Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen inleder ett anbudsförfarande om

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Aktuella upphandlingar, arkeologiska undersökningar

Lommabanan Stävie, fornlämning Raä Stävie 54, Kävlinge kommun, Arkeologisk undersökning (anbud-uppdragsarkeologi)

Med anledning av att Trafikverket planerar att anlägga ett mötesspår längs Lommabanan vid Stävie erbjuder Länsstyrelsen undersökare att lämna anbud på en arkeologisk undersökning av en boplats från yngre bronsålder – förromersk järnålder, Stävie 54.

Förfrågningsunderlag kan rekvireras från skane@lansstyrelsen.se 

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2018-10-19.

______________________________

Bromölla 11:1, fornlämning Raä Ivetofta 197, Bromölla kommun, Arkeologisk undersökning (anbud-uppdragsarkeologi) 

Med anledning av att Bromölla kommun planerar för bostäder i form av småhusbebyggelse inom del av fastigheten Bromölla 11:1 erbjuder Länsstyrelsen undersökare att lämna anbud på en arkeologisk undersökning av en boplats från neolitikum – vikingatid, Ivetofta 197.
 
Förfrågningsunderlag kan rekvireras från skane@lansstyrelsen.se   

 Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2018-10-19.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.