Tattamåla

Tattamåla

Foto: Robert Ekholm

I skogsbygdens sjörika landskap ligger Tattamåla naturreservat. När du besöker reservatet får du uppleva skiftande naturmiljöer med vackra hagmarker, ädellövskogar och blandskogar med gammal tall och bok.

Längs Tattån i öster reser sig höga, storblockiga sluttningar med urskogsartad ädellövskog. En lång rad kulturlämningar som vittnar om forna tiders markanvändning finns i reservatet.

Ålfångstmetod eller bosättare?

Namnet Tattamåla har troligtvis sitt ursprung i en gammal ålfångstmetod. Man ”tattade” ål genom att skrämma upp den i en fångstränna. Det finns fortfarande kvar lämningar efter fångsrännan.

En annan förklaring till namnet kan möjligen förklaras med att tidigare bosättare i området med det medeltida namnet ”Tatte”. Det kan enligt muntliga källor ha varit kringresande sällskap, så kallade ”tattare” som uppehållit sig i och därav namnet. Tattare är en gammal benämning för Resandefolket, som numera är den korrekta benämningen.

Koltillverkning och vattensåg

I naturreservatet finns en mängd kulturlämningar som kolmilor, tjärdalar, terrassodlingar, odlingsrösen, vägsystem och ruiner. En av ruinerna är från en vattendriven sågmölla.

Talltickan tyder på gammal skog

Det mångformiga landskapet med hävdade hagmarker, våtmarker och olika naturskogsmiljöer skapar förutsättningar för en artrik flora och fauna. Här förekommer ett växt- och djurliv som snabbt försvinner när betet upphör eller i områden med rationellt skogsbruk. I reservatet finns bland annat tallticka, vilken indikerar lång närvaro av tallskog. Även en mängd olika insekter som är knutna till död ved har noterats inom reservatet.

Hagmarken skapar förutsättningar för en helt annan flora och fauna där människans aktivitet under århundraden präglat vegetationen. I takt med att många av dessa områden växer igen ökar vikten av skydd och skötsel för att bevara det för Blekinge typiskt mosaikartade landskapet.

I reservatet finns vilt som älg, rådjur, räv, hare, grävling och på senare tid har också vildsvin flyttat in i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tattarmåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada mark eller vegetation
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • skada kulturhistoriska lämningar
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • framföra motorfordon på land eller inom de vattenområden som ingår i reservatet
 • rida annat än på hårdgjorda grusbelagda stigar och vägar
 • cykla annat än på hårdgjorda grusbelagda stigar och vägar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än vid för ändamålet iordningställd plats
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig utrustning eller på annat sätt åstadkomma störande buller

 

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande verksamhet
 • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Ädellövskog och blandskog, hagmark, skogssjöar
Areal: 170 hektar, varav 150 hektar land och 20 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version