Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Kulturmiljövården i Sverige bygger på att den tillhör oss alla och att ansvaret för detta även vilar hos alla. I praktiken har givetvis enskilda fastighetsägare ett större ansvar som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Ibland innebär det att man har ett ansvar att underhålla en miljö som i övrigt inte fyller någon funktion, andra gånger att material och hantverksmetoder inte kan väljas hur som helst utan ska var anpassade efter t ex byggnadens ålder. 

Tänk efter före - gör inget förhastat

Många gånger ser en byggnad mer nedgången ut än den verkligen är och det kan vara lätt att ryckas med och göra mer än vad som egentligen är nödvändigt. Innan en renovering genomförs är det viktigt att få överblick av behoven, samtidigt som man beslutar sig för på vilken nivå insatsen ska ligga.   Arkivstudier kan ge mycket kunskap om byggnadens historia, framför allt i kombination med undersökningar av själva huset. Det lönar sig att satsa tid och pengar på en bra projektering där olika aspekter på kommande renoveringar tas fram, istället för att i efterhand konstatera att renoveringen blev alltför omfattande.  

Minimera ingreppen

Gör bara så mycket som egentligen behövs, det sparar pengar samtidigt som äktheten behålls. Om några fönsterkarmar är rötskadade så bör bara de angripna delarna åtgärdas, istället för att samtliga fönster ersätts med nytillverkade. En byggnads kulturhistoriska värde är delvis kopplat till det ursprungliga skicket, vilket minskar när originaldelar tas bort.  

Använd beprövade material och hantverkstekniker

En äldre byggnad är oftast uppförd med väl beprövade material och metoder, baserat på människans samlade erfarenhet av byggande. Antalet material är relativt litet och man vet av erfarenhet hur de ska bearbetas, hur de åldras och hur de fungerar tillsammans. Tänk på att moderna, så kallade underhållsfria material inte kan underhållas. När de börjar åldras måste de ersättas.  

Använd rätt material och teknik

Tillsyn och underhåll är en grundläggande vårdinsats. Utan underhåll förfaller byggnader snabbt, men felaktigt utförda åtgärder påskyndar processen. Det är billigare att med anpassade material och metoder kontinuerligt underhålla en byggnad än att med stora och dyra ingrepp rädda den ur förfall.

Byggnadsminnen i Skåne

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns i varje skånsk kommun. De presenteras i en enkel lista nedan.

Enskild ägda byggnadsminnen i SkånePDF

Här nedan presenteras de enskilt ägda byggnadsminnena med foto och en kort beskrivning och motivering till skyddet.

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Ingen information tillgänglig

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan om tillstånd

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella.

 1. Fyll i ansökningsblanketten
  Blankett om tillstånd att ändra ett byggnadsminnePDF
 2. Ange önskad antikvarisk expert
 3. Beskriv byggnad eller dylikt, beskriv nuvarande skick. Skicka in karta/ritning och bilder.
 4. Motivera varför åtgärden behöver göras.
 5. Redovisa åtgärden genom att ange arbetsmetod, material och visa platsen på karta.
 6. Beskriv hur åtgärden påverkar byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värden. Denna beskrivningen ska utföras av en antikvarie.
 7. Skicka ansökan digitalt till: skane@lansstyrelsen.se

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Den som äger ett byggnadsminne ansvarar för att det kulturhistoriska värdet inte går förlorat. Ibland kan det vara mer kostsamt att underhålla med traditionella material och metoder än med moderna. Därför är det möjligt att söka bidrag hos länsstyrelsen. 

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (byggnadsvårdsbidrag)PDF

Vård som är kulturhistoriskt motiverad

En bedömning görs av byggnadens kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen bedömer sedan åtgärden, utformning, syfte och om byggnaden är tillgänglig för allmänheten.  

Bidraget går till vårdande insatser samt delar av de kostnader som är kulturhistoriskt motiverade.  Bidraget går inte till vanligt underhåll och rekonstruktioner eller till andra åtgärder som ökar byggnadens bruksvärde.

Kulturhistoriskt inriktad byggnadsvård kan kosta mer än andra åtgärder. Det är dessa merkostnader som är bidragsberättigade. Merkostnaden är prisskillnaden mellan enklare åtgärder och kulturhistoriska åtgärder. Bidraget täcker i de flesta fall bara en del av de kulturhistoriska merkostnaderna. Bidrag kan även omfatta kostnad för antikvarisk medverkan.    

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Regionala museer har rådgivning om byggnadsvård.

Helsingborgs museerlänk till annan webbplats

Kulturen i Lundlänk till annan webbplats

Malmö museerlänk till annan webbplats

Regionmuseetlänk till annan webbplats

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Skicka ditt förslag till:
skane@lansstyrelsen.se

Karta för kulturmiljövård

I webbgiset nedan finns flera regionala kartskikt samlade som är relaterade till kulturmiljövård.

Länsstyrelsens regionala Webbgislänk till annan webbplats

Kontakt

Fråga oss om byggnadsminnen

Telefon
010 -224 16 78 för dessa kommuner i nordvästra Skåne: Båstad, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Åstorp, Örkelljunga, Perstorp kommun.

 010 - 224 15 10  för övriga kommuner i Skåne.