Sonekulla

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Sonekulla vid Bräkneåns utlopp får du uppleva ett varierat landskap i ett strövvänligt område. Här finns hagmarker, strandängar och hällmarker, åmynning och havsvik med en ö. På försommaren kan du se flera orkidéarter.

Naturreservatet ligger vid Bräkneåns utlopp, i västra kanten av Väbyfjorden. Det omfattar en del av Bräkneåns mynningsområde med deltabildning, vassar och strandängar, en del av havsviken med Kalvön, samt två skilda delar av fastlandet. Det är ett kuperat, varierat landskap med betade strandängar och skogsområden samt hällmarker och hagmarker.

Gamla betesmarker

Terrängen är bergig och från en platå sluttar marken mot öster ner till vattnet. Markerna är starkt präglade av lång hävdkontinuitet som utmarksbete. Här finns grova ekar och bokar, blandat med hällmarker med tall och en, samt mindre våtmarker. Betesdjur håller landskapet öppet i de gamla hagmarkerna och på strandängarna och bevarar ett värdefullt kulturarv.

Det är ett strövvänligt område med en rik flora. Bland försommarens många örter finner man flera orkidéarter. Rödlistade arter som växer här är stortimjan och slåttergubbe.

Fåglar som trivs i träd- och buskmiljöerna är bland annat de rödlistade arterna spillkråka, nötkråka och buskskvätta. De hävdade strandängarna är viktiga för häckande och födosökande vadare, gäss och änder. Den mosaikartade deltamiljön i havsviken är en viktig livsmiljö för olika fågel- och fiskarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sonekulla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada växande träd och buskar eller vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter
 • plocka blommor under tiden 1 april – 30 juni
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • uppgöra eld
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar eller parkeringsplatser
 • parkera annat än på iordningställda platser
 • uppställa husvagn eller varaktigt tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1973
Kommun: Ronneby kommun
Karaktär: Hagmarker, strandängar, hällmarker, ö, marin miljö i havsvik
Areal: 63 hektar, varav 39 hektar land och 24 hektar vatten
Markägare: Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt