Tattamåla

Foto: Robert Ekholm

I skogsbygdens sjörika landskap ligger Tattamåla naturreservat. När du besöker reservatet får du uppleva skiftande naturmiljöer med vackra hagmarker, ädellövskogar och blandskogar med gammal tall och bok.

Längs Tattån i öster reser sig höga, storblockiga sluttningar med urskogsartad ädellövskog. En lång rad kulturlämningar som vittnar om forna tiders markanvändning finns i reservatet.

Ålfångstmetod eller bosättare?

Namnet Tattamåla har troligtvis sitt ursprung i en gammal ålfångstmetod. Man ”tattade” ål genom att skrämma upp den i en fångstränna. Det finns fortfarande kvar lämningar efter fångsrännan.

En annan förklaring till namnet kan möjligen förklaras med att tidigare bosättare i området med det medeltida namnet ”Tatte”. Det kan enligt muntliga källor ha varit kringresande sällskap, så kallade ”tattare” som uppehållit sig i och därav namnet. Tattare är en gammal benämning för Resandefolket, som numera är den korrekta benämningen.

Koltillverkning och vattensåg

I naturreservatet finns en mängd kulturlämningar som kolmilor, tjärdalar, terrassodlingar, odlingsrösen, vägsystem och ruiner. En av ruinerna är från en vattendriven sågmölla.

Talltickan tyder på gammal skog

Det mångformiga landskapet med hävdade hagmarker, våtmarker och olika naturskogsmiljöer skapar förutsättningar för en artrik flora och fauna. Här förekommer ett växt- och djurliv som snabbt försvinner när betet upphör eller i områden med rationellt skogsbruk. I reservatet finns bland annat tallticka, vilken indikerar lång närvaro av tallskog. Även en mängd olika insekter som är knutna till död ved har noterats inom reservatet.

Hagmarken skapar förutsättningar för en helt annan flora och fauna där människans aktivitet under århundraden präglat vegetationen. I takt med att många av dessa områden växer igen ökar vikten av skydd och skötsel för att bevara det för Blekinge typiskt mosaikartade landskapet.

I reservatet finns vilt som älg, rådjur, räv, hare, grävling och på senare tid har också vildsvin flyttat in i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tattamåla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada mark eller vegetation
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • skada kulturhistoriska lämningar
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • framföra motorfordon på land eller inom de vattenområden som ingår i reservatet
 • rida annat än på hårdgjorda grusbelagda stigar och vägar
 • cykla annat än på hårdgjorda grusbelagda stigar och vägar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än vid för ändamålet iordningställd plats
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig utrustning eller på annat sätt åstadkomma störande buller.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande verksamhet
 • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2004

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Ädellövskog och blandskog, hagmark, skogssjöar

Areal: 170 hektar, varav 150 hektar land och 20 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Du tar av från E22:an mot Hällaryd och fortsätter norrut cirka 13 km. En liten väg leder österut in till en parkering.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss