Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Regional handlingsplan

Nulägesanalysen tar upp hur arbetet bedrivs i länet idag och problematiserar de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. I Skåne kan man konstatera att den stigande havsnivån innebär att bebyggelse och infrastruktur kommer att översvämmas och påverkas av erosion. Ett stort arbete görs för att hantera problematiken via samarbete mellan Skåne län, Hallands län och kustkommunerna via Regional kustsamverkan.

Insatserna är frivilliga och ska fungera som vägledning för fortsatt arbete med klimatanpassning för att stärka Skånes väg mot ett robustare samhälle.

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020–2024 Länk till annan webbplats.

Bilaga 1 - Klimat och sårbarhetsanalys (version 2020-05-19) Pdf, 1.2 MB.

Tidigare handlingsplan:

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplaner

Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar ska anges i riskhanteringsplanerna för berörda områden. Riskhanteringsplanerna ska presentera åtgärder för att uppnå målen och beakta alla aspekter av riskhanteringen av översvämningar.

Riskhanteringsplanerna och dess åtgärder är centrala i arbetet med översvämningsförordningen. Det är i detta steg som länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, myndigheter, intressenter och andra aktörer samt allmänheten.

Riskhanteringsplanerna har tagits fram i enlighet med översvämningsdirektivet (2007/60/EG) och syftar till att minska ogynnsamma effekter av översvämningar.

Framtidens klimat i Skåne

SMHI har på uppdrag av oss gjort analys och sammanställning av dagens och framtidens klimat i Skåne .

SMHIs Klimatanalys för Skåne län Pdf, 4.7 MB.

Fördjupad klimatscenariotjänst | SMHI Länk till annan webbplats.

Framtida medelvattenstånd | SMHI Länk till annan webbplats.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

I Metoder för övervakning av sandstränder presenteras olika sätt att mäta sandstränders förändring över tid. Det finns flera sätt att undersöka strandens utveckling och olika metoder för att titta på det. Rapporten går översiktligt igenom olika metoder. Skanning med LiDAR och flygfoto följt av fotogrammetri genomfördes för att skapa höjdmodeller av ett testområde och erfarenheter från det presenteras.

Metoder för övervakning av sandstränder Länk till annan webbplats.

En regional översyn av sandområden längs Skånes kust presenteras i rapporten Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet. Sand kan fungera som ett bra skydd mot erosion för bakomliggande bebyggelse och analyser av mängden sand och dess skyddande förmåga har undersökts.

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet Pdf, 19.3 MB. 

Förtydligande gällande verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet (2019) Pdf, 187.2 kB.

I karttjänsten Vatten och Klimat presenteras information om volymen sand inom sandområden längs kusten. Områden har också pekats ut som potentiella reträttområden där ständerna skulle kunna lämnas för fri utveckling.

Karttjänsten Vatten och klimat Länk till annan webbplats.

Kristianstadsslätten klimatmodellering

Grundvattenförhållandena på Kristianstadsslätten i ett förändrat klimat har modellerats, då det utgör en viktig grundvattenresurs som kan komma att påverkas av såväl framtida klimatförändringar och ändrade vattenuttag. Resultatet av modelleringen presenteras i rapporten Kristianstadsslätten klimatmodellering.

Kristianstadsslätten klimatsimulering Pdf, 10.5 MB.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne

Länsstyrelsen Skåne presenterar en fördjupning av hur utmaningar kopplade till vatten kan integreras i fysisk planering i Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne. Ambitionen är att synliggöra vattnets betydelse för god planering och visa på vilka samordningsvinster samhället kan göra genom att tänka vatten.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne

Klimatanpassningsatlas för Skåne

Klimatanpassningsatlas för Skåne utgör en klimat- och sårbarhetsanalys för länet. Åtta områden där klimatförändringarna kommer påverka mycket pekas ut samt förslag på åtgärder som behöver vidtas för att anpassa samhället.

Klimatanpassningsatlas för Skåne Länk till annan webbplats.

Karttjänst Vatten och Klimat

Karttjänsten Vatten och Klimat ger information om vatten i det skånska landskapet och bidrar till en helhetsbild över vattnets möjliga utbredning både idag och i en möjlig framtid. Tjänsten samlar flera kartlager från Länsstyrelsen Skåne, SGU, SMHI och MSB som kan komplettera varandra och på så sätt generera ny kunskap. Karttjänsten Vatten och Klimat är tänkt som ett planeringsverktyg för kommunerna i deras planarbete och som ett stöd för markägare och andra aktörer. Se separata rapporter för beskrivning av de olika kartlagren.

