Översyn av riksintressen för kulturmiljövården

Under 2020 påbörjades en översyn av Riksintressen för kulturmiljövården. Syftet är att få uppdaterade riksintresseområden och att förtydliga varför dessa är riksintressanta. Det ska ge bättre förutsättningar för att områdenas värden ska kunna tas till vara.

Vy över kyrkogård i Fru Alstad, med utblick över jordbrukslandskapet.

Kyrkogården i Fru Alstad med utblick över jordbrukslandskapet.

Varför ska Länsstyrelsen uppdatera underlagen till riksintressen?

Länsstyrelserna ska tillhandahålla underlag till kommunernas planering som visar statliga intressen. Vi ska även lämna sammanfattande redogörelse för synpunkter och intressen som kan ha betydelse för kommunens översiktsplan. I dagsläget finns det stor skillnad i hur riksintressena i länet är uppbyggda och det saknas i många fall en analys av om värden som tidigare pekades ut fortfarande är aktuella. För att Länsstyrelsen ska kunna lämna aktuella underlag finns det därför ett stort behov av en länsövergripande översyn.

Det här ska vi göra

I Skåne finns hundra utpekade områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Dessa har delats in i tre geografiska etapper för hantering under de närmsta åren. I första skedet ska områdena inventeras och nya textunderlag ska tas fram med hjälp av konsulter.

Länsstyrelsen kommer att använda underlagen för att se över befintliga riksintresseanspråk. Där det finns behov av förändringar kommer vi ta att fram förslag som sedan kommuniceras med berörda kommuner. I slutändan skickas förslag till förändringar i motiv- och uttryckstexter till Riksantikvarieämbetet som fattar beslut. Ändringar i geografiska avgränsningar som inte ändrar själva anspråket kan Länsstyrelsen själv besluta om.

Vad är riksintressen för kulturmiljövården?

Riksintressen för kulturmiljövården pekades först ut i samband med den fysiska riksplaneringen på 1960–1970-talet. Riksintressen är anspråk på mark- och vattenområden som har beslutats av staten därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. De ska vara vägledande för platsens utveckling för att på lång sikt nå en hållbar samhällsutveckling.

Totalt har Skåne län 100 riksintresseanspråk för kulturmiljövården på cirka 117 024 hektar. Den geografiska placeringen inom länet varierar men det finns en klar övervikt åt Skånes västra delar samt utmed kusten. Cirka 6,7 procent av Skånes land- och vattenmassa omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, det är något högre än riksgenomsnittet på 3,9 procent.

Vad händer nu?

Första etappen "Skogsbygd" är inventerad och rapporterna är levererade för vidare intern beredning och en kommundialog. Riksintressemiljöerna i etapp 1 finns i länken "Skogsbygd Pdf, 113.4 kB." och de ligger utspridda i flera kommuner runt om i Skåne. Etapp 2 "Mellanbygd" Pdf, 169.7 kB. pågår och beräknas vara levererad av konsultfirma i rapportform i maj 2022. Den sista etappen "Slättbygd" planeras upphandlas 2023. Indelningen i bygder kan i vissa fall verka förbryllande, men relaterar till en indelning av det äldre kulturlandskapet fram till 1800-talet.

Kommundialog

Nu finns förslag till förändringar i riksintresseanspråken och Länsstyrelsen påbörjar nu i februari en kommundialog med berörda kommuner i etapp 1 Skogsbygd. Den berör 18 kommuner och 27 riksintressen, och dialogen kommer att pågå fram till 20:e maj i år. Ett digitalt informationsmöte är inplanerat i mars och det ges även möjlighet för kommunerna att boka in enskilda avstämningar med Länsstyrelsen.

Parallellt pågår just nu inventering och rapportskrivning för etapp 2 "Mellanbygd". De underlagen beräknas vara redo för utskick till berörda kommuner under början av 2023.

Om du har några frågor om projektet kan du vända dig till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Mia Jungskär.

Svaneholms slott i Skurups kommun.

Svaneholms slott i Skurups kommun.

Kontakt