillåtet att:·

 • Skada mark eller vegetation
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • insamla djur eller växter
 • på land framföra fordon
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik eller åstadkomma buller
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan länsstyrelsens tillstånd får du inte heller:

 • Samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Kustskogar, skärgård
Areal: 231 hektar, varav 46 hektar land och 185 hektar vatten
Markägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat
och delvis Natura 2000 (vattenområde)

Hitta hit

Kontakt