Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Kulturmiljövården i Sverige bygger på att den tillhör oss alla och att ansvaret för detta även vilar hos alla. I praktiken har givetvis enskilda fastighetsägare ett större ansvar som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Ibland innebär det att man har ett ansvar att underhålla en miljö som i övrigt inte fyller någon funktion, andra gånger att material och hantverksmetoder inte kan väljas hur som helst utan ska var anpassade efter t ex byggnadens ålder. 

Tänk efter före - gör inget förhastat

Många gånger ser en byggnad mer nedgången ut än den verkligen är och det kan vara lätt att ryckas med och göra mer än vad som egentligen är nödvändigt. Innan en renovering genomförs är det viktigt att få överblick av behoven, samtidigt som man beslutar sig för på vilken nivå insatsen ska ligga.   Arkivstudier kan ge mycket kunskap om byggnadens historia, framför allt i kombination med undersökningar av själva huset. Det lönar sig att satsa tid och pengar på en bra projektering där olika aspekter på kommande renoveringar tas fram, istället för att i efterhand konstatera att renoveringen blev alltför omfattande.  

Minimera ingreppen

Gör bara så mycket som egentligen behövs, det sparar pengar samtidigt som äktheten behålls. Om några fönsterkarmar är rötskadade så bör bara de angripna delarna åtgärdas, istället för att samtliga fönster ersätts med nytillverkade. En byggnads kulturhistoriska värde är delvis kopplat till det ursprungliga skicket, vilket minskar när originaldelar tas bort.  

Använd beprövade material och hantverkstekniker

En äldre byggnad är oftast uppförd med väl beprövade material och metoder, baserat på människans samlade erfarenhet av byggande. Antalet material är relativt litet och man vet av erfarenhet hur de ska bearbetas, hur de åldras och hur de fungerar tillsammans. Tänk på att moderna, så kallade underhållsfria material inte kan underhållas. När de börjar åldras måste de ersättas.  

Använd rätt material och teknik

Tillsyn och underhåll är en grundläggande vårdinsats. Utan underhåll förfaller byggnader snabbt, men felaktigt utförda åtgärder påskyndar processen. Det är billigare att med anpassade material och metoder kontinuerligt underhålla en byggnad än att med stora och dyra ingrepp rädda den ur förfall.

Byggnadsminnen i Skåne

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns i varje skånsk kommun. De presenteras med kort text och foto per kommun nedan. Vidare finns även en enkel lista med alla enskilt ägda byggnadsminnesobjekt.

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella.

 1. Fyll i ansökningsblanketten: Pdf, 160.9 kB.
  Blankett om tillstånd att ändra ett byggnadsminne Pdf, 160.9 kB.
 2. Ange önskad antikvarisk expert
 3. Beskriv byggnad eller dylikt, beskriv nuvarande skick. Skicka in karta/ritning och bilder.
 4. Motivera varför åtgärden behöver göras.
 5. Redovisa åtgärden genom att ange arbetsmetod, material och visa platsen på karta.
 6. Beskriv hur åtgärden påverkar byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värden. Denna beskrivningen ska utföras av en antikvarie.
 7. Skicka ansökan digitalt till: skane@lansstyrelsen.se

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Den som äger ett byggnadsminne ansvarar för att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat. Ibland kan det vara mer kostsamt att underhålla med traditionella material och metoder än med moderna. Därför är det möjligt att söka bidrag hos länsstyrelsen.

Bidrag till till kulturhistoriska miljöer

Vård som är kulturhistoriskt motiverad

En bedömning görs av byggnadens kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen bedömer sedan åtgärden, utformning, syfte och om byggnaden är tillgänglig för allmänheten.  

Bidraget går till vårdande insatser samt delar av de kostnader som är kulturhistoriskt motiverade.  Bidraget går inte till vanligt underhåll och rekonstruktioner eller till andra åtgärder som ökar byggnadens bruksvärde.

Kulturhistoriskt inriktad byggnadsvård kan kosta mer än andra åtgärder. Det är dessa merkostnader som är bidragsberättigade. Merkostnaden är prisskillnaden mellan enklare åtgärder och kulturhistoriska åtgärder. Bidraget täcker i de flesta fall bara en del av de kulturhistoriska merkostnaderna. Bidrag kan även omfatta kostnad för antikvarisk medverkan.    

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Skicka ditt förslag till:

skane@lansstyrelsen.se

Karta för kulturmiljövård

I webbgiset finns flera regionala kartskikt samlade som är relaterade till kulturmiljövård.

Länsstyrelsens regionala Webbgis Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fråga oss om byggnadsminnen

Telefon
010 -224 16 78 för dessa kommuner i nordvästra Skåne: Bjuv, Båstad, Höganäs, Helsingborg, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga kommun.

010 - 224 15 10  för Bromölla, Burlöv, Hässleholm, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Östra Göinge kommun

010-224 17 47 för Eslöv, Hörby, Landskrona, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommun.


Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss