Elleholm

Elleholm

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Elleholm består av en kustskog i ett herrgårdslandskap och angränsande skärgårdsområde väster om Mörrumsåns mynning.

Naturreservatet ligger relativt otillgängligt i ett område som till stora delar saknar både bebyggelse och vägar, vilket är ovanligt längs den i övrigt förhållandevis exploaterade Blekingekusten.

Ursprungliga kustskogar

Naturreservatets strandnära skogar domineras av bok, ek och tall. Skogarna har till stora delar fått stå orörd under lång tid och det finns gott om död ved. Bitvis är inslaget av gamla, senvuxna träd stort. Här finns ovanliga och hotade arter av vedinsekter, lavar och svampar knutna till skogar med höga naturvärden och lång kontinuitet, som exempelvis skillerticka, spinnfingersvamp, cinnoberspindling och rostfläck.

Längre inåt land står en något rikare bokskog med ett frodigt fältskikt bestående av bland annat lundslok, hässlebrodd, lundarv, buskstjärnblomma, tandrot, blåsippa, liten nunneört och myskmadra. I fuktstråk finns aldominerade sumpskogar med välutvecklad sockelbildning. Naturreservatets skogar är karaktäristiska för hur blekingska kustområden kunde se ut innan exploateringen tog fart.

Grunda kustvatten och öar

Naturreservatet omfattar även ett vattenområde inom Pukaviksbukten, med grunda hård- och mjukbottnar ner till 12 meters djup. Under vattenytan är vegetationen artrik och här lever många fiskar, kräftdjur och mossdjur. Abborre och mört är vanliga fiskar i området. Med Mörrumsåns mynning i närheten är området även viktigt för lax. I vattenområdet finns några mindre öar och skär, dominerade av hällmarker och blockrika marker. Träd finns på ett par av öarna, medan resten är öppna. Naturreservatets vatten och öar lockar också till sig ett stort antal fåglar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Elleholm, men tänk på att det inte är tillåtet att:·

 • Skada mark eller vegetation
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • insamla djur eller växter
 • på land framföra fordon
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik eller åstadkomma buller
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan länsstyrelsens tillstånd får du inte heller:

 • Samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Kustskogar, skärgård
Areal: 231 hektar, varav 46 hektar land och 185 hektar vatten
Markägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat
och delvis Natura 2000 (vattenområde)

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version