Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Observera att i den aktuella mallen tyvärr finns några fel. Två punkter har fallit bort från tidigare års mall och ordningen för vissa punkter har kastats om. För att alla ska ha möjlighet att lämna intresseanmälan på samma villkor kommer Länsstyrelsen inte att justera mallen och rätta felen. De två punkterna som fallit bort, punkt 2 e (Redovisa effektiv arbetstid och i vilken utsträckning restid kan ingå i arbetstiden.) och punkt 3 e (Nämn tre områden som Ni har särskild kompetens inom/områden Ni själva vill lyfta fram.), kan redovisas i intresseanmälan men det görs i så fall på frivillig basis.

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Skåne län Word, 106.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Anbud arkeologisk förundersökning Dalköpinge, Trelleborgs kommun (anbud-uppdragsarkeologi)

Trelleborgs kommun har startat planarbete för etablering av en kriminalvårdsanläggning och växthus i ett område i Dalköping på östra kanten av Trelleborgs bebyggelse. I samband med planarbetet genomfördes under hösten 2020 en arkeologisk utredning av området. Under utredningen hittades tre fornlämningar med boplatslämningar och möjligtvis gravar. Utredningens syfte var inte att bestämma lämningarnas datering, fyndmaterialet ger däremot ett tydligt intryck av vilka tidsperioder det kan finnas i området. Fynden visar att lämningarna i området har stor tidsdjup och en komplex kronologi som sträcker sig från neolitikum in till järnålder. Förundersökningens syfte är ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Förundersökningens ska fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara fornfynd.

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2021-09-03.

Inlämnande av anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. Länk till annan webbplats. Anbud tas ej emot på annat sätt. All kommunikation ska ske via Tendsign.

Kontohavarens organisationsnummer och kontaktuppgifter (inloggningsid hos TendSign) ska vara identiska med anbudsgivarens. Endast ett anbud får lämnas per inloggningsid, lämnas flera anbud förkastas alla utom det senaste.

Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på www.tendsign.com Länk till annan webbplats..

Vid frågor om tendsign kontakta Länsstyrelsens upphandlingsenhet, upphandling.skane@lansstyrelsen.se

Under vecka 33-35 besvaras inga frågor

Anbud arkeologisk undersökning Väg 19 Bjärlöv-Broby, Östra Göinge kommun (anbud-uppdragsarkeologi)

Med anledning av att Trafikverket bygger om väg Bjärlöv och Broby i nordöstra Skåne erbjuder Länsstyrelsen undersökare att lämna anbud på en arkeologisk undersökning. Undersökningen omfattar fyra undersökningsobjekt i form av en kvarnlämning, en lägenhetsbebyggelse och två områden med fossil åker. Lämningarnas datering ligger först och främst i historisk tid, men även förhistoriska dateringar, främst från bronsålder och järnålder förväntas.

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2021-08-31.

Inlämnande av anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com. Anbud tas ej emot på annat sätt. All kommunikation ska ske via Tendsign.

Kontohavarens organisationsnummer och kontaktuppgifter (inloggningsid hos TendSign) ska vara identiska med anbudsgivarens. Endast ett anbud får lämnas per inloggningsid, lämnas flera anbud förkastas alla utom det senaste.

Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på www.tendsign.com.

Vid frågor om tendsign kontakta Länsstyrelsens upphandlingsenhet, upphandling.skane@lansstyrelsen.se

Under vecka 29-30 besvaras inga frågor.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.