Karttjänsten Vatten och Klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat

Som vägledning till kartlagren för dikningsföretag, svämplan, lågpunktskartering och havsnivåhöjning i karttjänsten Vatten och klimat finns Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat. Användarguiden kan användas för strategisk planering kopplad till VA samt hydrologisk och biologisk återställning. Kartlagren kan även användas av övriga aktörer som arbetar med att restaurera vattenmiljöer.

Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat Länk till annan webbplats.

English version of the user guide - Användarguide till kartjänsten vatten och klimat.

User Guide- Map Service Tool Water and Climate Länk till annan webbplats.

I karttjänsten Vatten och klimat finns också sandområden, potentiella reträttområden och för de stränder som riskerar erosion, samt där det är tillämpbart, har en ny strandlinje vid 1 meters havsnivåhöjning beräknats enligt Bruuns teori. För information om de kartlagren se Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet.

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet Pdf, 19.3 MB.

English version of the rapport Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet.

Inventory of coastal sandy areas – protection of infrastructure and planned retreat Pdf, 380.9 kB.

Rådgivning och faktablad

Vägledning för skydd mot översvämning från havet anpassad till Skånes kuststäder

Enligt IPCC:s klimatscenarier kommer havsnivåerna att stiga i framtiden. Osäkerheterna om hur mycket nivåerna kommer att förändras och i vilken takt det kommer att ske är mycket stora. Kommuner har därför behov av att få stöd i det strategiska arbetet med klimatanpassning och för att kunna hantera ärenden enligt plan- och bygglagen. För att möta kommunernas behov har Länsstyrelsen utifrån sina olika roller tagit fram denna vägledning.

Vägledning för skydd mot översvämning från havet Länk till annan webbplats.

Har du råd att ligga lågt? 

Informationen riktar sig till fastighetsägare och reder ut ansvarsfrågan vid översvämning. Broschyren ger tips vad fastighetsägare bör tänka på och konkreta tips på vad fastighetsägaren kan göra för att skydda sig mot översvämning.

Har du råd att ligga lågt?

Klimatanpassning i lantbruket

Faktabladen om klimatanpassning inom jordbruket ger vägledning för att planera markanvändningen i jordbrukslandskapet i ett ändrat klimat.

Växtodling och jordhälsa Pdf, 747.7 kB.

Vattenhushållning Pdf, 760.9 kB.

Djurhållning Pdf, 630.8 kB.

Kunskapsunderlag

Kunskapsunderlag avseende effekter av översvämning och stigande havsnivåer på kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom Vellinge kommun – en pilotstudie

Pilotstudie inför framtagandet av kunskapsunderlag om effekter av översvämning och stigande havsnivåer på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Skåne.

Kunskapsunderlag översvämning, Vellinge kommun Länk till annan webbplats.

Riskutsatta byggnadsminnen och kyrkor vid stigande vattennivåer

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har Tyréns tagit fram ett kunskapsunderlag avseende effekter av översvämning och stigande havsnivåer på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Skåne.

Underlaget ska fungera som ett stöd för statliga och andra aktörers vidare arbete avseende åtgärder med syfte att skydda och bevara kulturarvet, exempelvis för diskussioner kring utformning av förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder.

Kunskapsunderlag, översvämning kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Länk till annan webbplats.

GIS-analyser avseende förändrad markanvändning med koppling till klimatanpassning

Länsstyrelsen i Skåne har givit COWI i uppdrag att med fokus på förändrad markanvändning i urbana områden, undersöka hur sådana förändringar, över tid, kan påverka diverse effekter uppkomna av klimatförändringar. Utredningen omfattar sju tätorter i Skåne län, en region där effekterna av ett varmare klimat innebär bland annat ökad nederbörd.

Kunskapsunderlag, GIS-analyser Länk till annan webbplats.

Regional Kustsamverkan

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Länsstyrelsen Halland, Statens Geotekniska Institution (SGI), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) initierat Regional Kustsamverkan. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

Regional Kustsamverkan Länk till annan webbplats.

