Mölleryd

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Mölleryd är en oexploaterad del av Johannishusåsarna. Mölleryd ligger cirka 2 kilometer väster om Johannishus slott. Reservatet består av en skogsbevuxen rullstensås med stora geovetenskapliga värden.

De fyra naturreservaten i området, Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar kan med fördel ses i ett sammanhang, som ett landskap av stort geologiskt intresse. För en ökad förståelse om inlandsisens påverkan på landskapet kan du med fördel studera de fyra reservaten under en rundtur.

Landskap format av inlandsisen

I trakten började landisen smälta av för cirka 14 500 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinje låg på 65 meter över nuvarande havsnivå. Naturreservaten är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod när inlandsisens smälte.

Möllerydsåsen är en cirka 3 kilometer lång ryggformad rullstensås som sträcker sig i nordsydlig riktning. Åsen är en isälvsavlagring som bildats i en istunnel eller i en öppen isspricka där moränmaterialet i form av sand, grus och sten har transporterats, sorterats och avsatts av smältvattnet från inlandsisen.

Skogbevuxen rullstensås

Åsen är skogsklädd och omges av åker, betesmark och barrskog. Den södra delen som är belägen under högsta kustlinjen är flack och glest bevuxen med tall. Norrut blir åsen mer getryggsformad, eftersom den aldrig har svallats av havet. Den når en höjd på över 10 meter över den omgivande terrängen.

På den östra sidan, upp till Äskekärret, växer blandskog av ek och gran och med inslag av hassel. Stora vidkroniga ekar och bokar vittnar om ett tidigare mer öppet landskap.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mölleryd, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva eller på annat sätt skada naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter skada levande eller döda träd eller buskar
  • störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1982

Kommun: Ronneby

Karaktär: Skogsbevuxen rullstensås, geologiskt besöksobjekt

Areal: 22 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kör av E22:an vid Listerby, mot Johannishus och vidare norrut från samhället. Fortsätt västerut förbi Johannishus gods. En grusväg följer en del av åsens sträckning. Blekingeleden passerar genom området och går längs vägen på åsen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss