Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du:

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök innehåller information om alla i nuläget kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Fornsök Länk till annan webbplats.

Förfrågan om fornlämning

Som en del i planeringen av markarbeten behöver du kontakta Länsstyrelsen för att reda ut om ingreppet kan påverka fornlämningar. Kontakta oss i god tid innan det planerade arbetet. Om Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fornlämningar inom området kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om fornlämningar berörs.

Sök tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska:

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att:

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Vad ansökan ska innehålla

En ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning.

För att se om det finns fornlämningar på din fastighet kan du använda Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök eller länsstyrelsens karttjänst

Fornsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens karttjänster och geodata

För att ta reda på om fornlämning berörs av er kabelsträcka kan ni använda Riksantikvarieämbetets Fornsök, se länken ovan. Tänk på att anpassa sträckningen så att fornlämningar inte berörs, så sparar ni både tid och resurser. Om markkabeln berör fornlämning eller ligger inom 15 meter från en fornlämning krävs tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen.

Det underlättar handläggningen om ni anger vilka fornlämningar som berörs. Berörs ett större antal fornlämningar redovisa dessa med en länk till varje aktuell fornlämning i fornsök. Ledningssträckan tas även emot som en shapefil i projektionen SWEREF 99 TM. Det går också bra att skicka en översiktskarta och detaljkarta i pdf-format.  

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen, se ovan Ansökan om tillstånd för markingrepp i eller invid fornlämning, och bifoga kartunderlag så fattar Länsstyrelsen senare beslut.

Blanketter

Begäran om samråd eller utredning vid arkeologisk utredning enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen Pdf, 180.7 kB.

Ansökan om tillstånd för markingrepp i eller invid fornlämning Pdf, 176.2 kB.

Tyvärr finns problem med att en del blanketter visas tomma när de kommer in till Länsstyrelsen. Spara därför ned blanketten och fyll i därefter, så går inte allt förlorat om något går fel. Vi tror att det kan bero på vilken webbläsare du använder eller om du fyller i blanketten utan att spara ned filen först på din dator. Kolla därför igenom din ansökan noga innan du skickar så att det inte finns några mellansteg för mycket eller någon bokstav hamnat fel.

Skicka ansökningsblanketten och kartorna till skane@lansstyrelsen.se

 1. Ärendet kommer in till Länsstyrelsen
  Ärendet får ett diarienummer och diarieförs vid expeditionen. Diariet är Länsstyrelsens register över pågående ärenden. I länsstyrelsen webbdiarium kan du följa ditt ärende.
 2. Ärendet bereds och beslut fattas
  Din handläggare bereder ditt ärende och fattar därefter beslut. Normal handläggningstid är 150 kalenderdagar. Enkla ärenden som kommer in i en komplett form hanteras snabbare.
 3. Kontakta skane@lansstyrelsen.se om du har frågor i ärendet. Ange ditt diarienummer i ämnesraden om du har ett. Tänk på att när du ringer in till handläggare så kan handläggaren inte arbeta med att fatta beslut.

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Sedan den 1 september 2019 behöver du som markägare kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte längre med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss om du hittat ett fornfynd

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till oss eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Kontakt

Kulturmiljöenheten, fornlämningar och arkeologi

Telefontid måndag, torsdag, fredag 9.30 - 11.30,  tisdag och onsdag 13.00-15.00