Steneryd

I Steneryd får du uppleva rester av ett äldre kulturlandskap som fortfarande sköts enligt gammal hävd. På så vis bevaras både den speciella växtligheten och det äldre brukningssättet.

I Steneryd finns ett välbevarat småskaligt kulturhistoriskt landskap bestående av lövängar, slåtterängar, naturbetesmarker, små åkrar och ädellövsdominerad skog. Den hävdgynnade floran är artrik och visar på långvarig hävdkontinuitet. Ekoxe och bokoxe har rapporterats från området. Markerna sköts genom slåtter, bete och lövtäkt. I området finns ruiner efter Gammelgården.

Lövängens mångfald

Större delen av området utgörs av lövängar med över 500 hamlade lindar, askar och almar, samt några enstaka hagmarksekar. Det finns gott om hasselbuketter. Det finns några mindre ytor med slåtterängar. Insprängt i området ligger gamla åkrar, dels sådana som brukas fortfarande och dels sådana som övergått till betesmark. De olika vångarna inramas av stenmurar.

På lövängen hämtades förr vinterfoder åt djuren. Gräs och örter skördades till hö och trädens löv togs tillvara genom att beskära (hamla) grenarna. På en löväng är det omväxlande soligt och skuggigt. Det medför att många växtarter med skilda behov kan växa på en liten yta. Här hittar du bland annat gott om vitsippa, blåsippa, gullviva, stor blåklocka, ängsvädd, brudbröd, darrgräs, bockrot, höskallra och ängsskallra, samt i maj månad även orkidén Adam och Eva.

Hur sköttes en äng för hundra år sedan?

I april när snön smält undan, räfsades löv ihop och brändes. Askan spreds ut och användes som gödning på ängen.

 1. Risning. I april när snön smält undan, räfsades löv ihop och brändes. Askan spreds ut och användes som gödning på ängen.
 2. Slåtter. I juli då de flesta ängsväxter blommat och satt frö, slogs höet. Eftersom växterna fått fröa av sig före slåttern, blir sammansättningen av arter annorlunda än om marken hade betats av djur. Idag genomförs varje år en slåtterfest där du gärna får delta. Kanske vill du även prova på att slå med lie? Vanligtvis brukar den äga rum den 3:e lördagen i juli.
 3. Betning. Efter slåttern släpptes betesdjur ut i Oxbacken, Kalvhagen och Hästbacken.
 4. Lövtäkt – hamling. I augusti efter höbärgningen hamlades träden. På dessa ängar hamlades träden aktivt fram till andra världskriget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Steneryds lövängar, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • omlagra eller bortföra sten eller jord, borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
 • medvetet skada eller störa djurlivet,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller förstöra död ved,
 • gräva upp eller dra upp växter,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap och vid jakt samt vid eftersök på skadat djur. Vid såväl vallning som jakt ska hundar som är lämpade för respektive ändamål och djurslag användas,
 • framföra motorfordon annat än på parkeringsplats samt markväg som leder till utökad parkering,
 • tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
 • ställa upp husvagn/husbil eller liknande för övernattning,
 • göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. När det handlar om insamling med destruktiva metoder, till exempel så att substrat förstörs, kan tillstånd inte lämnas,
 • nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1964. Nytt beslut 2020-10-21.
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Lövängar, slåtteräng, betesmark
Areal: 7 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt