Levene äng

Under medeltiden lades området under kungsgården i Levene. Den gamla byn övergavs och marken övergick i slåtteräng. Foto: Länsstyrelsen

Levene äng är en stor sammanhängande fornlämningsmiljö nära Levene kyrka. Vandra genom det vackra kulturlandskapet och upplev spåren efter järnålderns människor. Här finns bland annat ett stort gravfält, fornåkrar och fägator.

Levene äng nås via parkeringen. Det första som möter besökaren är ett stort gravfält med sammanlagt över 100 gravar, mestadels runda stensättningar men också en del högar. Levene äng är ett naturreservat och särskilt värt ett besök på våren när vitsipporna blommar mellan ekarna.

Väster om gravfältet ligger två områden med fornåkrar. Det sydligaste området består av 18 bandparceller som löper i nord-sydlig riktning. Åkrarna är 40–60 meter långa, mellan tre och sju meter breda och begränsas i norr av en jordvall. Norr om jordvallen ligger tio bandparceller i öst-västlig riktning. De är 80–90 meter långa men bara upp till fyra meter breda och löper in i gravfältet.

Spår efter jordbrukande förfäder

Norr om gravfältet ligger ytterligare ett stort område med fornåkrar. Här kan man skönja terrasser och begränsningsvallar av jord och sten samt några enstaka röjningsrösen. Det här området begränsas i väster av en fägata, som är kantad av två stensträngar. Fägatan är 400 meter lång och löper genom hela området.

Där fägatan slutar finns ett stenblock i vilket flera skålgropar är inhuggna. Här finns också ett mindre gravfält bestående av fem runda stensättningar och en hög.

Söder om Levene äng, utanför naturreservatet, har flera mörkfärgningar i jorden hittats. Dessa är lämningar efter mänsklig verksamhet – gropar, eldstäder, bostäder. Det var sannolikt här de människor som brukade åkrarna, vallade djuren och begravde sina döda bodde.

Under medeltiden övertogs området av kungen och lades under kungsgården i Levene. Byn övergavs och marken blev slåtteräng, vilket har bidragit till att det gamla kulturlandskapet bevarats så väl.

Att tänka på som besökare

Levene äng är ett naturreservat. Det innebär att det finns vissa föreskrifter. Det är inte tillåtet att:

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon (inkl. moped),
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • rida.

Boende finns i närheten, så tänk på att visa hänsyn.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering