Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Anbud gällande arkeologisk undersökning

Anbud arkeologisk slutundersökning inför planerad byggnation inom fastigheten Grynmalaren 37, Lunds kommun – Fornlämning L1988:5459 – Lst dnr. 431-36695-2023 (anbud uppdragsarkeologi)

Fastigheten Grynmalaren 37 i Lund, som ligger i sydöstra delen av Lunds medeltida stadsområde (fornlämning L1988:5459), ska exploateras. För att möjliggöra exploateringen måste berörda delar av fornlämningen L1988:5459 arkeologisk undersökas och dokumenteras. Undersökningsområdet har en yta av ca 2 240 kvadratmeter. En förundersökning som genomfördes 2023 av Kulturhistoriska Föreningen för södra Sverige 2023 visade att det finns välbevarade lämningar som sträcker sig från Lunds äldsta bebyggelse in i nutid. Kulturlagertjockleken varierade över ytan. Mest kulturlager fanns i den norra delen där moränen påträffades först på 1,80 m djup. I de centrala delarna av ytan liksom i den västra delen låg moränen på cirka 1,70 m djup. I de södra delarna framkom moränen på 1,30 meters djup. Den beräknade volymen äldre kulturlager utgör ca 1275 kubikmeter medräknat lämningar fram till och med 1800-talet. Undersökningarna ska ha ett tvärvetenskapligt arbetssätt, där en kombination av arkeologiska, geoarkeologiska och paleoekologiska metoder ska användas för att besvara de övergripande frågeställningarna. Exploatören JM AB önskar att undersökningen utföras snarast.

Anbudet publiceras 2024-03-25

Anbudet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast 2024-05-16

Sista dag för inlämnande av frågor rörande anbudet är 2024-05-03

Lämna anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com Länk till annan webbplats.. Anbud tas ej emot på annat sätt. All kommunikation ska ske via TendSign.

Kontohavarens organisationsnummer och kontaktuppgifter (inloggnings-id hos TendSign) ska vara identiska med anbudsgivarens. Endast ett anbud får lämnas per inloggnings-id. Lämnas flera anbud förkastas alla utom det senaste.

Detta är kostnadsfritt för anbudsgivare och kräver enbart registrering på www.tendsign.com Länk till annan webbplats..

Vid frågor om TendSign, vänligen kontakta Länsstyrelsens upphandlingsenhet, upphandling.skane@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss