Hönsahögen gravfält

I gravfältets norra del finns ett stort gravröse kallat Hönsahögen. Foto: Malin Richard

Knappt 100 meter väster om den medeltida kyrkan i Ornunga finns ett gravfält från järnåldern kallat Hönsahögen. Här finns flera olika typer av gravar men också skålgropar och lämningar efter äldre tiders jordbruk.

De flesta av stensättningarna är högliknande och är upp till sex meter i diameter och cirka en halv meter höga. Alla stensättningarna är övertorvade. En stensättning är emellertid hela femton meter i diameter och fylld med sten.

De två domarringarna finns i gravfältets norra och mellersta delar. Den mindre är åtta meter i diameter och består av sju klumpstenar, medan den större är elva meter i diameter och består av tretton klumpstenar. Några av stenarna i den större domarringen är nästan helt övertorvade. I mitten av denna ring finns också en förhöjning som är cirka sex meter i diameter och tio-tjugo centimeter hög.
Alla stenar har fallit omkull, men stående var de ungefär en och en halv meter höga.

Spår efter äldre odlingslandskap

På gravfältet, strax sydöst om röset, finns även en terrass. Terrasser är ofta förknippade med äldre tiders odling. De kan även vara lämningar efter en boplats eller efter andra aktiviteter där man behövt omforma marken. Då det enligt äldre uppteckningar ska ha funnits odlingssten uppkastad på röset, är det dock troligt att terrassen hör till en äldre odling i området.

Skålgropar för att bringa lycka och framgång

I mitten av gravfältet finns ett markfast block med skålgropar. Groparna är runda, ungefär fem centimeter i diameter och en centimeter djupa. I Sjuhäradsbygden är det vanligast att skålgroparna finns på markfasta block, men de kan även förekomma på berghällar eller på stenar i hällkistor från stenåldern. Stenar eller hällar med skålgropar ligger ofta intill forntida åkermarker. Detta stämmer väl in på gravfältet Hönsgården och de lämningar efter jordbruk som finns inom området.
Skålgropar förknippas ofta med fruktbarhet och offer. Det finns uppteckningar om att man även i historisk tid brukat skålgropar för små offer av mynt eller nålar för att bringa lycka och framgång.

Att tänka på som besökare

Hönsahögens gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Utblick över Ornungasjön från Hönsahögens gravfält. Foto: Malin Richard

Området runt Ornungasjön är rikt på fornlämningar. Här finns många gravar från järnåldern, främst ensamliggande stensättningar men också hela gravfält. Någon kilometer från sjön finns också en hällkista från stenåldern.

Runt Ornungasjön finns många gravar från forntiden. Framförallt enstaka stensättningar, men också hela gravfält med stensättningar, högar och flatmarksgravar. Någon kilometer väster om sjön finns även en hällkista från stenåldern. Ofta ligger hällkistor ensamma i terrängen, men i det här fallet har kistan fått sällskap av några stensättningar. Gravarna är belägna några hundra meter från en mosse, vilket är ganska vanligt då det gäller hällkistor.

 

Ornunga gamla kyrka från 1200-talet. En av Västergötlands bäst bevarade medeltidskyrkor. Foto: Malin Richard

Spår efter våra förfäder

I närheten av och runt sjön har man på flera ställen hittat lämningar och föremål i marken som tyder på forntida bosättningar. Oftast rör det sig om föremål i flinta eller annan bergart. Även slagg har hittats på olika platser kring sjön, viket visar på att en lokal metallframställning troligen skett här.

På ett flertal platser i bygden går det att hitta skålgropar. Skålgropar, eller älvkvarnar som de också kallas, dateras ofta till bronsåldern, men har brukats både före och efter detta.

Lämningar efter äldre tiders jordbruk finns representerade i hela området. Ofta rör det sig om odlingsrösen som i vissa fall har en ålderdomlig karaktär.

Fornlämningsbilden tillsammans med det ålderdomliga ortnamnet och en tidig medeltida kyrka berättar om en trakt med en lång historia.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats