Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Anbud arkeologisk förundersökning

Bunkeflostrand 3:1 och Limhamn 150:384 - Fornlämning L1988:1982, L1988:1319 och L1986:6330, dnr 431-4101-2021 (anbud uppdragsarkeologi)

Malmö stad arbetar med en detaljplan för ovanstående fastigheter. I området planeras det att byggas ca 1700 bostäder i flerbostadshus och ca 350 småhus. Därutöver ska även en grundskola byggas samt parker anläggas. Det har tidigare genomförts en arkeologisk utredning varvid fornlämningar identifierades och som nu ska förundersökas. Med anledning av den planerade exploateringen erbjuder Länsstyrelsen undersökare att lämna anbud på en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen omfattar fornlämningarna L1988:1982, L1988:1319 och L1986:6330, boplatser samt grav- och boplatslämningar från framförallt från neolitikum, men även en del från brons- och järnålder.

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2022-08-21

Sista dag för inlämnande av frågor rörande anbudet är 2022-08-14

Inlämnande av anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com Länk till annan webbplats. Anbud tas ej emot på annat sätt. All kommunikation ska ske via Tendsign.

Kontohavarens organisationsnummer och kontaktuppgifter (inloggningsid hos TendSign) ska vara identiska med anbudsgivarens. Endast ett anbud får lämnas per inloggningsid, lämnas flera anbud förkastas alla utom det senaste.

Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på www.tendsign.com. Länk till annan webbplats.

Vid frågor om tendsign kontakta Länsstyrelsens upphandlingsenhet, upphandling.skane@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne