Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kvallåkra

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Kvallåkra kan du vandra på en skogsklädd höjdrygg med berg i dagen på flera ställen. Skogen består mest av artrik ädellövskog. Små sumpskogar finns också och en sjö.

I de tre naturreservaten Kvallåkra, Östra Kvallåkra och Persgärde skyddas ett stort sammanhängande område med värdefull skog. Här finns gamla träd och död ved, något som många fåglar, insekter, mossor och lavar uppskattar. Reservaten binds samman av flera markerade stigar.

Naturskog på höjdrygg

Området består delvis av stora stenblock med branta bergssidor. Naturreservatet ligger på nivåer mellan 40 till 70 meter över havet, det vill säga vid högsta kustlinjen som i denna del av Blekinge är cirka 65 meter över havet.

Reservaten ligger i en trakt med sprickdalsterräng. Skogen växer på höjderna och i de blockrika sluttningarna. I dalgångarna finns smala stråk med gamla slåtterängar och åkrar, som numera betas. Bergsryggen upptar den största delen av området. Förutom den artrika ädellövskogen finns här blandskog i olika åldrar med ek, bok, avenbok, gran och tall samt mindre sumpskogar. Andra delar har bland andra lind, alm, asp, björk och hassel.

Under det senaste halvseklet har inga andra avverkningar än huggning av ved för husbehov förekommit.

I nordost ingår en del av Sandsjön, en är en nu grund och näringsfattig sjö som tidigare sänkt med 1,5 meter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kvallåkra, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • framföra fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida eller cykla annat än på vägar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1997

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Skogsklädd höjd, naturskog av ädellöv

Areal: 60 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger norr om länsvägen mellan Hällaryd och Halahult. Kör av från E22 vid Åryd eller Karlshamn östra. Kör länsväg 631 från Hällaryd mot Halahult och Belganet. Cirka 7 km från Hällaryds kyrka, när du precis passerat den sänkta och igenvuxna Hemsjön på höger hand, ligger på reservatet på vänster sida av vägen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss