Mölleryd

Mölleryd

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Mölleryd är en oexploaterad del av Johannishusåsarna. Mölleryd ligger cirka 2 kilometer väster om Johannishus slott. Reservatet består av en skogsbevuxen rullstensås med stora geovetenskapliga värden.

De fyra naturreservaten i området, Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar kan med fördel ses i ett sammanhang, som ett landskap av stort geologiskt intresse. För en ökad förståelse om inlandsisens påverkan på landskapet kan du med fördel studera de fyra reservaten under en rundtur.

Landskap format av inlandsisen

I trakten började landisen smälta av för cirka 14 500 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinje låg på 65 meter över nuvarande havsnivå. Naturreservaten är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod när inlandsisens smälte.

Möllerydsåsen är en cirka 3 kilometer lång ryggformad rullstensås som sträcker sig i nordsydlig riktning. Åsen är en isälvsavlagring som bildats i en istunnel eller i en öppen isspricka där moränmaterialet i form av sand, grus och sten har transporterats, sorterats och avsatts av smältvattnet från inlandsisen.

Skogbevuxen rullstensås

Åsen är skogsklädd och omges av åker, betesmark och barrskog. Den södra delen som är belägen under högsta kustlinjen är flack och glest bevuxen med tall. Norrut blir åsen mer getryggsformad, eftersom den aldrig har svallats av havet. Den når en höjd på över 10 meter över den omgivande terrängen.

På den östra sidan, upp till Äskekärret, växer blandskog av ek och gran och med inslag av hassel. Stora vidkroniga ekar och bokar vittnar om ett tidigare mer öppet landskap.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mölleryd, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Gräva eller på annat sätt skada naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter skada levande eller döda träd eller buskar
  • störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1982
Kommun: Ronneby
Karaktär: Skogsbevuxen rullstensås, geologiskt besöksobjekt
Areal: 22 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version