Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skuremåla

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Skuremåla kan du uppleva ett geologiskt intressant område. Reservatet omfattar ås- och deltabildningar som bildats vid inlandsisens avsmältning. Skuremålagölen i reservatets nordvästra del är en dödisgrop.

Här finns också ett vackert mosaikartat kulturlandskap med små ljusa åkrar, skog och betade lövhagar med grova björkar, bokar och ekar.

Delta och dödisgrop

I trakten började landisen smälta av för cirka 14 500 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinjen låg på 65 meter över nuvarande havsnivå.

Det omfattande deltat i området har bildats vid högsta kustlinjen i samband med att inlandsisen smälte. Under istidens senare skeende strandade här ett stort isblock medan deltat bildades runt om. När sedan isblocket smälte uppstod den stora grop, dödisgrop, som idag delvis är Skuremålagölen. Den branta sluttningen ner mot sjön visar var gränsen mot isblocket gick. Åsen är synlig i den norra delen och försvinner sedan under deltat i söder.

Betade björkhagar

Stora delar av naturreservatet består av ljusa björkhagar på torr mark av hed- eller ängsartad typ. Kruståtel, rödsvingel, rödven, knippfryle, gråfibbla, teveronika och bergssyra är de vanligaste växterna.

Rikligt med backsippor växer i området. Betesdjur håller marken öppen och mitt i reservatet ligger en privat gård. Allt detta gör området till ett varierat och tilltalande kulturlandskap.

Ett av fyra

De fyra naturreservaten i området, Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar kan med fördel ses i ett sammanhang som ett landskap av stort geologiskt intresse. De är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod vid inlandsisens avsmältning. För ökad förståelse om inlandsisens påverkan på landskapet kan man med fördel studera dessa fyra reservat under en rundtur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skuremåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra ej kopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

 

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Insamla skalbaggar eller fjärilar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1982
Kommun: Ronneby
Karaktär: Ås, istidsdelta, sjö i dödisgrop, geologiskt besöksobjekt, betesmark med björkhagar och gräsmarker
Areal: 32 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt