Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val till Europaparlamentet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

 • Den 22 maj startar förtidsröstningen i Sverige.
 • På valdagen den 9 juni öppnar vallokalerna klockan 8 och stänger klockan 21.
 • Den 10 juni påbörjar länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen. Länsstyrelserna kontrollräknar alla röster och räknar även personrösterna. Räkningen tar cirka en vecka.

Affischering för politiska partier

Länsstyrelsen ger politiska partier tillstånd att ha affischer uppsatta längs de allmänna vägarna i Skåne län i samband med val till Europaparlamentet. Tillståndet gäller utanför områden med detaljplan under tiden 5 maj – 16 juni 2024.

Beslut om affischering inför val till Europaparlamentet Pdf, 81 kB.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Frågor och svar

Om rösträkningen

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, kontrollera väljarens identitet, ta emot rösten och lägga den i urnan. Efter att röstmottagningen har avslutats är det röstmottagarna som granskar och räknar rösterna.

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta resultat kallas valnattsresultat och här redovisas rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material, därefter försluts materialet och överlämnas till Länsstyrelserna som också kontrollerar materialet och ansvarar för transporten till den lokal där den slutliga räkningen sker. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Länsstyrelsen kontrollräknar alla rösterna och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. När räkningen är klar fördelar länsstyrelsen mandaten (platserna) i region- och kommunfullmäktige mellan partierna. Ledamöter och ersättare utses. Mandatfördelningen i riksdagen görs av Valmyndigheten.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta på under den slutliga sammanräkningen. Riksdagsvalet räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats www.val.se Länk till annan webbplats..

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte till något parti.

En röst räknas som ogiltig om t.ex.

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet inte anmält deltagande i valet

 • valsedeln är blank, dvs. saknar partinamn

 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier

Påverkan på valsystemet

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan vara att...

 • undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet genom tex. IT-angrepp)

 • påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (tex. falsk information om hur man röstar)

 • påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp mot politiska partier och/eller enskilda politiker, publicera stulen information, användning av dold mikroannonsering, Troll/automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning)

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet och länsstyrelsens egen roll och eget ansvar i detta, inte på informationspåverkan generellt eller på frågor gällande falsk opinionsbildning, men det finns inte några vattentäta skott mellan de olika områdena.

Det skulle exempelvis kunna vara vilseledande information om hur man röstar, försök att undergräva förtroendet för valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, tjänstemän som ansvarar för att genomföra valet.

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat och transparent.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.

 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet utifrån.

Länsstyrelsen har haft informationsmöten tillsammans med berörda myndigheter, däribland polis, säkerhetspolis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning och analys av trender i sociala medier.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss