Skog med höstfärger på löven, i förgrunden vatten. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Skog med höstfärger vid kusten. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Elleholm

Naturreservatet Elleholm består av en kustskog i ett herrgårdslandskap och angränsande skärgårdsområde väster om Mörrumsåns mynning.

Naturreservatet ligger relativt otillgängligt i ett område som till stora delar saknar både bebyggelse och vägar, vilket är ovanligt längs den i övrigt förhållandevis exploaterade Blekingekusten.

Ursprungliga kustskogar

Naturreservatets strandnära skogar domineras av bok, ek och tall. Skogarna har till stora delar fått stå orörd under lång tid och det finns gott om död ved. Bitvis är inslaget av gamla, senvuxna träd stort. Här finns ovanliga och hotade arter av vedinsekter, lavar och svampar knutna till skogar med höga naturvärden och lång kontinuitet, som exempelvis skillerticka, spinnfingersvamp, cinnoberspindling och rostfläck.

Längre inåt land står en något rikare bokskog med ett frodigt fältskikt bestående av bland annat lundslok, hässlebrodd, lundarv, buskstjärnblomma, tandrot, blåsippa, liten nunneört och myskmadra. I fuktstråk finns aldominerade sumpskogar med välutvecklad sockelbildning. Naturreservatets skogar är karaktäristiska för hur blekingska kustområden kunde se ut innan exploateringen tog fart.

Grunda kustvatten och öar

Naturreservatet omfattar även ett vattenområde inom Pukaviksbukten, med grunda hård- och mjukbottnar ner till 12 meters djup. Under vattenytan är vegetationen artrik och här lever många fiskar, kräftdjur och mossdjur. Abborre och mört är vanliga fiskar i området. Med Mörrumsåns mynning i närheten är området även viktigt för lax. I vattenområdet finns några mindre öar och skär, dominerade av hällmarker och blockrika marker. Träd finns på ett par av öarna, medan resten är öppna. Naturreservatets vatten och öar lockar också till sig ett stort antal fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Elleholm, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark eller vegetation
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • insamla djur eller växter
 • på land framföra fordon
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik eller åstadkomma buller
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan länsstyrelsens tillstånd får du inte heller

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2004

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Kustskogar, skärgård

Areal: 231 hektar, varav 46 hektar land och 185 hektar vatten

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och delvis Natura 2000 (vattenområde)

Hitta hit

Naturreservatet ligger otillgängligt och du når det lättast från vattnet med båt. Landvägen tar du av från E22 vid trafikplats Mörrum Väst (49) och följer Elleholmsvägen 1 kilometer. Sväng höger vid skylt med ”badplats 2 km” (även skyltat ”Elleholms bergtäkt 1 km” och kör till badplatsparkeringen. Från parkeringen går du västerut cirka 1 kilometer, i området mellan bergtäkten och stranden, för att nå fram till naturreservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Närmaste busshållplats är ”Elleholms trafikplats” vid trafikplats Mörrum Väst.

Sök resa hos Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss