Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Observera att i den aktuella mallen tyvärr finns några fel. Två punkter har fallit bort från tidigare års mall och ordningen för vissa punkter har kastats om. För att alla ska ha möjlighet att lämna intresseanmälan på samma villkor kommer Länsstyrelsen inte att justera mallen och rätta felen. De två punkterna som fallit bort, punkt 2 e (Redovisa effektiv arbetstid och i vilken utsträckning restid kan ingå i arbetstiden.) och punkt 3 e (Nämn tre områden som Ni har särskild kompetens inom/områden Ni själva vill lyfta fram.), kan redovisas i intresseanmälan men det görs i så fall på frivillig basis.

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Skåne länWord

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Aktuella upphandlingar, arkeologiska undersökningar

Dricksvattenledning - Rammsjö – Grevie kyrkby, dnr 431-2033-2021, Båstad kommun (anbud-uppdragsarkeologi)

Med anledning att Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, bygger en ny dricksvattenledning mellan Rammsjö och Grevie kyrkby erbjuder Länsstyrelsen undersökare att lämna anbud på en arkeologisk undersökning. Undersökningen omfattar åtta undersökningsobjekt med dateringar som ligger först och främst i bronsålder och äldre järnålder. Inslag av andra tidsperioder förekommer och det ska undersökas boplatser och gravlämningar.

Förfrågningsunderlag kan rekvireras från skane@lansstyrelsen.se

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2021-03-22

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.