Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

När ska du söka?

Sista datum för ansökan om bidrag infaller årligen den 15 oktober. Medel finns tillgängliga årligen från cirka februari för Länsstyrelsen att besluta om. Ditt arbete kan påbörjas först när du fått beslutet.

Karttjänst

Här i Länsstyrelsens karttjänst kan du se om objektet eller området ligger t ex inom riksintresse eller regionalt kulturmiljöprogram.

Länsstyrelsens karttjänst, webbgis Länk till annan webbplats.

Fornsök, Riksantikvarieämbetets karttjänst Länk till annan webbplats.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Förutsättningarna för att Länsstyrelsen ska kunna bevilja bidrag är ett årligt delegationsbeslut från Riksantikvarieämbetet som bekräftar att Länsstyrelsen disponerar medel. Detta beslut kan tidigast fattas i januari, och först därefter vet vi att vi kan disponera medel och hur stor summa som är tillgänglig det aktuella året. Bidragsbeslutet kan mot denna bakgrund fattas först från och med februari månad. Men för att förbereda handläggningen tillämpas den 15 oktober föregående år som sista datum för ansökningshandlingar.

Sveriges länsstyrelser har gemensamt angett 300 dagar som normalhandläggningstid för ett bidragsärende, räknat från ankomstdatum. För Länsstyrelsen Skåne har vi satt som mål att huvuddelen av bidragsbesluten ska vara fattade under årets första fyra månader.

En bedömning görs av byggnadens kulturhistoriska värde, åtgärd, utformning, syfte, och om byggnaden är tillgänglig för allmänheten.  

Bidraget går till vårdande insatser samt delar av de kostnader som är kulturhistoriskt motiverade.  Bidraget går inte till vanligt underhåll och rekonstruktioner eller till andra åtgärder som ökar byggnadens bruksvärde.

Kulturhistoriskt inriktad byggnadsvård kan kosta mer än andra åtgärder. Det är dessa merkostnader som är bidragsberättigade. Merkostnaden är prisskillnaden mellan enklare åtgärder och kulturhistoriska åtgärder. Bidraget täcker i de flesta fall bara en del av de kulturhistoriska merkostnaderna.

Åtgärder som kan få bidrag för byggnadsvård:

 • För bevarande av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som saknar funktion.
 • Arbeten som kräver specialistkompetens eller nyttjande av särskilda material och hantverksmetoder.
 • Antikvarisk medverkan och dokumentation under byggprocessen.
 • Antikvariskt motiverad projektering eller undersökning.
 • För att bevara byggnader som idag saknar användning, men som är viktiga för den kulturhistoriska miljön, så kallade överloppsbyggnader.
 • För överstora ytor kan bidrag gå till del av det som annars är att betrakta som normalt fastighetsunderhåll.

Bidrag till byggnadsvård utgår inte till normalt fastighetsunderhåll, rekonstruktioner eller byte av fönster Länsstyrelsen ger inte bidrag till privatpersoners eget arbete på en byggnad. Tänk även på att arbeten inte får vara påbörjade innan Länsstyrelsen fattat beslut om bidrag.

Länsstyrelsen ger bidrag för vård av fornlämning eller kulturlandskap

Åtgärder som kan få bidrag:

 • Röjning av sly, slåtter, bete vid fornlämning
 • Skötsel av kulturhistoriskt värdefulla parker, trädgårdar och landskap
 • Kostnader för materialinköp och/eller maskinhyra i samband med vårdåtgärder
 • Stängsling för skydd eller hävd av kulturmiljö

Sökande är vanligen fastighetsägaren som anlitar firma med F-skattsedel. Om en förening vill vårda ska skriftligt medgivande av markägare bifogas ansökan. Alternativt kan ett avtal upprättas mellan uppdragstagare (med F-skattsedel) och länsstyrelsen.

Bidrag till landskapsvård får lämnas till kulturreservat och byggnadsminnen eller landskap som är av riksintresse för kulturmiljövård. Vi ger även bidrag till kulturmiljöer som har särskild betydelse för förståelsen av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.

Fornlämning?

Här i Fornsök Länk till annan webbplats. hos Riksantikvarieämbetet  framgår det om det är en fornlämning eller ej.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Stöd till att ta fram nytt kulturmiljöprogram

Länets kommuner kan lämna in intresseanmälan till att ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har för avsikt att avsätta medel från kulturmiljövårdsanslaget för att stödja kommuners arbete med framtagande av nytt planeringsunderlag för kulturmiljö.

Det finns möjlighet att söka stöd för upp till 50 % av kostnaderna, men max 300 tkr i bidrag. Länsstyrelsen önskar med denna åtgärd verka för ökad kompetens och kunskap om kulturmiljö och kulturmiljövärden i den kommunala planhanteringen.

Ansökan inleds med en intresseanmälan, Länsstyrelsen påbörjar sedan ett samtal kring hur kommunen vill driva arbetet med framtagande av kunskapsunderlaget. Anmälan kan göras genom epost och ska beskriva hur kommunen vill arbeta, vilka behov som finns, tidsplan för arbetet, vilket material som finns tillgängligt och i vilket syfte programmet tas fram. Länsstyrelsen kommer utifrån intresseanmälningar och efterföljande samtal göra en prioritering och meddela vilka kommuner som Länsstyrelsen har för avsikt att bevilja medel. I de fall som Länsstyrelsen väljer att stödja kommunens arbete kan Länsstyrelsen komma att ha synpunkter på programmets struktur, upplägg/inriktning och avgränsningar samt fastställande av tidsplan.

Länsstyrelsens förväntningar och krav

Länsstyrelsen förväntningar är att det är ett heltäckande kulturmiljöprogram över hela kommunen. Det ska utgå från kulturhistorisk kompetens och bedömningar, med en bred kulturarvssyn som inkluderar mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.  Arbetet med framtagande av programmet ska göras av person med antikvarisk kompetens och materialet ska göras tillgängligt för fastighetsägare och allmänhet. Det ska fungera som ett långsiktigt kunskapsunderlag och ska kunna finnas med som underlag i kommunernas översiktplanearbete. Villkor kommer att preciseras i samband med att Länsstyrelsen lämnar besked om avsikt att lämna bidrag.

Länsstyrelsen är angelägen om att kunskapsunderlagen blir färdigställda och allmänt tillgängliga. Utbetalning av bidragsmedel kommer i de beviljade fallen att göras efter att slutredovisning godkänts av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Intresseanmälan hanteras efter hand som de kommer in och Länsstyrelsen kommer lämna besked löpande. Första möjliga utbetalning av bidrag planeras att kunna göras under 2020.

Välkommen att inkomma med anmälan till skane@lansstyrelsen.se. Märk ansökan med ”Intresseanmälan om stöd till kulturmiljöprogram”.

Kontakt

För frågor om bidrag till kulturmiljöer

Telefon
Bebyggelse eller byggnadsvård:

010 - 224 16 78

010-224 17 47 

010 - 224 15 10

Vård av fornlämningar och informationsskyltar:

010 - 224 15 70

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss