Gö, gammal eh och hagmark

Foto: Ingegerd Erlandsson

Gö är ett populärt friluftsområde för utflykter, vandringar och bad. Det är också en fristad för många ovanliga växter och djur. Betesdjuren har format en varierad lövskog med gläntor och grova träd. Du kan även besöka ett gravfält från järnåldern.

Namnet Gö nämns första gången i kung Waldemars jordebok 1241 och syftar på den by som låg på halvöns östra sida invid vägen mot Gö udde. En mängd fornlämningar från olika tidsepoker visar på människans långa närvaro i området. Ett stort järnåldersgravfält är beläget på Nötanabben.

Generalamiral Johan af Puke förvärvade i slutet av 1700-talet Göholms gård. Det var af Puke som ledde svenska flottans utbrytning ur Viborgska viken 1790 (det Viborgska gatloppet), under svensk-ryska kriget 1788–90. Han ligger begravd i ett kapell i nordöstra delen av reservatet.

Ädellövskog med många rödlistade arter

Naturreservatet omfattar Blekinges största sammanhängande ekskogsområde med ett stort antal rödlistade arter, främst vedinsekter. Skogarna består främst av ädellövskog. Förutom ek finns i de rikare skogarna också inslag av andra ädellövträd som ask, lind, lönn, bok, fågelbär och alm.

Betesdjuren har under lång tid format en varierad lövskog med gläntor och grova träd. Mellan trädens lövverk jagar fransfladdermusen under nätterna. Det är en av flera sällsynta fladdermusarter som förekommer på Gö. Omfattande restaureringar av ekhagmarker har gjorts i området.

Här finns gott om sumpskog och kärr. Ålabokärret är störst och där dominerar al med välutvecklade socklar. Andra naturtyper i reservatet är havsstrandängar, sandhedar, sandfält och mindre ytor med hällmarksimpediment.

Geologiskt intressant område

Området är geologiskt intressant. Det är ett av få ställen i Blekinge öster om Listerlandet som präglas av större drumliner, landformer av morän som har skapats under en glaciär. Drumlinerna löper parallellt med inlandsisens rörelseriktning. På Göhalvön stäcker de sig i nord-sydlig riktning. Halvön är typområde för Gömorän, Listerbyformationens understa enhet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark eller bottnar i vattenområdena,
 • skada stenmurar eller odlingsrösen,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada växande eller döda träd och buskar,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • medföra lös hund annat än vid jakt,
 • rida eller cykla annat än på väg, eller för ändamålet markerade stigar,
 • tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar annat än i iordningställd eldplats,
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • framföra farkost framdriven med vattenjetdrift i område markerat på sjökortet som grundare än 3 m (= innanför 3 m kurvan i sjökortet),
 • framföra motordriven farkost inom Smalasund och Bredasund med en högre hastighet än 5 knop,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning,
 • sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Kommun: Ronneby
Karaktär: Ekskog, ekhagmark, havsstrand, marina miljöer, bad, vandring.
Areal: Cirka 1 940 hektar varav 1500 hektar land och 1 440 hektar vatten
Markägare: Privat, staten (mindre del)
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version