Kvallåkra

Kvallåkra

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Kvallåkra kan du vandra på en skogsklädd höjdrygg med berg i dagen på flera ställen. Skogen består mest av artrik ädellövskog. Små sumpskogar finns också och en sjö.

I de tre naturreservaten Kvallåkra, Östra Kvallåkra och Persgärde skyddas ett stort sammanhängande område med värdefull skog. Här finns gamla träd och död ved, något som många fåglar, insekter, mossor och lavar uppskattar. Reservaten binds samman av flera markerade stigar.

Naturskog på höjdrygg

Området består delvis av stora stenblock med branta bergssidor. Naturreservatet ligger på nivåer mellan 40 till 70 meter över havet, det vill säga vid högsta kustlinjen som i denna del av Blekinge är cirka 65 meter över havet.

Reservaten ligger i en trakt med sprickdalsterräng. Skogen växer på höjderna och i de blockrika sluttningarna. I dalgångarna finns smala stråk med gamla slåtterängar och åkrar, som numera betas. Bergsryggen upptar den största delen av området. Förutom den artrika ädellövskogen finns här blandskog i olika åldrar med ek, bok, avenbok, gran och tall samt mindre sumpskogar. Andra delar har bland andra lind, alm, asp, björk och hassel.

Under det senaste halvseklet har inga andra avverkningar än huggning av ved för husbehov förekommit.

I nordost ingår en del av Sandsjön, en är en nu grund och näringsfattig sjö som tidigare sänkt med 1,5 meter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kvallåkra, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • framföra fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida eller cykla annat än på vägar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1997
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Skogsklädd höjd, naturskog av ädellöv
Areal: 60 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version