Långasjönäs

Långasjönäs

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Långsjönäs har du goda möjligheter till friluftsliv året runt. Här kan du njuta av härliga skogspromenader, svalkande bad, fiske eller varför inte en tur i skidspåret. Terrängen domineras av granskogar, men här finns också lummiga ek- och bokskogar.

Reservatet har en gång tillhört två stora egendomar i var sin by, Långasjönäs och Södra Hoka. På 1700- och 1800-talen fanns här både pappersbruk, bränneri, kvarn, sågverk, stärkelsefabrik och cirka 20 torp. Av de flesta byggnaderna återstår nu bara ruiner.

Bevarat odlingslandskap

Åkrar, ängar och betesmarker har planterats med barrträd eller vuxit igen till lövskog. Vid Södra Hoka är en del av odlingslandskapet bevarat. Här finns betade hagmarker med imponerande enbuskar och växter som blåsuga, backnejlika och jungfrulin. Gamla torpmiljöer, stenmurar och odlingsrösen är andra spår som vittnar om områdets historia.

Lundkovall och rankstarr

Buskstjärnblommans små vita blommor täcker marken under vår och försommar. Senare under sommaren blommar lundkovall. Andra intressanta växter är vippärt och spenört.

Nordost om Stora Kroksjön finns ett alkärr med ovanliga växter som rankstarr, skogsbräsma och mellanhäxört. Längs Mieån växer safsa, Sveriges största ormbunke.

Fisk, sjöfågel och ”ishavsräka”

Sjöarna är fina fiskevatten med gädda, abborre och inplanterade laxfiskar som regnbåge och röding. I Stora Kroksjön häckar bland annat knipa och skäggdopping. Där finns också så kallade istidsrelikter, som har levt här sedan senaste istiden. Dessa ”levande fossil” är små kräftdjur, som funnits i sjön sedan den stod i förbindelse med havet för 10 000 år sedan.

Fågelsång i lövskogen

I lövskogen, med döda och ihåliga träd, finns ett rikt fågelliv. I kören av sjungande vårfåglar kan du höra svarthätta och grönsångare. Har du tur så skymtar stenknäcken förbi bland trädens lövverk. Det är en skygg fågel med vacker färgdräkt och kraftig näbb. En annan intressant fågel som har upptäckts i området är den mindre flugsnapparen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Långasjönäs, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Borra, mejsla, måla eller eljest skada berghäll eller block
 • avsiktligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar eller parkeringsplatser
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • utan medgivande från förvaltaren
 • rida på preparerade skidspår eller markerade strövstigar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skidled Skidled
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1990
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Ädellövskog, betesmark, sjö, friluftsliv
Areal: 553 hektar, vara 463 hektar land och 90 hektar vatten
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun
Skyddsform: Naturreservat