Ire

Ire, hagmark, odlingsrösen, Håkansgården

Foto: Ingegerd Erlandsson

När du besöker naturreservatet Ire får du uppleva ett av Blekinges bäst bevarade odlingslandskap. Ire är ett levande museum långt ifrån det storskaliga och rationaliserade jordbruket och en viktig länk till vår historia. I slutet av sommaren varje år slipas liarna för att bli effektiva kultur- och naturvårdsredskap.

Ängen var förr ett viktigt markslag. Där växte vinterfodret till gårdens djur och storleken på ängen avgjorde hur många djur en gård kunde utfodra vintertid. Antalet djur avgjorde i sin tur hur mycket gödsel man hade, vilket styrde åkrarnas storlek. Den här kedjan är ursprunget till det gamla talesättet ”Äng är åkers moder”. Och traditionen lever vidare, ängar slås och åkrar är fortfarande i bruk i Ire.

Småskaligt odlingslandskap

Naturreservatet är ett utmärkt exempel på ett ålderdomligt, traditionellt småskaligt odlingslandskap. Du befinner dig i trakter som i stort sett ser likadana ut som de gjort i hundratals år.

Ire by är troligen från den äldre medeltiden. Den äldsta, kända uppgiften om byn är från år 1658, då det fanns endast en gård i byn. Därefter är byns historia väldokumenterad. Gårdar har delats upp och slagits samman.

Restaurerade gårdar

Idag finns två ursprungliga gårdar kvar. Håkansgården och Josefsgården. Båda har renoverats till ett tidigare skick. De båda gårdsmiljöerna utgör en betydelsefull del av reservatet. Josefsgården är uppkallad efter den senaste ägaren som dog 1984. Under hela sitt liv brukade han jorden på samma sätt som hans förfäder gjort.

Ires imponerande odlingsrösen och stenmurar och de knotiga träd som hamlats i generationer, grenarna har kapats för att ge lövfoder, är tidsdokument över forna jordbrukares mödor och tillhör vårt kulturarv.

Blomsterprakt

Under sommaren står Ires marker i full blom. Prästkrage, blåklocka, Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, jungfrulin och ängsvädd bidrar tillsammans med många andra växter till färgprakten. Ängarna slås inte förrän örterna är överblommade för att gynna insektslivet. Ett exempel är det hotade väddsandbiet som lever på pollen från åkervädd.

Inägor med hamlade träd, trägärdsgård och äng

Foto: Annika Spåhl

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ire, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter
 • plocka blommor
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på härför anvisad plats
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller motsvarande
 • rida
 • beträda slåtterängarna från 1 mars fram till slåttern, utom längs markerade stigar.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • fånga fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1986, utvidgat 1988
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap med inägor och utmarker, å, friluftsliv, kulturhistoria.
Areal: 99 hektar, varav 97 hektar land och 2 hektar vatten
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version