Projekt

MANABAS coast

Länsstyrelsen Skåne kommer att vara partner i ett femårigt projekt inom EU programmet Interreg för Nordsjön. Övriga svenska partners är SGI och Länsstyrelsen Västra Götaland. Den nederländska myndigheten Rijkswaterstaat är projektledare. Andra länder som deltar är Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike.

För Skåne har ett pilotområde längs kusten söder om Öresundsbron inklusive Falsterbonäset valts ut för studier av hur skyddade områden ska kunna hanteras i ett förändrat klimat. Tanken är att se om det går att genomföra naturbaserade åtgärder genom att förstärka befintliga naturliga biotoper såsom sanddyner och ålgräsängar så att de bättre kan stå emot effekter av klimatförändringar.

I projektet kommer Länsstyrelsen att titta på skötselplaner för skyddade områden och påbörja en revidering av dessa med utgångspunkt från stigande havsnivå. Vi kommer också att undersöka olika strategier för att bevara strandängar när havet stiger. En strategi är att tillåta att strandlinjen drar sig tillbaka och undersöka möjligheten att ändra markanvändningen bakom strandängen genom att omvandla åkermark till strandängar.

Projektet kommer att resultera i kunskapsunderlag och vägledningar som ska kunna användas av staten, kommuner, konsulter och fastighetsägare.

MANABAS COAST MANABAS COAST | Interreg North Sea Länk till annan webbplats.

LIFE Coast Adapt

LIFE Coast Adapt är ett projekt i vilket Länsstyrelsen Skåne deltar tillsammans med projektkoordinator Region Skåne, Lunds Universitet, Skånes Kommuner, Helsingborgs kommun, Lomma kommun och Ystads kommun – för att synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Med syftet att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem, vilket i förlängningen ökar motståndskraften och skyddar mot kusterosion och höjda havsnivåer. Målsättningarna är att samhällets sårbarhet för kusterosion begränsas samtidigt som biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas. Projektet genomförs via Europeiska unionens LIFE-program med bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten.

Rapport: Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion Länk till annan webbplats.

Rapport: Ärendepolicy avseende stranderosion längs Skånes kust Länk till annan webbplats.

Rapport: Vägledning - implementering av naturbaserade åtgärder för att minska negativa effeket av erosion längs kusten Länk till annan webbplats.

Användarguide: Karta - lämplighetsanalys för klimatanpassningsåtgärder längs Skånes kust Länk till annan webbplats.

Building with Nature

Länsstyrelsen deltar som partner i Interreg-Nordsjöprojektet Building with Nature (BwN). Projektet syftat till att studera hur naturanpassade klimatanpassningsåtgärder kan användas för att motverka översvämning och erosion. Projektet omfattar både kustområden och avrinningsområden. I Skånes kustområden tittar vi på planerad reträtt och hur ålgräsängar kan bidra till att minska erosionseffekter. I Rååns avrinningsområde studerar vi hur vattenvårdande åtgärder kan minska risken för översvämning och bidra till biologisk mångfald.

Building with Nature webbplats Länk till annan webbplats.

Rapport: Assessment of underwater vegetation to reduce coastal erosion Länk till annan webbplats.

Rapporten redovisar resultat från ett uppdrag som innebär att utföra fältmätningar av vågor och strömmar i Lommabukten samt beräkna vilken effekt ålgräs har på vågdämpning och därmed indirekt på kusterosionen.

Rapport: Analysis of areas suitable for eelgrass establishment/remediation Länk till annan webbplats.

Rapporten syftar till att öka kunskapen kring förutsättningarna för ålgräsängar längs den skånska kusten Rapporten redovisar och rangordnar olika lokalers lämplighet för restaurering eller återetablering av ålgräs.

Rapport: Flood analysis Lussebäcken, Helsingborg , Hydraulic impact of urbanization and effect of implemented water management measures Länk till annan webbplats.

I Lussebäckens delavrinningsområde i Råån har ett flera naturbaserade åtgärder i form av våtmarker, dagvattendammar och tvåstegsdiken genomförts. I rapporten analyseras vilken samlad effekt dessa åtgärder har för att minska översvämningsrisken nedströms.

Rapport: Field evaluation of two-stage channels impact on local biodiversity and nutrient retention potential Länk till annan webbplats.

Biologisk mångfald och potential för näringsämnesreduktion har undersökts i tvåstegsdiken i Lussebäcken och delvis också i Råån.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss